ارسال اين مطلب به دوستان

(( آقای استاندار بازار افسار گسیخته استان فدای طایفه گرایی شده، بازرس را از آقا بالا سر میترسانند!/ شخصا ورودکنید؟ )) 
1