پایگاه خبری کبنا نیوز 5 بهمن 1398 ساعت 0:23 https://www.kebnanews.ir/news/416971/راهپیمایی-عراق-نقطه-جدیدی-تاریخ-عراقی-ها-دشمن-شناخته-اند -------------------------------------------------- نعیمی: عنوان : راهپیمایی عراق نقطه جدیدی در تاریخ بود/ عراقی‌ها دشمن را شناخته‌اند -------------------------------------------------- یک کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: راهپیمایی امروز مردم عراق یک قیام ملی علیه اشغالگری و سلطه خارجی در این کشور و نقطه جدیدی در تاریخ عراق بود. متن : یک کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: راهپیمایی امروز مردم عراق یک قیام ملی علیه اشغالگری و سلطه خارجی در این کشور و نقطه جدیدی در تاریخ عراق بود. مصیبنعیمی کارشناسمساسلغرب آسیا درباره راهپیمایی امروز (جمعه) مردم عراق در اعتراض به حضور آمریکا در این کشور اظهار داشت: راهپیمایی امروز مردم عراق کاملاً با مراحل گذشته متفاوت است. در گذشته با اینکه خواسته مردم مشروع بود ولی با تحریک آفرینی اعتراضاتمنحرف شدهو منجر به خسارات و آسیب های فراوانی شد. وی ادامه داد: راهپیمایی امروز افکارعمومیاکثریتمردم عراق را به نمایش گذاشت و مردم بادرساز تجارب گذشته، بهصورتمتحدو به دور از تفرقه از این راهپیمایی استقبالعظیمیکردند. یک کارشناس مسائل منطقه گفت: شعارهایی که امروز در راهپیمایی مردم عراق دادهشد نشاناز آن می داد که مردم دشمن را شناخته اند و همگی بهصورتواحدخواستار خروج نیروهای بیگانه و آمریکا از عراق و پایان دادن به دخالت آنها در سرنوشتملتعراق هستند. نعیمی افزود: مردم عراق در راهپیمایی میلیونی خود به جز آنکه خواستار خروج آمریکا از کشور خود و برچیده شدن پایگاه های این کشور هستند، خواستار پایان دادن بهغارتو چپاولثروتملی به ویژه نفت عراق توسط عربستان که بارها بهصورتعلنی اعلام شده، بودند و می توان گفت که این راهپیمایی عظیم، بسیارسرنوشت سازاست. وی با گریزی به وضعیت کشور لبنان عنوان کرد: در لبنان نیزشاهدبودیم که بعد از مدتیبی دولتیو اعتراضات،در نهایتدولت تشکیل شد و مردم این کشور بهحمایتاز دولت رسمی و قانونی لبنان پرداختند. در عراق همانتظاراین است که بعد از راهپیمایی روز جاری،نحوهمدیریت این کشور رقم خواهد خورد. این کارشناس مسائل خاورمیانه اضافه کرد: ماشاهدهستیم کهانسجاممیان گروه های مختلفی که از جایگاه بالایی در دولت و پارلمان عراق برخوردار بوده و همچنین در میان افکارعمومیاین کشور مطرح هستند، به خوبیمشاهدهشد و همه افراد، احزاب، گروه ها و طیف های سیاسی کنار یکدیگر در این راهپیمایی شرکت کردند. نعیمی با اشاره به خشونت هایقبلیدر جریان اعتراضات مردم عراق بیان کرد: در دورقبلیاز اعتراضات شماشاهدبودید که با نفوذ برخی عناصر وابسته به غرب،شاهدبرخی خشونت ها و تخریب ها بودیم؛ ولی امروز همه دیدند که مردم عراق چه کسانی هستند و این حضور پرشور می تواند از دسیسه های بعدی آمریکا و یا عوامل آن در عراق جلوگیری کند. وی در پاسخ به سوالی درزمینهتهدید آمریکا به تحریم عراق در صورتاجرایی شدنقانون پارلمان این کشور در مورد اخراج نیروهای آمریکایی از عراق نیز تصریح کرد: تهدید آمریکا نشانهعصبانیتو ترس آنها است. مردم عراق بعد از ۱۷ سال از ورود آمریکا به کشورشان و دخالت ها، ایجادداعشو همچنینتسریناامنی دشمن را به درستی شناخته اند. این کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: راهپیمایی امروز مردمیکدلانهو با اتحاد زیر پرچم عراق بود و هیچ گروهی را نمی توانستیم از دیگر گروه ها جدا کنیم. شعار همه مردم نیزیکصداخروج آمریکا و بیگانگان از عراق بود. مردم به این نتیجه رسیده اند که عامل ناامنی کشورشان حضور آمریکاست و خواستار خروج آنها هستند و در این راستا هزینه نیز پرداخت خواهند کرد. نعیمی اظهار داشت: راهپیمایی امروز مردم عراق یکقیامملی علیه اشغالگری وسلطهخارجیدر این کشور بود و این امر عراق را بهمسیرجدیدی که خواستاکثریتاست، رهنمون خواهد کرد. وی بامقایسهرفتار ایران و آمریکا در عراق گفت: روشجمهوری اسلامیایران در تضاد با آمریکاقراردارد. عامه مردم عراق نیز اینموضوعرا می دانند که ایران در روزهای سختی در کنار همسایگانش بوده و هست و به هیچوجهبه دنبال ساخت پایگاه واستقرارنیروی نظامی در کشورهای دیگر نیست. این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: مردم عراقشاهدهستند که رفتار ایران اصلاًقابل مقایسهبا آمریکا نیست. آمریکا هیچ گاه امنیت را برای عراق نخواسته و تنها چشم طمع بهثروتاین کشور دارد و این در حالی است که ایران همیشه و در روزهای سخت با مردم و دولت عراق همراه بوده است و برای تامین امنیت تلاش کرده است. نعیمی ادامه داد: غربی ها وعربستان سعودیاصلاًانتظارحضور اینتعداداز مردم عراق را در خیابان نداشتند و ایناتفاقنقطه جدیدی در تاریخ عراق است. تهدیدات آمریکایی ها علیه عراق نه تنها خللی در عزم مردم این کشور نخواهد گذاشت که به جرات می توان گفت عراقی ها را در تصمیم به اخراج آمریکا مصمم تر می کند. (مهر)