ارسال اين مطلب به دوستان

(( بهمن دوستـی:کمیته امدادچیتاب دراقدامی نمادین وزیباباهداءچهل تخته فرش نفیس،به چهل عروس ودامادبه پاسداشت چله انقلاب رفت. ))