کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
4500 نفر در لنده واکسینه شدند.
4500 نفر در لنده واکسینه شدند.
۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۳۸