تاریخ انتشار
شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۰
کد مطلب : ۴۰۶۷۲۵
یادداشت|

آگاهی برای بهتر زیستن ( به قلم؛ محمود منطقیان)

محمود منطقیان
۲
۱
آگاهی برای بهتر زیستن ( به قلم؛ محمود منطقیان)
کبنا ؛متن ارسالی:
انسان به سه گونه آگاهی برای درست‌تر وبهترزیستن نیاز دارد:
نخست آگاهی ازخویشتن که دوجنبه جسمانی وروانی دارد. برای شناخت جسم وکارکرداجزاء آن به دانش تجربی وپزشکی نیازهست.
هرچه دانش وآگاهی انسان نسبت به بدنش بیشترباشد، بهترمی تواندآن رادرسلامت نگه داردوازآن بهره جوید. بدن سالم برای بهترزیستن امری پسندیده وموردنیازاست. بسیاری ازبیماریها ازآنجاناشی می شوندکه انسان شناخت کافی ازجسم خوددنداردونیازواقعی آن رابه درستی نمی شناسدوبدین روی جسم به ناخوشیهاوبیماریهادچارمی شودوازکارمی افتد. انسان هم بایدجسم خودراازراه تجربه وعلم بشناسدوهم نیازهای درست وواقعی آن را. آنکه جسم ونیازآن رانشناسد بابدن خودکاربکندکه آن رانسازدوبه بیماری گرفتارش کند.
دیگر آگاهی ودانش درباره روان آدمی است. شناخت درونی وروانی ونیازهای واقعی روان، مایه وریشه درست اندیشی وکشف حقیقت خویش وزندگی بهترو نیک وشادوخرسندزیستن است. درراه شناخت روان ودرون می‌توان ازدانش روانشناسی ودست آوردهای تجربی بشروعرفان بهره جست؛ تاروان ونیازهای
درست وواقعی آن به خوبی شناخته شودوانسان ازاین شناخت برای خوب زیستن بهره ببرد. بدین روی نیک گفته اندکه شناخت خویشتن کلیدگشایش رازهاومهارتهاوهنرزیستن آدمی ونیز
خداشناسی است واین جمله پرمعنای سقراط هنوزدرگوش تاریخ طنین اندازاست که:”ای انسان خودت رابشناس”وهمونیزگفته است که:”ریشه همه بدبختیهای بشرنادانی است”
واین شناخت روان برای زیستن و درک معنای زندگی بسیارضروری است وهمواره حکیمان انسان رابه خودشناسی فراخوانده اندو عرفان و یا خودشناسی را رمزگشای ورود به عالم روان و شناخت آن دانسته‌اند. آنچه گفته آمد در حوزه آگاهی وشناخت خودانسان است. آنان که درراه خودشناسی گامی بر نمی‌دارند راه درست زیستن رادرنخوهندیافت وهرگزتوفیق زندگی خوب رابه دست نخواهندآوردوبه ناگزیرتن به زندگی روزمره و سودجویی و خرافات وراه وروشهای نادرست وتقلیدکورکورانه وبدانجام وزیانبارروی خواهند آورد و همواره زندگیشان صحنه تنش واختلال ونابسامانی وناخرسندی وناآرامی وفشارهاودغدغه ها واسترسهاست. این خودناشناسان هستندکه برای خودوجامعه وجهان مشکل ودردسرآفریده اندوجنگ وکشتاروخودکامگی ونابرابری وآزاروستم به بارآورده اندوجامعه بشری راناکام وناشادکرده اند. پس شناخت وآگاهی ازخویشتن نیازاصلی برای خوب وخرسندزیستن است ودراین راه می‌توان ازروانشناسی وتجربه وعرفان مددوبهره جست. آنهاکه به دنیای درون ره نیافته اندهرگزنه خداراشناخته اندونه معنای زندگی ودرست زیستن را، وپیوسته درراه‌هایی گام می گذارندکه آرامش خویش ودیگران رادرسایه سودجویی ودنیاطلبی وخودسری وخودکامگی به خطرمی اندازندوزندگی وجهانِ پرآشوبی می‌سازند.
دومین آگاهی وشناخت، آگاهی وشناخت ازجامعه ونیازهای آن است. انسان نه تنهابه آگاهی ازخویش بلکه به آگاهی تجربی وجامعه شناسانه ازجامعه بشری نیازمبرم داردوبدون ازاین آگاهی راه زیستن درجامعه وروابط انسانی رابه درستی درنخواهدیافت وبدین گونه جامعه همواره دچارتنش ونابسانی وپدیده های نگران کننده خواهدبود.
