پایگاه خبری کبنا نیوز 23 فروردين 1398 ساعت 16:45 https://www.kebnanews.ir/news/408599/امریکا-سپاه-قدس-سلیمانی-هم-نیامد-مجبور-تروریست-بخواند -------------------------------------------------- در خطبه‌های نماز جمعه مطرح شد عنوان : امریکا از پس سپاه قدس «سلیمانی» هم بر نیامد / مجبور شد سپاه را تروریست بخواند -------------------------------------------------- امام جمعه کبگیان در خصوص اقدام وقیحانه ترامپ علیه سپاه گفت: سپاه با عملکرد خود دشمن را عقده‌ای کرده است. متن : حجت الاسلام و المسلمین وحدانی فر درخطبه های نمازجمعه( 23 فروردین 1398) کبگیان با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه گفت: یکی ازمهمترین چیزهائیکه درمحاسبات اخروی ازانسان سؤال میشودوبایددردنیاآنرابه نیکوبپاداریم مسئله نمازاست که سستی درپاسداشت آن افول برکت عمر، رزق، وزوال تربیتی فرهنگی خانواده می‌باشد، زیرامهمترین برکت عمرانسان بعدازتعقُدوعبادت فرزندصالح است که بایدمراقب بود. خطیب جمعه کبگیان بااشاره به اقدام آمریکاعلیه سپاه پاسداران گفت: این حرکت استکباراقدام خلاف قواعدبین المللی وسازمان ملل علیه یک نیروی نظامی رسمی درجمهوری اسلامی ومعرفی آن بعنوان تروریسم، که واکنش متعددی درجهان داشت که اولااین اقدام تبعات وثمرات عملیش آنطوریکه آمریکابخواهدنیست ونخواهدبودوی گفت: این اقدام تنهاحداقل اعمال یک فشاربدون اقدام عملیست زیراباپیشرفت روزافزون قدرت تهاجمی ماآمریکادیگرهیچگاه جرات تعرض وتعدی عملی علیه جمهوری اسلامی ونیروهای انتظامی رانخواهدداشت. وحدانی فرتصریح کرد: این اقدام رسانه‌ای وروانی که هیچ جرات تهدیدعملی نداردباعث شدکه بیش از 80 میلیون ایرانی باندای من یک سپاهی‌ام عرق ملی یک کشوررانسبت به این نیروی کارآمدومردمی نشان، وباندای مرگ برآمریکاانزجارخودرانسبت به شیطان بزرگ نمایش دهدتاازمنظرملت قهرمان رشیدوقهرمان پرورایران آمریکابعنوان تروریسم شناخته شودچون آمریکاذاتش تروریسم سازوتروریسم پروروحامی تروریسم است. علی وحدانی فرافزود: وقتی هیلاری کلینتون دردولت وقت آمریکامیگوید، شماالقاعده رابرای مدیریت خاورمیانه ساختیدوترامپ به اوبامامیگوید، شماداعش رادرست کرددتابه خواسته‌هایتان برسیدبایدفهمیدکه تروریسم کیست، وازکجانشأت می‌گیرد؟. این خطیب جمعه خطاب به حاضرین افزود: کسانیکه بادخالت دریوگوسلاوی وصربستان، ژاپن، ویتنام به قتل عام مردم دست میزنندوباجنگ افروزیهای خوددرافعانستان، عراق سوریه، پاکستان، درصددتشدیدکردن اوضاع کشورهاهستندتابافروش وامتحان تسلیحاتش باانسانهامانندموش آزمایشگاهی برخوردکندقطع به یقین اصل تروریست هستند. این خطیب جمعه خطاب به آمریکائیهاهم افزود: نرسیدن شمابه اهداف حاکمیت برمنطقه بامانعی بنام سپاه، چنان عقده‌ای دردلتان ایجادکرده که تنهاازپس یک سپاه قدس وسلیمانی برنمی اییدوبایدهم آنراتروریسم بخوانید.  وی گفت: ماهمان کشوری هستیم که هرگاه ندای مظلومی آمددخالت کردیم نه مثل شماباجنگ افروزی درامورات کشورهادخالت کردیم ودردشماهابابه هدردرفتن هزینه‌های هفت تریلیون دلاریتان، وترستان ازوسعت بزرگراه اهواز  تا لبنان، در 1700 کیلومتراست، که دراینجاهم به شماهم به سگ قلاده به دستتان رژیم نامشروع سهیونیستی درمنطقه می گوییم، تا دیر نشده سربازانتان رابرداریدوبه کشورتان بازگردیدزیراعملکردزننده ترامپ ازشماهایک دولت بی اعتباراخته که دردنیاکسی حرفش راگوش نمی‌کند، ودرقبال جمهوری اسلامی به زعم شکاف درانسجام ملی درتروریسم خواندن سپاه وحدت ماراتحکیم ونفرت مردم مارانسبت به قدرت روبه زوالتان بیشترکرده است. حجت الاسلام وحدانی فر با اشاره به مسئله سیل در کشور هم گفت: وضعیت لرستان به همت دولت و ملت و نیروهای نظامی روبه بهبوداست اما امروز وضعیت خوزستان خطرناک است، زیرا مردمی که به فرموده امام دَینشان رابه اسلام اداکردندبایددینمان رابه آنان اداکنیم ومردم بخش ماهم به نوبه خودبایدکمک رسانی کنند و بدانندکه اگراین اتفاق برای مامی افتادازمردم لرستان وخوزستان چه توقعی داشتیم!.. امام جمعه کبگیان با اشاره به سفروزیرراه به استان درباره قطع پل ارتباطی دارشاهی به چیتاب مهم‌ترین راه ارتباطی بخش به شهرستانهای بویراحمد ودنا گفت: گاهی برخی صحبتهاهمراه باتعجیل است و مستحضرید که درست کردن یک پل جدید نیاز به زمان، برنامه ریزی واعتبارداردوبامقداری صبوری میشودکارراپیش برداما امیداست سفرایشان مثمرثمرباشدتااین معــظل برای همیشه حل شود.  لازم به ذکراست درپایان نمازازتعدادی ازپاسداران حاضربه خدمت دربخش کبگیان ازطرف، دفترامام جمعه، وشهرداری شورای شهرتجلیل بعمل آمدوراهپیمائی حمایت ازپاسداربعلت نامساعدبودن هواباتجمع همگانی نمازگزاران بعدازقرائت قطعنامه وشعارهای مرگ برآمریکاومرگ براسرائیل به اتمام رسید. --------------------------------------  پایان خبر: اسماعیل رسام