پایگاه خبری کبنا نیوز 6 اسفند 1398 ساعت 0:41 https://www.kebnanews.ir/news/418214/شرمتان-باد-خداوندان-قدرت-بس-کنید -------------------------------------------------- یادداشت ارسالی: عنوان : شرمتان باد ای خداوندان قدرت بس کنید بشارت جعفری -------------------------------------------------- اگر چه آرمان اصلاح طلبی رسیدن به جامعه‌ی بی رنگ و نژاد و قوم بوده اما متظاهران به اصلاح طلبی در توجیه حمایت از کاندیداهای اصولگرا و بدتر از آن کاندیداهای با پایگاه رأی قومیتی در کسوت شورای نگهبان اصلاحات نشستند و با تفاسیر و تأویل شخصی قال و مقال‌ها در رد اصلاح طلبی دیگران نوشتند و گفتند. متن : متن ارسالی: به گواه تاریخ از مهمترین آفات جنبش های مردمی عارضه ی " شهوت قدرت" است. قدرت به خودی خود مذموم نیست اما تحرکات قدرت طلبانه، تشکیل باندهای قدرت و مصادره ی، شعارها و آرمان های جریان های فکری به نفع اشخاص برای جنبش هایی که ماهیت وجودی شان در مذمت و نقد سوء استفاده کنندگان از نهادهای واجد قدرت است، آفتی بنیان بر کن است. اصلاح طلبی ایرانی در مقام نظر واجد ساحات ارزشمندی همچون " اصلاحات اجتماعی و " اصلاحات فرهنگی" است. در این میان اما عده ای از اصلاح طلبان معتقدند تنها مسیر اصلاحات از معبر نشستن بر مسند قدرت و فتح نهادهای انتخابی می گذرد. کشش بیش از اندازه ی اصلاح طلبان به سمت قدرت سبب ساز به محاق رفتن ساحات ارزشمند و میراث گران مایه ی اصلاحات اجتماعی و فرهنکی شد. به گونه ای که امروز اصلاح طلبی هم سنگ لیست انتخاباتی و ریاست جمهوری و مجلس و در مجموع اصلاحات همچون یک حزب سیاسی با هدف فتح قدرت و به طبع آن ثروت دیده و خوانده می شود. قرار بود حضور اصلاح طلبان در قدرت فرع باشد آن هم، با پشتوانه معرفتی و آسیب شناسانه ی فرهنگ و تاریخ جامعه ی ایرانی و صد البته به منظور و هدف آگاهی بخشی و اصلاح نهادها و فرآیندهای نهادساز. قرار بود این حضور مبتنی بر نگاه های فرهنگی، مصلحانه و در جهت ترمیم و تصحیح ایرادهای فرهنگِ جامعه ی ایرانی باشد، اما بر عکس در مواردی در هم افزایی و بازتولید زوائد و بیمارهای جامعه ی ایرانی گام برداشته است. قرار بود اصلاح طلبان با آسیب شناسی جامعه ی ایرانی و در نتیجه حاکمیت های برآمده از این جامعه در میانه ی حاکمیت و مردم بایستند، برای کاهش تصلب قدرت تلاش کنند و هم زمان با صدای بلند ایرادها و موانع فرهنگی انعقاد "قرار داد اجتماعی" با کیفیت، توسعه یافته و البته متناسب با ظواهر و زوایای جامعه ی ایرانی را در گوش مردم نهیب زنند. خلاصه کردن ساحات اصلاح طلبی در باریکه ی معطوف به قدرت آن باعث شد جای "هدف " و "وسیله" عوض شود. بدین شکل که اصلاح طلبان و روشنفکران (و مشخصاً) حوزه ی بویراحمد و دنا به جای تمرکز بر اصلاح فرهنگِ معمول پیروزی در انتخابات با در نظر گرفتن مؤلفه ی اخلاق (که اصلاح طلبان همواره داعیه سیاست وزی متخلقانه را دارند)، همه ی هم و غم خود را برای کسب کرسی مجلس و از میان برداشتن رقیب معطوف و متمرکز داشتند. هدف اصلاح طلبی، تمرین و ممارست متخلقانه برای نهادینه کردن رقابت اندیشه ها، احزاب و نهایتا برنامه های برآمده از اندیشه ها در فرآیند انتخابات -عنوان یکی از لوازم انتقال