پایگاه خبری کبنا نیوز 8 خرداد 1398 ساعت 13:43 https://www.kebnanews.ir/news/409966/شورای-اصولگرایان-اجماع-روشنفکر-هدایت-خواه-گذشت-شرط-شروط-های-هم -------------------------------------------------- سینایی عضو شورای اصولگرایان بویراحمد و دنا در گفت‌وگو با کبنا: عنوان : در شورای اصولگرایان برای اجماع روشنفکر و هدایت‌خواه چه گذشت / شرط و شروط‌های اصولگرایان برای هم -------------------------------------------------- شورا با ساعتها جلسه و بحث و فشار توده‌های نیروهای انقلابی پیرامون معرفی کاندید مورد اجماع درشرایط زمانی مناسب و برون رفت از بلاتکلیفی به جمع بندی‌هایی رسیدیم. میثاقی تهیه و امضا و قرار بود بعداز تأیید توسط شورای مرکزی انقلابیون استان ودعوت از کاندیدهای احتمالی و دعوت از آنها جهت تأیید سازوکار و ارائه پیشنهادات احتمالی نامزدها طی فرایندی مشخص و معلوم همایشی جهت رأی گیری و اعلام خروجی نهایی تاقبل ازپایان ماه مبارک رمضان بین کاندیداها بطور عادلانه اعلام عمومی شود. متن : جریان اصولگرایی بویراحمد و دنا با وجود ریشه دار بودن آن و پایگاه اجتماعی که در این شهرستان ها دارد هنوز وضعیت مشخصی برای معرفی کاندیدای خود در انتخابات آینده ندارند. با علی سینایی بویراحمدی عضو شورای اصولگرایان بویراحمد حول اتفاقات اخیر در شورای اصولگرایان و کاندیدای احتمالی اصولگرایان به صحبت نشستیم که از نظر خوانندگان می گذرد. با توجه به آنکه حضور نماینده فعلی در انتخابات آینده حتمی است، کاندیداهای اصولگرایان بویراحمد و دنا در چه وضعیتی هستند؟ باتوجه به حساسیت کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور و شرایط فعلی و تشتت و تکثر کاندیداهای جریان انقلابی و اصولگرا درشهرستان های بویراحمد ودنا و اعلام آمادگی عزیزانی بنامهای دکتر هدایتخواه، دکتر روشنفکر، دکتر خلقی پور، دکتر امیدی پور و دکتر گودرز بهادری و دکتر خرامین و دکتر مسعودی و دکتر جانی پور و شکرالله امامی شورایی جهت جمع بندی و حفظ وحدت و تعامل و رسیدن به کاندیدای واحد از حوزه های شهرستانهای بویراحمدودنا با دعوت و حضور چهره های شاخصی از این دوحوزه ازمدتها پیش تشکیل و جلسات متعددی درهمین راستا تشکیل گردید که هدف این شورا بدون توجه به فردخاص و البته با درنظرگرفتن دو فاکتور اصلی یعنی اصولگرای انقلابی و مقبولیت مردمی که همان رأی اوری بیشتر دربین بقیه جهت قبولی در انتخابات پیش رو می باشد تلاشها و جلسات متعددی برگزارگردید. که این شورا با ساعتها جلسه و بحث و فشار توده های نیروهای انقلابی پیرامون معرفی کاندید مورد اجماع درشرایط زمانی مناسب و برون رفت از بلاتکلیفی به جمع بندی هایی رسیدیم. میثاقی تهیه و امضا و قرار بود بعداز تأیید توسط شورای مرکزی انقلابیون استان ودعوت از کاندیدهای احتمالی و دعوت از آنها جهت تأیید سازوکار و ارائه پیشنهادات احتمالی نامزدها طی فرایندی مشخص و معلوم همایشی جهت رأی گیری و اعلام خروجی نهایی تاقبل ازپایان ماه مبارک رمضان بین کاندیداها بطور عادلانه اعلام عمومی شود. شورا پیشنهادی برای انتخاب کاندیداها داشت؟ روی فرد خاصی اجماع شد؟ شورای استان کهگیلویه و بویراحمد و شیخوخیت پیشنهاد جلسه ای با دعوت از دو کاندید مطرح بنامهای دکتر هدایتخواه و دکتر روشنفکر که امکان موفقیت آنها باتوجه به آرای مأخوذه توسط این دو ازمردم دردوره قبلی از بقیه بیشتر می رفت درحضور اعضای شورای پیگیر امور انتخاباتی این دوحوزه برگزارشود که حدود یک هفته پیش این جلسه مهم و سرنوشت ساز در منزل یکی از بزرگان جریان باحضور حداکثری شیخوخیت جریان انقلابی برگزارگردید البته پیشنهاد شده بود که برادرعزیزمامان حناب آقای دکتر روشنفکر تعدادی از حامیان خود با نظر وانتخاب ایشون همراه خود به جلسه بیاورد که متاسفانه بنا به هردلیل از آوردن همراه به جز یک نفر خودداری شده بود.. جلسه قریب به پنج ساعت از ۹ َشب شروع و تا نیمه های شب به طول انجامید. گزیده جلسه در سه جمله و یا سه شرط معروف به این دوکاندید مطرح پیشنهاد گردید شرط ها چه بود؟ اول آنکه آقای دکتر هدایتخواه و آقای دکتر روشنفکر دو نفری ظرف ۴۸ ساعت به اتفاق هم با مشورت همدیگر یک نفر را از بین خودشان انتخاب و خروجی را به شورای مشورتی اعلام نمایند. دوم هر یک از این دو عزیز دو تا پنج نفر و یا دوتا ده نفر و یابیشتر با صلاح دید و انتخاب خودشان دربین حامیان خود بعلاوه یک و یا سه نفر دیگر بطور مشترک با تأیید هر دو انتخاب و جهت سازوکار و اعلام کاندید نهایی کمتر از یک هفته موظف به اعلام خروجی شوند. سوم اگر چنانچه به هر دلیل این شورا بر روی این دو نامزد انتخاباتی به تفاهم و جمع بندی نرسیدند مجاز هستند با اجماع همدیگر نفر سومی را به عنوان خروجی و کاندید نهایی اعلام نمایند که هردو عزیز پس از قبولی این شروط و خوشحالی جمع و شیوخ حاضر در جلسه در دقایق پایانی جناب آقای روشنفکر با قبولی دو شرط اول، شخصاً تبصره دیگری را به جمع شروط پیشنهادی اضافه کرد مبنی بر تعهد و امضای دیگر کاندیداها که پنج چهره شاخص آنها رضایت خود را جهت عدم حضور در صورت نتیجه گیری در طرح پیشنهادی اعلام نموده بودند. متاسفانه تاکنون جلسه وتلاشها بی نتیجه مانده است. اگر اجماعی صورت نگیرد چه می شود؟ میدان به دیگرانی که کمتر دیده شده اند داده می شود؟ تا به الان، تلاش های لیدرهای هر دو نفر جهت اجماع احتمالی که قطعاً با پیروزی قاطعی همراه خواهدشد هنوز ادامه دارد و در پایان به احتمال قوی و قریب به یقین چنانچه طرفین به شروط منصفانه ای که پیشنهادشده -که خشنودی حامیانشان را در پی دارد- نپذیرند راه این دوکاندید درانتخابات پیش رو از هم جدا خواهد بود و پیروزی قطعی را با اما و اگر و گل به خودی عوض خواهند کرد و توضیحا این جریان انقلابی اصولگرا و ریشه دار در حوزه بویراحمد و دنا بازهم فرصت را در بین این همه کاندیدای احتمالی -علی رغم همه شایعه پراکنی ها که این جریان و شیوخ آن نمی خواهند فرزندی از این ایل بزرگ به کرسی سبز مجلس برای اولین بار در تاریخ برسد- باز با خلوص نیت فرصت را در اختیار فرزندان این ایل بزرگ گذاشته و شایسته است شیوخ و بزرگان ایل پا در میانی کرده و این فرصت مناسبی که در اختیارشان داده شده است را نسوزانند. اگر صلاح می دانند خود را فدای ایل کنند و نه ایل و شهرستانها را فدای خود کنند. از طرفی جناب آقای دکتر فرخیانی هم چهره ای تاثیرگذار وحقوقدانی شاخص است و با حفظ حرمت ایل و منطقه که عنوان یکی از گزینه های احتمالی در انتخابات پیش روست، باتوجه به تعارف حداقل ۴۰ هزار رأی ثابت جریان به ایشان، بزرگان ایل وساطت و جهت اجماع کلی برای خود و یا دیگر کاندیداهای منتسب و هم فکری خود تلاش نمایند.