ارسال اين مطلب به دوستان

(( گفت‌وگویی تکان دهنده با همسر جانباز اعصاب و روان گچسارانی: همه زندگی ام به تلخی گذشت! ))