مسالمت آمیز قدرت برای گذار به جامعه ی دموکراتیک- بود نه فتح قدرت آن هم در قالب و قامت رقابت های طایفه ای و تهییج احساسات قبیله ای و به قیمت تاراج نهال نورسته و نحیف اصلاح طلبی. اگر چه آرمان اصلاح طلبی رسیدن به جامعه ی بی رنگ و نژاد و قوم بوده اما متظاهران به اصلاح طلبی در توجیه حمایت از کاندیداهای اصولگرا و بدتر از آن کاندیداهای با پایگاه رأی قومیتی در کسوت شورای نگهبان اصلاحات نشستند و با تفاسیر و تأویل شخصی قال و مقال ها در رد اصلاح طلبی دیگران نوشتند و گفتند. به همین استناد در دیاری که زمان زیادی از به زمین گذاشتن تفنگ نگذشته بود قلم ها و زبان ها به نام منورالفکری در نقش تفنگ ها نشستند و هر آنچه که از خشونت سازی، نفرت پراکنی، انتقام و تخفیف رقیب در چنته داشتتند را بر صحن و سرای تریبون ها و فضای رسانه ای و مجازی کاشتند و نگاشتند. ناگهان واژه ها و معانی لطیفشان در جهت قدسی سازی اشخاص مورد حمایت ظاهر شدند و هر آنچه که میراث اصلاح طلبی در قدسی زادیی از رفتار و کردار انسانی در بر داشت را بر باد بنیان بر کن قدرت طلبی داد و نهاد. از برف دنا تا آفتاب و غزل سرایی برای روحیه ی جنگ آوری و تیر و تفنگ کشی گرفته تا همه ی نمادهای اسطوره ساز به هم بافته شد و بدین وسیله با تهییج احساسات این بار با کلمات به جای تفنگ ها لشکر خدایان و اسطوره های مقدس را در یک سوی میدان تصویر کردند و از انسو، از آتش فتنه و روان پریشی را در حق رقیب روا داشتند تا لشکر شیطان در سوی دیگر تصویر شود. قرار بر کوچ از اسطوره ها و احساسات تشدید کننده ی اسطوره ساز بود نه مسلح کردن خشاب خشونت و نفرت برای پیروزی اسطوره. این بار اما با قلم به جای تفنگ. قرار بر کوچ از تفنگ ها و کاهش شکاف های قومی و نژادی بود نه تعمیق گسل های قومی و نژادی با گسیل حفظیاتی از کتب و مکاتب. قرار بود وجه اشتراک و افتراقمان اندیشه باشد نه نسب و ریشه. بیش از همه اما در این میان اصلاح طلبی مظلوم است مثل همیشه ی تاریخ. روشنفکران نماها بر تلی از کتب و مکاتب نشستند و خشاب تفنگ های پدری را این بار با فشنگ فریبای واژه ها آذین بستند و از هیچ تلاشی برای تحقیر و تخفیف یک شخص و ترفیع و توجیه دیگری دریغ نکردند. قرار بر نهاد سازی بود نه قداست. دردا و دریغا که استبداد هزار چهره دارد و هر چهره هزار لشکر دنباله دار... نژاد و قومیت به یک باره از دل کت و شلوارهای اتو کشیده و کتاب های قفسه بسته سر بر می کشد و همچون آتشی که از دهان اژدهای هزارسر بیرون می دمد خرمن بی دفاع خِرد را به خاکستر می نشاند. ناگهان واژها به صف می شوند تا کسابکاران روشنفکری دست به انبان حفظیات ببرند و همه ی مرزهای اخلاق و داشته های اصلاح طلبی از قدسی زدایی و لوازم و جوانب رقابت خردورزانه و مصلحانه را به مسلخ ببرند، بی آنکه بدانند بر چه آتشی هیزم ریخته اند. اینک ماییم و دو گانه ی دوباره ی خدایان و شیاطین خود ساخته و بازتولید استبداد و اسطوره و داستان آشنای آشنایانِ دشنه از پشت کشیده... با مشیری می زنم فریاد بعد از سالها با چنین شعری که جا ماندست از او در یادها ((شرمتان باد ای خداوندان قدرت بس کنید بس کنید از این همه ظلم و قساوت بس کنید)) -------------------------- بشارت جعفری