جنگ، کشتار، فقر، آزار، ناامنی، دیکتاتوری، تضادطبقاتی، نارضایتی، خشونت وبی نظمی و.. وهمه پیامدناآگاهی ازجامعه وروابط ونیازهای واقعی آن است. جامعه رابایدمانندیک پیکرزنده دیدوشناخت ونیازهای واقعی آن رادرک کردوپاسخ گفت تاآرامش وخرسندی ورفاه وشادمانی ورونق وتوسعه وفراوانی درآن روی نمایدوسلامت وتوازن وتعادل اجتماعی به بارآید. بیشترنابسامانیهای جامعه بشری ریشه درعدم شناخت وناآگاهی ازحال ووضع جامعه ودرنتیجه
عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی آن دارد…شناخت ودرک درست جامعه ونیازها وروابط آن زمینه سازشکل گیری جامعه سالم وشکوفاست…
سومین آگاهی، شناخت وآگاهی ازطبیعت است. منظورمان ازطبیعت همه هستی منهای انسان است. زمین وآنچه درآن است وسایرپدیده های هستی رابایدشناخت تابتوان به درستی ازآنهابهره بردوزندگی رارونق داد. این همه پیشرفت انسان درزمینه دانش وصنعت وسفربه کرات وساخته های بشری، ازشناخت انسان ازطبیعت وپدیده های هستی سرچشمه گرفته است وانسان باشناخت طبیعت، به زندگی وبهترزیستن خودکمک کرده است. انسان باشناخت پدیده‌های هستی هم یادمی گیردکه زندگی مسالمت آمیزی باطبیعت داشته باشدوهم برای زندگی وسالم زیستن بهتر، ازآن بهره هاببرد.
بایددانست که زندگی خوب انسان، درسایه این سه گونه شناخت امکان پذیراست ودرغیراین صورت انسانِ ناآگاه ازخویش وجامعه وطبیعت و معنی زیستن، سرگردان ونابسامان وپریشان خواهدزیست وبابرداشتهای نادرست وخرافی راه درست زیستن راگم خواهدکردوتن به بدیها وکژرویها و نابسامانیها و ناخرسندیها خواهدسپرد.
جامعه امروز بشری که نابسامان وپریشان و گرفتارنابسامانیهاست وهمواره درتنش وناامنی وناسازگاریها ره می‌سپارد، ازآن روی است که بسیاری از انسانها ازشناخت جامعه و ازشناخت خویش وجهان طبیعت ناتوانندودرتاریکی جهل، همواره برای خودودیگران مسئله و دردسر و مشکل آفریده اند و زندگی پریشان و نابسامان و جهان پرآشوبی را برای خود و دیگران رقم زده‌اند.
اگرخوب بنگریم، امروز کشورهایی بیشتر گرفتار جنگ وناامنی وتنش وکشتارندوآشوبندکه این سه گونه فقر و ناآگاهی بیشتر در آنها دیده می شود و تازمانی که این جوامع از حقیقت زندگی و دانشهای سودمند و آگاهیهای سه گانه بی خبرند، سرنوشتی بهتر از این نخواهندداشت وهمواره جهان رادربدی و ناآرامی وتنش و نگرانی و ناشادمانی نگه خواهند داشت.
-----------------------------
محمود منطقیان
نام شما

آدرس ايميل شما

دهدشت
United Kingdom
واقعا. مطلب از ایشون می‌زارید ....
اصلاحاتی که این لیدر شونه...
محمود
Iran, Islamic Republic of
جناب آقای منطقیان رای دادن جنابعالی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به آقای بزرگواری ودردوره گذشته به آقای هاشمی پورِبراساس آگاهی و شناخت جنابعالی از افراد ذکر شده بوده یا براساس تفکر قومیت گرایی بوده ویا خیر
۶ نفر از اخلالگران نظام اقتصادی در فارس به زندان محکوم شدند

۶ نفر از اخلالگران نظام اقتصادی در فارس به زندان محکوم شدند

 ۶ نفر از متهمین پرونده موسوم به کمپانی فایننشیال دردادگاه ویژه رسیدگی به جرائم  مفسدین ...
هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

همچنین درخصوص مسئله آسیب‌های اجتماعی حاشیه تهران به‌عنوان پایتخت کشور باید بگویم؛ به ...
راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

نکته جالب تقدير از دو کاپيتان پرسپوليس و استقلال و همچنين کريم باقري است. در بند دهم ...