ارسال اين مطلب به دوستان

(( زمانی می‌توانیم محرومیت زدایی کنیم که تفکیک قوا صورت بگیرد / در استان‌های محروم توجه نماینده‌ها به تغییر مدیران است و نتیجه اش مشخص است / همه باید به مردم برگردیم، مردم را ولی نعمت و محرم بدانیم / هر گاه نخبگان به کار گرفته شوند مثل نور خورشید، روشنی در تمام جامعه تابیده می‌شود، توسعه و پویایی و شادابی در جامعه ایجاد می‌شود )) 
1