تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۱۵
کد مطلب : ۳۲۴۴۷۷

هدف سیبل مقابل (تاج گردون)

۲۴
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛متن ارسالی

دربعضی ازکشورهاکه شیوه اعدام آنها با کلوله تفنگ می باشدابتدا گروه جوخه برروی فرداعدامی هدف گیری می کنند.
سپس جلو فرد اعدامی یک تابلو پارچه ای می گذارند بعد به دستورفرمانده جوخه شلیک می کنند و به ظاهراین پارچه راهدف قرارمی دهند.
ولی درحقیقت زندگی را از یک انسان می گیرند هرچنداین پارچه باعث می شود گروه جوخه خون فرداعدامی وپیکرسوراخ شده اورا نبیند  و کمتردچارناراحتی روحی احتمالی گردند وبرای اعدامهای بعدی هم منع عاطفی نداشته باشند.
اینک ودرگچساران به جای یک پارچه ۲پارچه جلوی چشم بعضی ها قرارگرفته است یکی پارچه ای ازخودخواهی وخودبینی وتمامیت خواهی که مانع دیدن حقیقت برای آنهامی شود ودیگری شخص تاج گردون است که حالت پارچه دوم والبته اصلی را دارد که مانع دیدن فردقربانی میشود.
که اینجاآن فردقربانی فرضی ما مردم هستند چراکه پس ازگذشتن ازحقیقت ونادیده گرفتن آن که زحمتهای بی دریغ دکترتاج گردون میباشد.
او را مور دهدف قرارمیدهند درحالی که درواقع مردم موردهدف قرارمی گیرندمردم شریف گچساران و باشت که درانتخابی بی سابقه٬ تاریخی و ماندگار و رکوردشکن به کاندیدای مورد تایید خود رای دادند و برای دومین بارمتوالی که درگچساران وباشت بی سابقه بود.
دکتر تاج گردون را با بالاتری درصدآرا درکشوربرکرسی سبزمجلس شورای اسلامی نشاندند. گروه مخالف که دردوراول ازهیچ راهی برای ضربه زدن به نماینده شایسته دیارمان کوتاهی نکردند دردور دوم نمایندگی ایشان هم سلاحهای سبک وسنگین وقلم ومیکروفون رابه سوی اونشانه گرفته اند!
غافل و یا آگاه از اینکه در واقع مردم را نشانه گرفته اند، چراکه اولاتوهین به شعوروانتخاب مردم کرده اند٬دوم اینکه باایجاداندکی دلسردی دروجود نماینده ساعی وپرتلاشمان مقدارزیادی ازانرژی که باید صرف خدمت به مردم وتوسعه منطقه شود باید صرف پاسخگویی وغیره شود ویا اگرخدای ناخواسته برای اثبات بعضی ادعاهادکترتاج گردون  دردوربعد کاندیدا نشوند ویا یک درهزار٬ مردم به حرف شماگوش کنند وبه تاج گردون رای لازم برای کسب نمایندگی را ندهند.
می دانید گچساران وباشت واستان کهگیلویه وبویراحمد چه انسان قدرتمندو شایسته ای راازدست می دهد؟ مردی که حقوق له شده گچساران و باشت را بعد ازسالهای سال به آنهابازگرداند نماینده ای که الان اعتبارات استان رادرمقایسه باقبل ازنمایندگی اش به حدود۲۰۰ دویست برابررسانده!
شما ازیک نماینده چه میخواهید؟ یک نماینده بایدچه کارکند؟ وقتی مرکزاستان سهم گچساران ازدرآمدهای نفتی نمیداد شما کجا بودین؟ چرا آن موقع شهامت وجرات اعتراض نداشتید؟
با کدام وجدان ازنفس کشیدن تاج گردون هم ایرادمی گیرید؟ جواب شمارامردم داده اند بعد ازانتخابات دورقبل مجلس شورای اسلامی فکرمیکردم بعضی هاروی ماندن دراین شهررانداشته باشند.
شمایی که دست به قلم میشوی وحتما پیش خودت هم خیلی ادعایت میشود که یک نماینده مجلس رازیرسوال برده ای ازگفتارت پیداست حد واندازه ای قابل سنجش نداری،وقتی به تاج گردون میگویی اگرنام فامیلت راازروی شمابردارندچه چیزی داری؟ وگیریم پدرت بودفاضل... ای بی تجربه خام تاج گردون ازنظراحترام به مرحوم پدرشان اشاره می کنند والا کدام یک ازخاندان تاج گردون افتخارات وجایگاه دکترغلامرضا تاج گردون راداشته اند؟
به مسئولیت های کلیدی سالهای دورایشان کارندارم مگرنمیبینی یانمیدانی غلامرضاتاج گردون۲دوره نماینده مجلس رییس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس و رییس کمیسیون تلفیق هستند.
آیا اینها برای دکترغلامرضاتاج گردون کافی نیست که به آنهاافتخارکند و نیازبه فضیلت پدرنداشته باشند؟ بله برای شماقابل دیدن نیست چون چشم وگوشتان بسته است وبه جز دنیایی که نشانتان می دهندچیزی نمیبینید. تاج گردون هرکاری انجام بدهدمورد انتقاداست ٬ انجام ندهد موردانتقاداست باباشرم کنید ازخدابترسید به والله شماارزش پاسخ دادن ندارید.
فقط به حرمت دکتر تاجگردون و مردم عزیز گچساران و باشت این مطالب را می‌نویسم. در رابطه باسقوط هواپیمای پروازیاسوج وزیرراه رااستیضاح کرده اند ازاوانتقاد می کنید به قرآن قسم اگرتاج گردون این کاررانمی کردند بازهم ازاوانتقادمیکردید.به خودکشی ها اشاره کرده اید شما ببینید درکشورچه تعدادخودکشی صورت میگیرد و میپذیرم آمارخودکشی دراستان کهگیلویه وبویراحمد بالاست وبه جرات میگویم اگرکارهای صورت گرفته توسط تاج گردون نبود.
شاید آمارخودکشی ها به مراتب بیش ازآنچه که هست می شد. راههای روستایی گازرسانی به مناطق سخت گذرآبرسانی کشاورزی فعالیت نسبی پتروشیمی وبکارگیری بیش ازیکهزارنیرو پیشرفت سدچم شیرومشغول شدن صدهاجوان درآنجاعلی رغم کاستی ها پروژه های شهرداری که درهرموردحداقل عده ای مشغول کارمیشوند.
که اعتبارات اهدایی تاج گردون دلیل آنهامیباشد. برگزاری مسابقات ورزشی چندجانبه بین روستاها وایجاد نشاط دربین جوانان درادامه به سخنان سیداحمدخمینی اشاره شده که دروزارت دارایی یک هم استانی است رییس برنامه وبودجه مجلس هم که توزیع وتخصیص اعتبارات رابرعهده دارندتاج گردون می باشند. اولا تاج گردون که حساب شخصی اش نیست هرزمان وهرمقداروبرای هرموضوعی خواستند پول به استان تخصیص دهندخوداین قسمت نیازمند یک
توانایی وآگاهی به اموراقتصادی وبودجه ریزی وقوانین میباشدکه خداراشکردکترتاج گردون باتجربه چندین ساله درهمه این امورتوانسته اند اعتبارات استان رادرسال۹۷به یکهزار۱۰۰۰میلیارد تومان برسانند.
شما این رانمی دانید یا نمی بینید یا می گوییدهنوزهم کافی نیست؟
اگراینطوراست ازدکترتاج گردون خواهش میکنم به خاطراین آقایان منتقد وقلم به دست هزارمیلیاردتومان دیگرعلی الحساب به استان اعتباربدهند تا ببینیم فرمایش دیگری ندارند به شرط اینکه الکی وچشم بسته قلم به دست نگیرید.
لطفاحرمت٬شان وجایگاه قلم راحفظ کنید. خدایاوجدانمان رابیداروقدرت تفکرمان راافزایش بده.
به امید توسعه ی گچساران٬باشت وایران عزیزمان.
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما

