تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۹
کد مطلب : ۲۲۲۵۲۸

هاشمی مظلوم تر از شهید بهشتی

۶
۰
(*تحریریه کبنا: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.)
کبنا ؛سید جاسم دانشور
روزی درجمع یاران به شهیدبهشتی گفتم این تهمتهای تلخ آزارت نمی دهد؟ نگاهم کرد و گفت:این آسیاب به نوبت است.نوبت توهم خواهد رسید.
چقدر این روزهاپیش ماسخت می گذرد دوستان من تانیمه ی راه آمده ام ومعیشت بود که بمانم تانوبت به من برسدتا درسنگ زیر و بالای آسیاب صدای شکستنهای خود را بشنوم و بچشم.
دلم که می گیرد ٬یاد امام (ره) آرامم می کند. (آیت الله هاشمی رفسنجانی)حدودچهل سال در یک نطام مسیولیتهای مختلف و مهم داشتن و اشتباه نکردن و دشمن پیدا نکردن تقریبا غیر ممکن است.
آن هم مسیولیتهایی مانندفرماندهی جنگ٬ ریاست مجلس شورای اسلامی٬ ریاست جمهوری ٬ ریاست مجلس خبرگان رهبری ٬ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام وچندین پست مهم دیگر.با این تفاصیل ابتدا باید گفت هیچ کس درجمهوری اسلامی ایران به اندازه ی هاشمی رفسنجانی پستهای متنوع ومهم نداشته است و طبیعی است که در این مسیولیتها اختلاف سلیقه ها و جناح بندیهای سیاسی شیطنت ها و عوامل مختلف دیگر میتوانند باعث بروز اختلافاتی گردندکه بعضیها میتوانند طبیعی و بعضی ساختگی و با هدف منافع شخصی وجناح بندی سیاسی باشد. اما آیا میتوان به یک شخصیت مهم با این سوابق و مسئولیتهانمره ی مثبت یا منفی داد؟
این جمله رابه این خاطرمی گویم که درسالهای اخیر بعضی افراد مواضع و اظهار نظرهایشان نسبت به آیت الله هاشمی را ۱۸۰درجه تغییر دادندوهرکس هم دلیلی وتفسیری برای نظرخودداشت.
و جالب اینجاست که بعدازمرگ ایشان دوباره کلامها و موضع گیریها نسبت به ایشان مانندعقربه ی ساعت به سالهای قبل برگشتند و جامعه هم حیران از این موضع گیریها و تناقضات جالبتر تیتر و متن روزنامه ای بود که قبلا آیت الله رفسنجانی را با الفاظ خاصی موردخطاب قرار میداد که به یکباره به تعریف و تمجید از ایشان پرداختند!
البته برای حفظ وحدت ویکپارچگی نظام ومردم ومسیولین انعطاف و گذشت وکینه زدایی کاری ستودنی است ولی اگراین کاردرزمان حیات طرفین صورت بگیردشایسته وسازنده تر خواهدبود.اماآیاعملکردهاشمی رفسنجانی به درستی موردمطالعه قرارگرفته است؟ به فعالیتهاومبارزات اودرقبل ازانقلاب کاری نداریم امابه نقش وتاثیرگذاری اودربعضی مسایل مهم درکشوروبعدازانقلاب می پردازیم .
متاسفانه نگاه وجهان بینی سیاسی آیت الله هاشمی برای بعضیهاقابل هضم نبودزمان شناسی ونبوغ اورا بعضیهادرک نمیکردندمثلادرزمان جنگ که مادرمحدودیتهای شدید تسلیحاتی قرارداشتیم هاشمی رفسنجانی درصددبودندکه بادرمخمصه قراردادن دشمن ازآنها به نفع کشورومردم ونظام امتیاز کسب کندوقدرت ایران رادرجنگ با عراق که هیچ محدودیتی برای خریدسلاح وتجهیزارتش خودنداشت تقویت کند.
که درخیلی مواردهم موفق بودندواگرعده ای باکم تجربگی سیاسی مانع اونمیشدندشرایط بسیاربهتری رادرجنگ به دست می آوردیم به هرحال ایران قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت راپذیرفت وآیت الله هاشمی هم درحضورحضرت امام(ره) گفتندتمام مسیولیت آن رابه عهده خواهم گرفت.
البته ازدیدگاه خودم هاشمی رفسنجانی میتوانستند زودترازاینهازمینه ی پایان جنگ رافراهم کنند و اجازه ندهند کشور بیش ازاین دچارخسارت جانی ومالی گرددبرای مثال وقتی پس ازآزادسازی خرمشهرعده ای ازمسئولین کشور و فرماندهان نظامی تمایل به آتش بس داشتند.
آیت الله رفسنجانی گفتندبایدمنطقه ی مهمی ازعراق رابه دست بگیریم تا قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشیم که بعدازفتح فاومااین شرایط رابه دست آوردیم ولی بازهم جنگ پایان نیافت دردوران بازسازی پس ازجنگ وفروش نفت۱۰دلاری باابتکارپیش فروش کردن نفت سدها و نیروگاههای زیادی باندیریت ایشان درکشورساخته شدکه به دوران سازندگی معروف شد.
این نوشتارقصد دفاع مطلق ازهاشمی رفسنجانی رانداردکمااینکه ازمنظر بعضیهاشایدسکوت ایشان درمواقعی ٬کلام او درمقطعی و بی تفاوتی وی درزمانی جای گلایه های فراوانی گذاشته باشدامادراین مبحث قصدبراین است که ابتکار٬ خلاقیتهاوجسارت ایشان باذکرمثال بیان گردد.
بعدازپایان جنگ۸ساله بانظروابتکارایشان سپاه پاسدارن دارای درجه ی نظامی شدندو ۳نیروی نظامی وانتظامی کشوریعنی کمیته ی انقلاب اسلامی٬ژاندارمری وشهربانی دریکدیگرادغام گردیدندومجموعه ای جدیدبه نام(نیروی انتظامی) در کشورشکل گرفت که ازخیلی ناهماهنگیها وموازی کاریهاوبروز مشکلات جلوگیری گردید.
پس ازرحلت حضرت امام ره آیت الله رفسنجانی که درکنارمقام معظم رهبری جدی ترین گزینه هابرای رهبری جدیدجمهوری اسلامی بودندباجدیت ونقل قولی ازامام ره حمایت قاطع خودراازرهبرمعظم انقلاب نشان دادند.کسانی که انواع تهمت ها را به او میزدند و من صلاح نمیدانم آنها را بازگو کنم .
بگویند آیا کسی بود که به راحتی این فرصتها را از دست بدهد؟ اما نه رهبر معظم انقلاب و نه آیت الله هاشمی رفسنجانی برای رهبری ایران نظری نداشتند و دیدیم کسی که مخالف جدی رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درآن زمان بودند خود ( مقام معظم رهبری ) بودند ولی با اصرار دیگر مسئولین این مسئولیت مهم را پذیرفتند.
تا اینجا یک همدلی بسیارخوب بین مقام معظم رهبری و هاشمی رفسنجانی وجود داشت اما بعضی شخصیتها و رسانه ها با شیطنت و تفاسیر غلط سعی در ایجاد فاصله بین این دو داشتند که هر دو علی رغم اختلاف نظرهایی که دربعضی موارد داشتند.علاقه و احترام نسبت به یکدیگر را ابراز می داشتند و جلو سواستفاده بیشتر را نمی دادند.
مثلا در اظهارات هاشمی رفسنحانی که آینده عصرموشک نیست و عصرگفتگوهاست بعضی رسانه ها و اشخاص بسیار بداین گفته را تفسیرکردند و گویی یادشان رفته کسی که تابوی ارتباط  با شرق را شکست هاشمی رفسنجانی بود که با سفر به روسیه قراردادهای سنگین نظامی بست و انواع هواپیماها و موشکها را خریداری کردند و این نقطه ی عطفی بود در دستیابی ایران به موشکهای مدرن ضدهوایی و ضد ناو که موازنه قدرت را در منطقه و خلیج فارس به نفع ایران تغییرداد.
در اینکه هرنوع تخلفی از بستگان مسئولین خوشایند نیست اما باید به این نکته اشاره کرد که یک انسان نمیتواند بستگان و فرزندان خود را کاملا با خود همراه سازد این مسئله در مورد انبیا هم صدق میکند.‌ ولی حمایت ازتخلفات آنها میتواند نشانه ی خوبی نباشد اماهاشمی رفسنجانی نه درتعطیلی مجله دخترش فایزه٬ نه درزندانی شدن او و نه درمحاکمه و زندانی شدن پسرش مهدی هاشمی دخالتی نکرد و این نشان از بلندی روح  و بزرگی منش وانقلابی گری هاشمی رفسنجانی است.
حال مقایسه کنید با کسانی که میلیاردها سرمایه مردم وبیت المال را بالا کشیده اند و راست راست هم در جامعه جولان می دهند یا بیشتر حبس  خود را درمرخصی به سرمیبرند.
هاشمی رفسنجانی  پس ازانتخابات سال۸۴ و در رقابت با احمدی نژاد که فقط چند ساعت پس ازپایان رای گیری پیروزی احمدی نژاداعلام شد علی رغم  ناخرسندی  خود از بعضی مسایل  کمترین بی اخلاقی  و قانون شکنی نکردند و گفتند به خدا میسپارم.
حالا به حق یا به  نا حق بودن حرفشان کاری ندارم بحث مقایسه با رفتاردیگران است‌ پس ازآن اجازه نیافتن ایشان به عنوان امام درنمازجمعه ی تهران بود.
مسائل به اینجا ختم نشد و در انتخابات ریاست جمهوری سال۹۲ ازطرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند تا همگان دربهت و حیرت  فرو روند اما آیت الله بازهم سکوت کردند تا به قول خودشان صدای شکستن خود را بشنوند.
حالا او رفته است و کم نمانده بود پیکر بی جان او را هم از انقلاب و بنیانگذارانقلاب و پایتخت انقلاب دور کنند و صحبت ازخاکسپاری ایشان در مرقد امام رضا(ع) و زمانی ازتدفین آیت الله درحرم حضرت معصومه(س) در قم بود که خوشبختانه با تدبیری صحیح  او درکنار رهبرخود در مرقد حضرت امام ره آرام گرفت. این نوشتار گوشه ای بود از لیاقت ها و شایستگی های هاشمی رفسنجانی و خدماتی که ایشان به نظام وانقلاب کردند.
و باید دانست خیلی ازامنیت کشور را مدیون خلاقیت ها و بازگشایی فکری و سیاسی اوهستیم که باعث شد به دست آوردهای نوینی ازنظرنظامی دست یابیم وتکرارمیکنم این گفتاربه منزله  رد وجود اشتباهاتی درعملکردهاشمی رفسنجانی نیست اما کیست که اشتباه نکرده باشد.
به امیداستفاده صحیح ازتمامی تفکرهای سیاسی وانقلابی راستین درجهت اعتلای ایران وایرانی.
اگر بخواهیم مقایسه ای بکنیم میبینیم شهید بهشتی فقط از جناحی مشخص مورد تهمت و تخریب قرارگرفتند ولی هاشمی رفسنجانی هم ازخارج٬ هم ازداخل کشور و هم ازطرف ضدانقلاب و هم ازسوی انقلابیون مورد هجمه ی شدید بودند این است که بایدگفت: (هاشمی مظلوم ترازشهیدبهشتی).
 
نام شما

آدرس ايميل شما

دانشجو
Iran, Islamic Republic of
؟؟؟؟
زاگرس
Iran, Islamic Republic of
جاسم این مرقومه ای که فرمودی رو برا مهدی هاشمی بفرست پول و پلای خوبی بهت میده
دردمند
Iran, Islamic Republic of
سیدجاسم غیرنامربوط چی ده هم بلی جونگرت ایگلن بلیی سرمردم اوردن که خدامن همی دنیا انتقام وشو گرو
کوه دهک
Iran, Islamic Republic of
دقیقا. تشکر از متن فوق‌العاده زیبای شما جناب دانشور
محمد
Romania
مردم پیام بزرگی دادند هاشمی راتاییدکردند
Iran, Islamic Republic of
خواهشا مقایسه نابجا نفرمایید. آن کجا و این کجا.خدا از سر تقصیراتش بگذره