کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
کهگیلویه همچنان دروضعیت قرمز