کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

به یُمنِ سالگردچله پیروزی انقلاب وبه همت کمیته امدادچیتاب انجام شد.

بهمن دوستـی:کمیته امدادچیتاب دراقدامی نمادین وزیباباهداءچهل تخته فرش نفیس،به چهل عروس ودامادبه پاسداشت چله انقلاب رفت.

25 بهمن 1397 ساعت 10:02

محمدپورداکری باتبریک چله انقلاب گفت:متاسفانه گاهی توزیع اقلام جمع آوری شده،توسط عزیزان مادرکمیته امدادموردانتقادبرخیهاقرارمی گیردکه ناشی ازعدم اطلاع نحوه وشرایط تعریف شده،پخش است!.


به همت کمیته امدادکبگیان درپاسداشت چله انقلاب،بصورت نمادین،انجام شد:اهداءچهل قالی فرش،به چهل عروس ودامادبه یُمن،چله پیروزی انقلاب درچیتاب به گزارش خبرگزاری کبنانیوزازچیتاب درراستای خدمات بی نظیروخستگی ناپذیرکمیته امداد،دربخش کبگیان به یُمن چله سالگردعزت انقلاب اسلامی به صورت نمادین40تخته قالی فرش،نفیس به40نفراززوجین تحت پوششی که درسال97ازدواج کرده بودنداهداءشد. بهمن دوستی باتشکراززحمات علـی آرانیان مامورتجمیع مشارکتهای مردمی درتزریق کمکهای مردمی وخیرین به فقراگفت:خیران مادرزاد نیستندوخیرهم ازدنیانمی آیندبلکه ازخوده بنده گرفته تاشماعزیزان میتوانندبااهداءوَلـویِک خودکارخیرباشندزیرا اندک اندک جمع گرددوانکهی دریاشودازعنایت کَـرَمِ همین قطره های مردمی حاصِل میشوند. وی افزود:تعداد40تخته قالی فرش،به زوجین،و41تخته دیگردرقالب گلیم فرشهای12و6متـری بین خانواده های نیازمندیکه دختران دم بخت درخانه دارندتوزیع شد. دوستی تصریح کرد:تعداد5عددبخاری و4عددآبگرمکن گازسوزهم درکمرکش،این کمکهای انسان دوستانه جمع آوری شده توسط مشارکتهای مردمی نهاد،بین مددجویان مستحق توزیع شدکه درمجموع باارزش،بالغ بر835میلیون ریال به مددجویان تعلق گرفت. محمدپورذاکری مددکارومسئول فرهنگی کمیته امدادچیتاب هم بااشاره به مراجعات مکررمردم جهت درخواست،کمکهای متعددازاین نهادگفت:تلاش آقای،آرانیان که انسانی زحمتکش وپویاهستنددرکنارکوشش همکاران بنده،درسایه انبوه درخواستهای مردمی باهمه تعابیرهنوز هم جوابگوی محرومین نیست. پورذاکری افزود:علی رغم زحمات تمام پرسنل مسئول درکمیته امدادبرای تامین نیازهای مردم متعجبانه روزبه روزبرتعداددرخواستهای کمک وهجمه محرومین افزوده میشود.مددکارومسئول فرهنگی،کمیته چیتاب افزود:متاسفانه گاهی توزیع اقلام جمع آوری شده،توسط عزیزان مادرکمیته امدادموردانتقادبرخیهاقرارمی گیردکه ناشی ازعدم اطلاع نحوه وشرایط تعریف شده،پخش است وعلی رغم تمام آگاهی بخشی به مددجویان عده ای باطنش وجوسازی قصدملتهب کردجوِپخش دارندوامیدوارم بازهم مددکاران وهمکاران عزیزم باآگاه سازی مجددمددجویان عزیزکه ولی نعمتان انقلابندموضوع رابروزرسانی کنند. لازم به ذکراست اجناس گفته شده،بالغ بر835میلیون ریال،دربین مددجویان مذکورتوزیع گردیدکه درادامه75بسته سبدغذایی به ارزش30میلیون ریال بین مستمندان محروم وبی بضاعت توزیع شد٫. پایان خبر:اسماعیل رسام٫.


کد مطلب: 407179

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/news/407179/بهمن-دوست-ی-کمیته-امدادچیتاب-دراقدامی-نمادین-وزیباباهداءچهل-تخته-فرش-نفیس-چهل-عروس-ودامادبه-پاسداشت-چله-انقلاب-رفت

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir