تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۹
کد مطلب : ۴۰۷۰۴۰
بازدیدریاست کمیته امدادکبگیان،وریاست طرح اشتغالزائی وخودکفائی استان ازگلخانه های شهرچیتاب

مدیرکمیته امدادکبگیان ازاعطاءتسهیلات کم درصدبه کارفرمایان دربکارگیری مددجویان مستعدخبرداد

۰
مدیرکمیته امدادکبگیان ازاعطاءتسهیلات کم درصدبه کارفرمایان دربکارگیری مددجویان مستعدخبرداد
کبنا ؛به گزارش خبرگزاری کبنا نیوزازچیتاب ریاست کمیته امدادکبگیان،وریاست طرح اشتغال زائی وخودکفائی،به همراه کارشناس مسئول،حوزه کاریابی استان ازگلخانه های شهرچیتاب دیدارکردند.بهمن دوستی بااشاره به تلاشهای کمیته امداددرادامه فعالیتهای متعددفرهنگی اقتصادی دربخش گفت:تلاش مددکاران وهمکاران بنده درلباس خدمت،درشناسائی افرادمستعدوکاریاب درراستای عمل به اقتصادمقاومتی باحمایت ازتولیدداخلی برای کاریابی افرادمددجوی مستعدوجویای کارقابل تقدیراست.دوستی بااشاره به اعطاءتسهیلات کمیته امدادبه جوانان ومددجویان تحت پوشش این نهادگفت:درخصوص بکارگماری مددجویان یافرزندان مستعدوجویای کارآنان درگلخانه های تولیدبازارداخلی به کارفرمایانیکه بابکارگیری افرادمستعدتحت پوشش خواهان ایجادبازارکارویاگسترش محدوده کاری باشندبرای استفاده ازتسهیلات کارفرمائی وبیمه سهم کارفرمابه ازاءبکارگیری وبیمه هرمددجومبلغ بیست میلیون تومان تسهیلات4درصداعطاءمیگرددکه درصورت بکارگیری وتقبل بیمه مددجویان کارگر،کمیته امدادبه مدت دوسال طرح واریزبیمه کارگران باپرداخت23درصدازسهم کارفرمابه عهده خواهدگرفت.دوستی باتشکراز حضورآقای شهبازی رئیس اداره طرح اشتغالزائی وخودکفائی کمیته امداداستان گفت:همانطور که مستحضریدبخش کبگیان،خاصه شهرچیتاب واطراف آن باوجودموقعیت خاص استراتژیکی،ازقابلیت ایجادطرحهای گلخانه ای،آبخیزداری وپرورش دام وطیوربرخورداراست که درحال وهوای امروزی اوضاع اقتصادی کشورکمیته امدادبااعطاء تسهیلات کم درصدوزودبازده میتواندعلاوه برکمک به بازارانبوه بیکاری یدک کش احیاءشعارسال باشد.شهبازی ریاست اداره طرح اشتغال زائی وخودکفائی استان هم بااشاره به زحمات وتلاشهای کمیته امداددرراستای خدمت به محرومان باتزریق تسهیلات کم درصدبه کارفرمایان حامی مددجویان گفت:زحمات آقای دوستی وعزیزان همکارشان درنهادمقدس کمیته امدادبارهای باردربازدیدازبخش کبگیان درروستاهای متعددبخش اززبان انسانهای متعددبرای مابازگوشده وقابل تحسین است که انشالله باتلاش دقیق مددکاران وریاست این نهاددرراستای این طرح خداپسندانه بتوانیم باشناسائی افرادمجرب وپای کاربه مددجویان جویای کارباشاخص کاریابی هم به بازاربیکاری وهم به کارفرمایان راکدمانده جانی دوباره بخشیده وکمک شایانی کنیم.محمدپورذاکری مددکارکمیته امدادهم باتشکرازآقایان شهبازی ریاست طرح اشتغالزائی وخودکفائی وعلیپورکارشناس حوزه کاریابی استان گفت:بازدیدشماعزیزان ازنزدیک بانگاه دقیق کارشناسانه ازطرحهای زودبازده وخط تولیدبازارداخلی،به آنان امیدوپشتکارمی دهدوآینده کاری آنان رابادلگرمی حمایت نهادمقدس کمیته امداددراذهان ایجادیاتوسعه طرح مستحکم میکند.                              پایان خبر؛اسماعیل رسام
نام شما

آدرس ايميل شما

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

همچنین درخصوص مسئله آسیب‌های اجتماعی حاشیه تهران به‌عنوان پایتخت کشور باید بگویم؛ به ...
راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

نکته جالب تقدير از دو کاپيتان پرسپوليس و استقلال و همچنين کريم باقري است. در بند دهم ...
روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

پدر 38 ساله و مادر 36 ساله قمی که یازدهمین فرزندشان در راه است، از خدا می‌خواهند که این ...