بویراحمد و دنا
«سمغان»؛ فاقد اینترنت
«سمغان»؛ فاقد اینترنت
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۱۶
انسانم آرزوست
انسانم آرزوست
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۲۵
خرد بهتر از هر چه ایزد بداد
خرد بهتر از هر چه ایزد بداد
۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۴۰
شورای پنجم؛ مدرن اما پرحادثه
شورای پنجم؛ مدرن اما پرحادثه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۵۷