پایگاه خبری کبنا نیوز 3 تير 1399 ساعت 1:11 https://www.kebnanews.ir/note/422405/قص-ه-ی-همیشگی-نان-نام -------------------------------------------------- یادداشتی از علی مندنی‌پور؛ عنوان : قصّه‌ی همیشگی نان و نام! -------------------------------------------------- از مجلسی که قرعه‌ی فال به نام یک حقوقدان، برای ریاستِ کمیسیون صنایع و معادن، یک پزشک عمومی برای ریاستِ کمیسیون عمران ویک دانش آموخته الهیات و معارف اسلامی برای ریاستِ کمیسیونِ برنامه و بودجه، ویک.... می اُفتد، جز این هم انتظاری نرفته و نمی‌رود! متن : در خبرها آمده بود: انتخابات هیات رئیسه کمیسیون های قضایی، حقوقی و فرهنگی به علّت نرسیدن به حدّ نصاب، به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد. از مجلسی که قرعه ی فال به نام یک حقوقدان، برای ریاستِ کمیسیون صنایع و معادن، یک پزشک عمومی برای ریاستِ کمیسیون عمران ویک دانش آموخته الهیات و معارف اسلامی برای ریاستِ کمیسیونِ برنامه و بودجه، ویک.... می اُفتد، جز این هم انتظاری نرفته و نمی رود! و باید که انتخابات دو کمیسیون کلیدی آن یعنی کمیسیون حقوقی، قضایی و کمیسیون فرهنگی، به علّت عدم تمایل نمایندگان به حضور در این کمیسیون ها به این سرنوشت دچار شود! و مگر نه این است که تا بوده و نبوده، جویندگانِ نام و نان چنین راهی را به صواب نزدیک تر دانسته اند؟! و مگر نه این اس که از قدیم وندیم به ما یاد داده اند، کار باید کم مسئولیّت، کم زحمت و صد البتّه نان و آب دار باشد! شایان یادآوری است، تعدادِ نمایندگان حقوق دان در این دوره از مجموع ۲۹۰ نفر منتخب، رقمی در حدود ۲۰ نفر است، که گوئیا از این میان تنها ۴ نفر آن هم با امّا واگر به حضور در کمیسیون قضایی - حقوقی رغبت نشان داده اند، کمیسیون فرهنگی که جای خود دارد! طُرفه آنکه، دیگر کمیسیون ها و در رأس آنها، کمیسبونِ امنیّت ملّی و روابط خارجی با ۶۰ -۷۰ نفرداوطلب تازه نفس در پشت در و از درگاه رانده هایی چون: حقوقی- قضایی و فرهنگی با التماس بدنبالِ داوطلب! و تو خود، حدیثِ مفصّل بخوان، ازین مُجمَل!