پایگاه خبری کبنا نیوز 28 فروردين 1398 ساعت 21:13 https://www.kebnanews.ir/news/408743/پیام-تبریک-متفاوت-دانشجوی-لنده-مناسب-میلاد-فرخ-لقای-نگارخانه-ی-عاشورا-حضرت-علی-اکبر-ع-وروز-جوان -------------------------------------------------- با ارسال یادداشتی صورت گرفت: عنوان : پیام تبریک متفاوت دانشجوی لنده ای به مناسب میلاد فرخ لقای نگارخانه ی عاشورا،حضرت علی اکبر(ع)وروز جوان -------------------------------------------------- ۱-جوانان با نوای تقدس وشجاعت به لرزه درمی آیند، ۲-بیانیه ی گام دوم مفاتیح التمدن جوان ایرانی است ۳-درالمپیادحماسه ها،تندگویان ورضایی ها الماس اعتمادبودند ۴-چگونه املای تعهد جوانان، باسرایشی آهنگین ،میسرمیشود؟ ۵- چرایی رسالت جامعه ی دانشجویی و دانشگاهی کشور، درسروربیانیه ی گام دوم انقلاب متن : (مقام معظم رهبری):جوانی یک پدیده ای درخشان و فصلی بی بدیل اززندگی هر انسانی است. در هر برهه ای از تاریخ کشورها و ملت ها،اگر بخواهیم نگاهی به عروج و تکامل مراکز سعادت و نقطه ی شروع جریان سازی برای تمدن سازی و شتاب بخشی به احیای مدینه فاضله، سیر وتحلیلی بعمل آوریم،متوجه خواهیم شد،که معمولاً انسان های بزرگ، درنظرجوانان مانند کشمش های روی تاریخ بودند،وچه زیبا گفت، نادرشاه افشار که اگرجانبازی جوانان نباشد،نیروی دهها نادرهم به جایی نخواهدرسید،چراکه جوانی پیشروی در گزینه های امن نیست،بلکه بودن در جریان رویدادهایی است که رخ میدهد، به مانند فرخ لقای نگارخانه ی عاشورا،یادگارعلی اعلی،وسروباغ احمدی، حضرت علی اکبر(ع)است ،که به قله های سعادت ،صبح جوانی را همت میدهد، هماگونه که پیرترین و جوانترین مارها چنین می گویند :هر جا درخت معرفت است، همانجا بهشت است، آنگونه که مورس دبس میگوید،جوانان با نوای تقدس وشجاعت به لرزه درمی آیند،چراکه متداول ترین برداشت ازخلاقیت درتفکر پویای جوانان مشهودتراست، ازآنجایی که جوان در کلام، مقام معظم رهبری،مظهرامید وفر یک جامعه ازنظرایشان، وابسته به محوریت جوانان راستین انقلابی ، وساختار شکن موکدمیشود،بعنوان یک جوان،بیانیه ی گام دوم رهبری رامفاتیح التمدن جوانان ایرانی قلمداد میکنم،زیرا کلیدواژه اصلی این بیانیه،که گام دوم انقلاب اسلامی پس از پایان ۴۰ سال ابتدایی را تبیین و تشریح می کند، درآن"جوانان"میدان دار، بعنوان موتورمحرکه نظام و حماسه سازان المپیادهای حماسه، نمایش عبورازگردنه هاراچون تندگویان ها و رضایی ها،به مجامع بین المللی در اوج قله ها اثبات خواهندکرد، آنگونه که در منطقه جزیره ی ثبات و امنیت رافریادمیزند ایران سرافراز، وقتی رهبری در این بیانیه پنج مرتبه به جهاد و ۴۰ مرتبه به جوان اشاره کرده اند، منظورشان شاید این باشد که ریشه ای ترین جهاد باتوسل به ظرفیت ها و پتانسیل های جوانان،میتواند آفت ترس و ناامیدی رابزداید، و نهال امید با کوشش جوانان مطالبه گروآتش به اختیار، مزارع زرد بی هیجان رابه رنگ سرسبز شکوفه سوق دهد،البته به شرطی که دربومی سازی گام دوم انقلاب،اقدامات عملی صورت گیرد واین بیانه به عنوان راهبردی جدید،چراغ راه پیشرفت آینده ی کشورقرارگیرد، سندی بالادست که بایدسرلوحه کار روزانه تمام دانشگاه های کشور باشد،زیرارسالت این بیانیه نه تامینی که تبیینی است،تا روح قانون اساسی،به نگاه عصر و متناسب بامقتضیات پیشرفت های جهانی تببین شود،من پیشنهاد میکنم نقطه ی شروع این بیانیه وهمه گیری میبایست باتوجه به تیزبینی های دانشجویان درابتدا به مسئله فسادعلمی دانشگاه ها،و آسیب شناسی جانانه اقتصادمقاومتی باتریبون هاومتینگ های مختلف به چالش کشیده شود،تادانشجویان،جوانان باروح پرتپششان به سختی هاوموانع،درس جوشش وخروش دهند،تالایق نامگذاری بعنوان شهروند یک ملت انقلابی رامفتخرشویم، سخن را کوتاه میکنم باذکرچندسوال ازجامعه ی دانشگاهیان ودانشجویان کشور: ۱-دانشجویان و جوانان چگونه ازتعهدو تکلیفی که انقلاب به آنان املای حضورمیدهد،انشای آهنگینی رابسرایند؟ ۲-رسالت تاریخی دانشگاهیان و جهت گیری هایشان، برای شکوفایی و بالندگی،درپیشبرد بیانه گام دوم،به چه اشکالی ترسیم خواهدشد؟ ۳-مسئولیت دانشجویان، نسبت به اعتلای علمی کشور چیست؟ ۴-مسببان کوچه بن بست، تحقق بیانیه ی گام دوم رهبری چگونه حس بینایی و شنوایی خودرا انکارمیکنند؟ ۵-نقطه ی شروع وهدف اقتصادمقاومتی دردانشگاه ها،به کدامین سیبل بایدبرخوردمیکرد که نکرد؟ ۶-تاچه اندازه مسئله ی فسادعلمی ،آسیب شناسی شد؟ چرامبدا تحول ازاندیشه و تفکرگریزان شد؟ سیدغفارفتحی ۱۳۹۸/۱/۲۸