آرو نگین سبزگرمسیر
درود بر منطق وانسانیت وفضای آزاد نقد و درود بر تاجگردونها که زینت بخش نام گچساران وگچسارانی آباد بوده وهستند
فریاد
Iran, Islamic Republic of
قلندری
جنابعالی باعث شدی جو مهلتب و جنجالی شود.
خجالت هم خوب چیزیه
عبادی فیروزاباد
Iran, Islamic Republic of
باسلام احترام درودبرمیرشکارگچساران باشت درودبردکترتاجگردون انسانی شایسته وکاردان کسانی که این همه پیشرفت ازنظربودجه ای دراستان را نمیبینندبخدا انها خصومت دارندوگرنه دکترتاجگردون بیشترین تلاش ونهایت کارخودرا انجام داده وما ایشان را فردی کارامدودلسوز مردم ونظام میدانیم اگرمخالف نداشت باید شک میکردیم مردان بزرگ همیشه مخالف زیاد دارندوانشالا مخالغان به خودبیاینددکترتاجگردون درقلب ما جادارندوانسانی ستودنیست درودخدا بردکترتاجگردون ودرودبرشما که این متن را نوشتید بنده بویراحمدی هستم وبردستان مبارک دکترتاجگردون بوسه میزنم بخاطر کاری که برای مردم محروم استان انجام میدهندوبا افتخارازایشان یاد میکنم انشالا که همیشه درهمه مراحل زندگی موفق پیروز سربلند باشندوخداوندبه انهایی که واقعا ازروی خصومت حرف میزنندجواب انها را خواهددادوانهاوجدان خودرا بایدببینندوحرف بزنندنه ازروی احساس وقبلیه وخصومتهای طابفه ای هرجایی ازاستان ابادشودفرقی نمیکندچه بویراحمدباشد چه باشت وگچساران چه گهکلویه باشد انشالا خداونداجرمعنوی وپاداش به ایشان عطا میفرمایند
حمید بزرگزاده دیل
Iran, Islamic Republic of
ابان ماه سال ۱۳۹۰ در منزل دکتر تاجگردون بودیم از ایشان سوال کردم که چه قول های به مردم بدهم : فرمودند : قول بده فقط منطقی باشد و قابل اجرا
از ایشان خواستم در صورتی که مردم اعتماد کردند چقدر در طول چهار سال خدمت توانای هزینه طرح های عمرانی و عمومی در بویراحمد گرمسیر و روستای دیل دارد ؟ ایا قول ۴ میلیارد را میدهید ؟
فرمودند : برای همین افزایش بودجه تصمیم به نماینده شدن را دارم ، تمام سعی و تلاشم را برا محقق شدن این قول انجام میدهد .
یادم هست ، وقتی این موضوع ( قول ۴ میلیارد هزینه کردن در طرح های عمرانی ) را در بین جوانان و مردم دیل بازگو میکردم ، بخدای احد و واحد قسم خیلی از مردم و دوستان میگفتند در این که تاجگردون در این امر خبره و کاردان هستش ولی در این مورد خیلی شعاری برخورد کرده و نمی تواند ۴ میلیارد اعتبار برا دیل در طی ۴ سال جذب کند . تا حدودی مردم دیل حق داشتد چون در سال ۱۳۹۰ بودجه عمرانی شهر گچساران یک میلیارد بود .
الان مقایسه کنید سال ۱۳۹۰ با سال ۱۳۹۶
قصاوت با دوستان و همشهری های گرامی
اگر بهتر از غلامرضا تاجگردون میشناید که میتواند بهتر و مفیدتر خدمت کند ،
بسم الله ، ما هم هستیم
مرادی کارت تمومه
Iran, Islamic Republic of
برو جمع کن که پست خوبی بهت داده که اینجوری ناراحتی
جوان گچسارانی
Iran, Islamic Republic of
متن بالا سراسر ....... بود....آخر متن گفتی که هزارمیلیارد دیگر به بودجه استان اضافه کنه...واقعا معلومه نویسنده متن سوادش در حد دیپلم نطام جدید هم نیست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
