پایگاه خبری کبنا نیوز 20 بهمن 1398 ساعت 1:40 https://www.kebnanews.ir/note/417534/م-رد -------------------------------------------------- یادداشت ارسالی؛ عنوان : آن مَرد کلثوم دیده‌ور -------------------------------------------------- در واپسین روزهای سرنوشت ساز کارزار سیاسی بویراحمد و دنا، با تاسی از سیره و منشِ سردارِ ماندگارِ " ندای وحدت" مهدی روشنفکر، باز هم بر  اخلاق مداری و قانون مندی ' تاکید و تکیه می‌کنیم و شور انقلابیِ خویش را به همراهِ شعورِ ذاتی‌مان، در ویترینِ سوم اسفند ماه ' به نمایش می‌گذاریم و ثابت خواهیم کرد که ما "نیک" هستیم و لیکن قلم در کفِ " دشمن" است! متن : در بوستانِ سعدی آمده است: " شخصی شیطان را به خواب دید، زیبا چون حور و بلند قامت، چون صنوبر با اخلاقی نیکو. پیش او رفت و بِدو گفت: تو به این زیبایی، چرا در جهان، این همه تو را بد جلوه داده اند؟ شیطان گفت: که ای نیکبخت، این نه شکلِ من است و لیکن قلم در کفِ " دشمن " است! حکایتِ این روزهای سر دمدارانِ اخلاق (!) بویراحمد و دناست! به راستی، اگر صداقت و مظلومیّتِ " آن مَرد" نبود، برخی برای بازارِ کثیفِ شایعات خویش، جز حسادت و عُداوت، متاعی برای عرضه داشتند؟! اخلاق، بزرگواری و بزرگ منشی، لباسی نیست که به تنِ ناساز هر کسی آراسته شود! بس کنید بس کنید.. گیرم که خلق را فریفتید قیامت را چه می کنید؟؟ مهدی روشنفکر؛ سیاستمداری کاریزما (به گواهِ حضور و بیعتِ مردمِ صبورِ بویراحمد و دنا)، نانِ حلال خورده ای درد کشیده،" مظلومی مقتدر" که تاکنون، هیچ کدام از ست های بازی سیاست و اخلاق را به حریفان نباخته است، آیا باید اینجور ناجوانمردانه، قربانیِ حِقد و حسدِ برخی ها قرار گیرد؟؟ روا نیست! بر پرطاووس که زرّین پر است سرزنشِ پای، کجا درخَور است؟! وحدتِ بی نظیر و بیعتِ فراگیرِ مردمِ پاکِ بویراحمدِ واحد، بر خوابِ خود تعبیرِ "زر و زور" مُهر سکوت زد و جریانِ ندای وحدت از بابتِ اتهامِ طایفه گرایی مُبرا شد. (که رقبا، خود مروّجِ آن بودند و هستند)! امّا؛ این دمدمه های پیروزیِ اراده ی مردم، " تزویر" به سانِ قارچِ مسموم، نیمه های شب از خوابِ خودشیفتگان پدید می آید و سحرگاه از زبان پلید این "نامردمان" تراوش می کند و روانه ی بازارِ بی اخلاقی می شود.. آیا تاکنون از این اردوگاهِ عظیمِ وحدت، بی اخلاقی یا بداخلاقی دیده یا شنیده اید؟؟ به گمانم بی اخلاقی و خشونت کار کسانی است که بیکار باشند در حالی که جریان ندای وحدت، پای کار و هر روز در اندیشه ی فتح قله ایست! چرا در این بین، فقط " جریانِ ندای وحدت" باید در موضعِ دفاع باشد؟ چرا این بی حرمتی ها بر آنان تحمیل می شود؟؟ چرا از این طیف گسترده و مقبول اجتماعی، غولی ساخته اید که حتی در خواب هم آن را ندیده اید؟؟ ثابت کنید که جریانِ قدرتمندِ رقیبتان، جایی بی حرمتی کرده باشند و یا اخلاق را فدای سیاست کرده باشند؟! آشفتگیِ شما دلیلش چیست؟؟ آیا از بیداری و حضور مردم ترسیده اید، که چنین آشفته اید؟؟ آشفته باد آنکه از وحدت مردم در هراس است! " که جُغد آن به، که آسایش نبیند" بس کنید بس کنید.. واگذارتان به نان و نمکی که در تمامِ ادوارِ انتخابات، بر سفره ی دست پختِ شیرزنان و شیرمردانِ آنان خورده اید و اکنون سفره را پاره و نمک دان را می شکنید! و بدانید هم پیمانان محکم و پاک و باصداقتِ ندایِ وحدت در ایل و تبارتان زیاد است. به حرمتشان تا حال سکوت کرده اند.. کمانِ عشق، هر جا افکَنَد تیر سِپرداری نباشد کارِ تدبیر! آیا مهدیِ روشنفکر؛ پول دارد؟ ثروت دارد؟ جایگاه حقوقی دارد؟ آش و پلوی معاویه می دهد؟ جایگاهی نامحسوس دارد؟ وعده ای داده است؟ کسی را قرآن داده است؟ جواب این پرسش ها پیداست! در وضعیت کنونی به قول "آن شخص " تغییر " لازم است. در واپسین روزهای سرنوشت ساز کارزار سیاسی بویراحمد و دنا، با تاسی از سیره و منشِ سردارِ ماندگارِ " ندای وحدت" مهدی روشنفکر، باز هم بر اخلاق مداری و قانون مندی تاکید و تکیه می کنیم و شور انقلابیِ خویش را به همراهِ شعورِ ذاتی مان، در ویترینِ سوم اسفند ماه به نمایش می گذاریم و ثابت خواهیم کرد که ما "نیک" هستیم و لیکن قلم در کفِ " دشمن" است! ---------------------- کلثوم دیده ور دانشجوی علوم سیاسی