_BLOCK}']['prms'][2] = 17; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1397-10-24 11:05:26'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_voice'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['cache_html'] = '0'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['func'] = 'Get_Doc_Rate_Box'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['cache_html'] = '0'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['func'] = 'Get_Doc_Feedback_Form'; ?>_BLOCK}']['prms'][2] = 17; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1397-10-24 11:05:26'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_voice'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['cache_html'] = '0'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['func'] = 'Get_Doc_Rate_Box'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['cache_html'] = '0'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['func'] = 'Get_Doc_Feedback_Form'; ?> کبنانیوز - مجلس یازدهم بیم‌ها وامیدها - نسخه قابل چاپ

کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

یادداشت؛

مجلس یازدهم بیم‌ها وامیدها

ابوالحسن غلامی

31 ارديبهشت 1399 ساعت 14:59

اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به اتفاق برادرارزشمندم جناب آقای غلامرضا پاکدل موفق به دیدار با تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم شدیم.میزبان برخی بودیم و مهمان برخی دیگر.


بنا به لطف عده‌ای ازاین عزیزان در چندجلسه دوستانه ومشورتی با برخی از آنها یا نزدیکانشان که جهت بررسی برنامه آتی مجلس برگزار کردند نیز توفیق حضور داشتیم. شنیدن مستقیم وغیرمستقیم نقطه نظرات برخی منتخبین باتجربه همانند آقایان دکترقالیباف، حاج آقاتقوی، دکتر زاهدی، مهندس نیکزاد، دکترحاجی بابایی، دکتر زاکانی، دکتر نادران و تعدادی از منتخبین جدید مجلس ازاستانهای خوزستان، فارس، کرمان، همدان وتهران قابل احترام وتوجه بود. کم تجربگی، به نوعی سادگی وصافی برخی افراد جدید و ازطرفی متاسفانه ورود برخی باتجربه‌ها به قلمرو خطرناک سهم خواهی برخی افراد درون تشکیلاتی رامی توان از نقاط آسیب پذیر مجلس جدید ذکر کرد و از طرفی نگاه کارشناسی ودلسوزی متعهدانه را نیز از نقاط قوت آنان دانست.
سعی کردیم به عنوان شهروندان ایران اسلامی پیشنهادات زیر را مطرح کنیم شاید به کارآید: تشکیل کمیته‌های مشورتی متشکل از نخبه‌های باتجربه وجوان درکنار همه کمیسیونهای مجلس بدون نگاه سیاه وسفید واستفاده مؤثر از اینگونه نظرات، تلاش گسترده درجهت همبستگی ملی و کاهش حداکثری تنشهای مخرب و بی فایده داخلی، توجه ویژه به شرح وظایف مجلس ونمایندگان مردم وجایگزینی طرح وتصویب قوانین جدید و اصلاح وبروز آوری قوانین همراه با نظارت مداوم وکارشناسی شده بجای مداخله دراموراجرایی، توجه ویژه وکارشناسی شده و سریع به بنیانهای اقتصاد و معیشت مردم و مقوله اشتغال به عنوان اولویت فعلی جامعه، ایجادفرصت استفاده از مشورت ودانش همه نخبگان جامعه ایرانی بدون مرزبندیهای کاذب، توجه خاص به جایگاه ورسالت ملی وبین المللی وزارت نفت وشرایط کارکنان این سازمان بسیارمهم ازجمله بررسی مجدد شرایط کار، حق و
حقوق نیروهای پیمانکاری، قراردادی، رسمی و بازنشسته و پاداش پایان خدمت کارکنان صنعت نفت (دراین خصوص خدمت تعدادی از مدیران باتجربه وامتحان پس داده صنعت نفت که با مجلس جدید ارتباط نزدیکی دارندنیز رسیدیم و گفتگوهای موثری داشتیم ودراین راستا خواهش کردیم که تلاش مضاعفی بخرج دهند).
توجه فوق العاده ویژه به وزارتخانه‌های زیربنایی مانند آموزش وپرورش ومعلمین بزرگوار از اهم مهمات باشد. پیداکردن راهکارهای مناسب، مطمئن و جذاب برای استفاده از ظرفیت همه ایرانیان درداخل وخارج ازکشور اولویت دادن به ایجادبستر ایده پروری باهدف دستیابی به طرحهای گره گشا درمجلس بجای پرداختن به دعواهایی که ریشه آن حب وبغضهای شخصی و سهم خواهی ست.
تولیدفکر منتج به طرح وقانون جهت گره گشایی از زندگی مردم و رونق سفره عزتمند ایرانیان، توجه به شایستگان جامعه و نخبه محوری دوری ازحذف شایستگان، حمایت و رونق تولید داخل با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، توجه به جایگاه بانوان با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور و بالطبع نیمی از جمعیت تحصیل کرده را تشکیل می‌دهند.
توجه بنیادین به امر ورزش و لزوم گسترش روحیه شادی و نشاط در جامعه، نگاه هنرمندانه به مقوله‌های بسیارمهم فرهنگ وهنر با احترام به همه سرمایه‌های تاریخی ایران کهن ترازتاریخ و ارزشهای والای اسلامی و تلاش درجهت پیوند این دو.

........................
ابوالحسن غلامی
اردیبهشت نودونه


کد مطلب: 421080

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/news/421080/مجلس-یازدهم-بیم-ها-وامیدها

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir