پایگاه خبری کبنا نیوز 28 تير 1398 ساعت 18:36 https://www.kebnanews.ir/news/411176/حجت-الاسلام-دکتروحدانی-فر-بسترسازی-فرهنگ-گردشگری-وگردشگرپذیری-چیتاب-رابه-منطقه-پایلوت-استان-مبدل-خواهدکرد -------------------------------------------------- درخطبه های نمازجمعه کبگیان مطرح شد عنوان : حجت الاسلام دکتروحدانی فر:بسترسازی فرهنگ گردشگری وگردشگرپذیری چیتاب رابه منطقه پایلوت گردشگری استان مبدل خواهدکرد؟. -------------------------------------------------- امام جمعه کبگیان:نه تنهامخالف گردشگری نیستم،بلکه بادل وجان دنبال بسترسازی این پروسه مهم باوحدت دولت وملت بارعایت پارامترهای فرهنگ گردشگری،وگردشگرپذیری درچیتابم؟. متن : به گزارش خبرگزاری"کبنا"ازچیتاب حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی وحدانی فردرخطبه های نمازجمعه28تیر98چیتاب باتوصیه خودونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه بااشاره به مسئله واجب فراموش شده زکات گفت:بنای اسلام برپنج اصل نماز،حج،روزه،ولایت،وزکات است که همانندنمازواجب وعدم پراختش کم توجهی به امرالله است.خطیب جمعه کبگیان بااشاره به دیدارائمه جمعه بامقام معظم رهبری گفت:دردیداربامعظم له مشکلات بخش رامکتوب خدمت حضرت آقاارائه کردم.وی درباره مسئله دوروئی اروپائیهاهم گفت:گفت:اروپائیهاعلی رغم انجام یازده تعهدجمهوری اسلامی درقبال تعهدات فی مابین ضمن عدم پایبندیشان مجددخواهان تعهدپذیری ماهستند.علی وحدانی فرافزود:نگاه متکبرانه اروپائیان به کشورهای مستعمره خودباعث شده تادرخیال خامشان جمهوری اسلامی راهم به مثابه آنان بدانندامااین اتفاق نخواهدافتاد.وی درباره دزدی دریائی انگلیس هم گفت:بریتانیاروباه پیربایداین راقبول کندومطمن باشدکه جمهوری اسلامی اقدام مهم ومتقابل را انجام خواهددادزیرا دوران بزن ودر روتمام شد.امام جمعه کبگیان درباره مشکلات درون بخش کبگیان بااشاره به مسئله ورودگردشگربه چیتاب ومسئله پرداخت آب بهاءکشاورزی هم گفت:چیتاب بادارابودن موقعیت استراتژیکی جغرافیائی میتواندقطب بزرگ پذیرش گردشگردراستان حتی کشورداشته باشد.وحدانی فرافزود:عده ای که بادست اندازیهای متعددموانع ورودگردشگربه چیتاب میشوندسخت دراشتباهندوبدانندهمکاری بادولت درایجادزیرساختهای اسکان توریسم،به اقتصادمنطقه کمک شایانی خواهدکردومنطقه راازبن بست خارج خواهدکرد.وی درباره قوانین وظوابط گردشگری درمنطقه گفت:نه تنهامخالف گردشگری نیستم،بلکه بادل وجان دنبال اتحادمردم ومسئولانم تازمینه بسترسازی این قطب مهم اقتصادی رافراهم کنم.وی بااشاره به برخی پوشش درمیان گردشگران متعدددرمنطقه تصریح کرد:بارعایت قوانین وظوابط گردشگری وپایندبودن به فرهنگ غنی اسلامی خاصه غیرت مثال زدنی لری درچیتاب میتوان به گردشگرهاعلاوه بره حس میهمان نوازی وخونگرمی غیرت وتعصب حجب وعفاف بویراحمدی که ریشه درنیاکانمان داردرانشان دهیم وبایددربرخوردهای متعارفمان این فرهنگ کاملااسلامی رانزدآنان نهادینه کرد.حجت الاسلام وحدانی فردرباره مسئله عدم پرداخت آب بهاءکشاورزی دربخش هم گفت:اولاکه نرخ آب بهادرچیتاب وحومه نسبت به خیلی جاههامنصفانه تراست درثانی عزیزانیکه درپرداخت آب بهاءسربازمیزنندوباعث قطع آب بندانحرافی میشوند به همنوعان کشاورزخودخیانت می کنند.دکتروحدانی فرتصریح کرد:دوستان بدانندبنده برای شماریش گروگذاشتم تاپایان این ماه دولت فرصت آب دهی به مزارع شمارابدهدو آب رابازکندامااگراینباردرپرداخت آب بهاکوتاهی کردندوآب کشاورزی قطع شدروی بنده هیچ حسابی نکنند. پایان خبر:اسماعیل رسام