کبنا مثل سایت ......نیست که خودش سوال طرح کند و خودش جواب بدهد سلیقه ای عمل کند افکار عمومی را آنجور که بنفع اش میخواهد مدیریت کند درحقیقت قلندری به وظیفه رسانه ای اش عمل میکند همه خبرها را آنطور که هست انعکاس میدهد .قرار نیست همه خبرها مطابق میل عده ای باشد.قشنگی کار آقای قلندری و محبوبیت اش بخاطر صداقت در وظیفه اش هست.نه مثل سایت ... که ناصادقی میکند.
آشنا
Iran, Islamic Republic of
چاپلوسی خوب نیست
دولتیاری
Iran, Islamic Republic of
مرحبا
باشت
Iran, Islamic Republic of
اگر که شهامت حقیقت گویی نداریم لاعقل برا اونایی که ناحق میگن کف نزنیم ... بر ماست که برماست
هم استانی
Iran, Islamic Republic of
درود بر میرشکار وشما گل گفتی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
از این قلم های اجاره ای که سعی در زنده کردن آدمهایی که در حال مردن هستن خنده ام گرفته
أبشیرین
Iran, Islamic Republic of
جون گچسارانی نویسنده منقدتاج گردون رابه سخره گرفته گفته هزارمیلیارددیگه اضافه کنید تاکی شمانادان تشریف داریددرودبرقلندری
آب شیرین
Iran, Islamic Republic of
بعضی مطالب برای کم سوادان قابل هضم نیست هزارمیلیارددوم به نویسنده مخالف تاج گردون طعنه زده که نوشته سیدحسن خمینی گفته مسیول تقسیم بودجه هم استانی شماست منظورتاج گردون نویسنده این مطلب اشاره کرده ۱۰۰۰میلیاردتاج گردون اعتبارتخصیص دادهبه استان غیااین شاهکارنیست؟ درقسمت دوم به شوخی وسخره گرفتن منقدتاج گردو ن گفته آقای تاج گردون۱۰۰۰میلیارددیگه اعتباربدین به استان اشاره به نگاه غیرتخصصی شماداردخوشم میادمخالفان تاج گردون سوادشون دریک حده
مردانلوی
Iran, Islamic Republic of
خدایی اگر بهتر از تاجگردون هست معرفی کنید شکرگزار باشید که بعد از چندیت سال نمایتده گی این چنین داریم
بویری
Iran, Islamic Republic of
واقعا حوزه گچساران و باشت چه کسی را قدرتمندتر و بانفوذتر از تاجگردون میشناسند که بتواند از حقوق آنها دفاع کند اگر الان در استان خودی شده اید به همت جناب تاجگردونه وگرنه بعد از تاجگردون باز سیر قهقرایی را طی خواهید کرد پس خواهشا دست از تخریب بردارید.از ما گفتن
گچسارانی
Iran, Islamic Republic of
احسنت بر نویسنده واقعا حقیقت رو گفتی ، ای مردمی که مخالف تاجگردون هستند یا از ایشون کار میخاستن یا پست و مدیریت حالا که بهشون ندادن ناراحتن بهشون برخورده ، همه دنباله پستن فقط نه دنبال پیشرفت گچساران و باشت ...
میر ش.
United States
م..
میر ش
Iran, Islamic Republic of
درود بر زحمتکشان بی منت .وقتی کار کردن برای مردم و برای رضای خدا باشد هیچ شک و شبهه ای بر او روا نیست پس صاد قانه قضا وت کنید و ایمان خودتون را بی جهت نسوزانید آ خر کار هم بسپارید به حضرت حق..تاجگردون خادم مردم است و بس
بی ریا
Italy
قلندری،به نظرم . از سال اول نمایندگی تاجگردون تا اواخر سال ۹۶ بپرس بگو برا آب سد کوثر در لیشتر چه کردی.چطور یک متر جدول فرعی یا اصلی یا ایستگاه پمپاژ راه اندازی و بهره برداری ..؟؟؟
نا شناس
Iran, Islamic Republic of
تاجگردون حالا که میبینه به اخ.. را بندازه گردن بویر احمد یا جانبازان و خانواده شهدا.ه یا تو ادارات قشقایی ها و بویراحمدی ها و غیر باشتی ها را .ند و.......
یا ثارالله ابن ثاره
Iran, Islamic Republic of
. ندارید لا اقل آزد مرد باشید خود را .د آزاد . آزاده باشید .س نباشید شما ره به جایی نمی برید لاقل بدهکار قلم خودتان نباشید این قلمها زمانی مقدس بودند در دستان انسانهای با دیانت بود فردای قیامت باید به همین قلم ها جواب پس بدهید انصاف واعتقاد دو گوهر گرانبهاست ودوعامل بازدارنده است که انسان از گزند زشتی ها باز می دارد اگرانسان از این دومقوله تهی گشت بی مهابا خود را به اب واتش می زند که خادم را خائن وخائن را خادم وخوب رابد وبد را خوب جلوه دهد هر کس که خیری شر وشری را خیر نشان دهد ودر جامعه ای تزلزل ایجاد کند که باعث یاس ونامیدی در بین احاد مردم شود آب به آسیاب دشمن می ریزد فارغ از تخریب وعناد با نماینده خدوم وپر تلاش مردم در مجلس شورای اسلامی شما چشم را بر خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامیکه خون بهای هزاران شهید وحاصل سالها رنج ومرارت خمینی کبیر وتدابیر ورهنمودهای امام خامنه ای عزیز که با تدابیر پیامبر گونه اش عرصه را بر دشمنان قسم خورده انقلاب تنگ کرده نادیده گرفته اید . می کنید مردم ما خیلی فهیم تراز .ی استکه . می کنند ودم به باسوادی گاهی هم به اصطلاح انقلابی گری می زنند مردم ما قدر دان وشکر گذار کوچکترین خدمت نظام به جامعه خود می باشند مردم ما منفعت طلب نیستند سطحی نگر نیستند چون دست خودشان به وفور نعمت نرسد کفران نعمت کنند می دانند شکر نعمت نعمت افزون کند کفر نعمت نعمت از کف برون کند بحمدالله کارهای عمرانی روزبروز روبه پیشرفت وفزونی است ودر تمام زمینه ها به همت پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی وپی گیری های نماینده محترم شاهد پیشرفت وآبادانی شهر ودیارمان خواهیم بود
اصلاح طلب
فقط یک جمله میگویم وبس ...اگر میرشکار بودجه ای چرا بهداشت ودرمان شهر گچساران این چنین است یک پرستار ۷ ماه حقوق نگرفته پزشکان ۱۲ ماه پرکیس نگرفته اند جای که با جان انسانها ارتباط دارد وقتی انگیزه ای نباشد برای نجات جان ادم ها جاده وووبه چه درد اید
نیما
Iran, Islamic Republic of
چرا نظر ما رو نمیزنید
لادن طباطبایی حضور منشوری در شبکه من و تو +عکس

لادن طباطبایی حضور منشوری در شبکه من و تو +عکس

شب گذشته لادن طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون ایران که با ظاهری بدون حجاب در یکی از ...
رفتار تبعیض آمیز داور بازی ایران و اسپانیا خبرساز شد!

رفتار تبعیض آمیز داور بازی ایران و اسپانیا خبرساز شد!

رفتار تبعیض آمیز داور اروگوئه‌ای بازی ایران و اسپانیا در مواجهه با بازیکنان دو تیم خبرساز ...
جزییات خفه کردن خواهر به دست ۳ برادر خود در اندیمشک!

جزییات خفه کردن خواهر به دست ۳ برادر خود در اندیمشک!

سردار حیدر عباس زاده، رئیس پلیس استان خوزستان با تایید این خبر گفت: در پی اعلام خبری ...