تاریخ انتشار
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۱۶
کد مطلب : ۴۰۳۷۰۱
حمیده مزرآبادی نماینده قزوین:

دولت مسيرش را از حاميانش جدا كرده است

۰
دولت مسيرش را از حاميانش جدا كرده است
کبنا ؛

برخي ازنمايندگان هنگام انتخابات شعارهايي مي دهندكه درحيطه وظايف‌شان نيست. من اولين زن وهمچنين جوان استان قزوين هستم كه وارد مجلس شوراي اسلامي شدم. استان قزوين دردوحوزه صنعت وكشاورزي بيشترين فعاليت را داردكه‌غالب مشكلات دراين دو حوزه خلاصه مي شود. متاسفانه دركشور براي اتمام پروژ ه هاي عمراني عقب تر از برنامه زمان بندي شده آن هستيم.
اگربتوانيم مشكلات واحدهاي صنعتي راحل كنيم ، درزمينه اشتغال پيشرفت خوبي خواهيم داشت.در حال حاضر روي استارت آپ هاي روستايي كارمي كنيم كه اميدوارم اين كار نتيجه دهد.
براي توسعه گردشگري درمنطقه مي خواهيم خانه هاي بوم‌گردي در مناطق روستايي ايجادكنيم. وقتي براي بازديد به روستاها مي روم هميشه مردم از نبوددرمانگاه شكايت مي كنند.وقتي پزشك الكترونيكي درروستا ايجاد شود، ديگر لازم نيست مردم براي يك معاينه ساده به شهربروند. متاسفانه درحوزه بهداشت ودرمان،سرانه تخت بيمارستاني استان قزوين از استانداردهاي اصلي كمتراست. گاهي بين قيمتي كه خودروساز تعيين مي كند با قيمتي كه واسطه گرتعيين مي شود تا 150 ميليون تومان هم تفاوت قيمت وجود دارد. وقتي درحوزه خودروسازي با بحران مواجه مي شويم بلافاصله دولت پول تزريق مي كند ونمي گذارد خودروساز آن گونه كه بايدكاركند. اگر خودروسازي دركشور خصوصي باشدوخودروسازاز هيچ جاحمايت نشود،هم بازار رقابتي ايجادمي كندوهم مشتري مدارخواهدشد.
فعاليت پررنگ فراكسيون زنان دراين دوره مجلس براي حضور در دوره هاي بعد تاثيرات خوبي برجا خواهدگذاشت. دانشگاه ها به جاي ارتقاي كيفيت علمي به عنوان يك منبع درآمدمحسوب مي شوند.
مردم هيچ‌گاه به فردي راي نمي دهندبلكه به ديدگاه ها وبرنامه هاي مطرح شده توسط او راي مي دهند.
سيده حميده زرآبادي، اولين زني است كه از استان قزوين وارد مجلس شده است. او زني خوش رو،جوان، فعال وداراي ايده هاي به روز براي مردم حوزه انتخابيه خود است. وي اعتقاد دارد كه براي توسعه استان نبايد روي يك مشكل متمزكرشد وبايد تمام مشكلات راباهم ديد و برنامه‌ريزي كرد. وي در مسائل كلان كشوري نيز انتقاداتي دارد و به ويژه به نحوه آموزش دركشور بسيار معترض است ومي گويدحتي مردم درمورد حقوق اوليه شهروندي هم آموزش نديده اند. براي بررسي مشكلات و راهكارهاي صورت گرفته درحوزه انتخابيه قزوين ،آبيك و البرز اين نماينده زن مجلس را به دفتر «قانون» دعوت كرديم و با وي به گفت وگو نشستيم كه در ادامه مشروح آن را بخوانيد.
با هدف ورود به مجلس شعارها واهدافي را براي تبليغ بيان داشتيد، تاكنون چقدر به شعارها عمل كرده و به اهداف مورد نظرتان رسيده ايد؟
برخي ازنمايندگان هنگام انتخابات شعارهاي مي دهندكه درحيطه وظايف‌شان نيست. زماني كه كانديدا شدم تلاش كردم روي مباحثي كه درحيطه وظايف يك نماينده است صحبت كنم واگر قولي به مردم مي دهم درهمان راستا باشد. مهم‌ترين كاريك نماينده تصويب قوانين و نظارت براجراي آن قانون است.درزمان انتخابات بيشتر روي قانون گذاري تاكيد داشتم و درمجلس هم در راستاي اهدافم حركت مي كنم. درمباحث ملي و قانون گذاري جامع يك فرد به تنهايي تاثيرگذارنيست، بلكه يك مجموعه بايد درموردآن تصميم بگيرند اما دربعد نظارتي دراستان به دليل اينكه افراد تصميم گيركمتر هستند،كارهابه سهولت انجام مي گيرد.
حوزه انتخابيه شما چند نماينده در مجلس هستند ؟بعد انتخابات و راي آوردن آيا حواشي نسبت به انتخاب شما وجود داشته است؟
خير، حاشيه‌اي به وجود نيامد. ازاستان قزوين چهار نماينده درمجلس حضور دارندكه دو نماينده ازحوزه انتخابيه آبيك هستند. استان قزوين به دليل بافت سنتي كه دارد تاكنون نماينده خانم در مجلس نداشته است و من اولين زن وهمچنين جوان استان قزوين هستم كه وارد مجلس شوراي اسلامي شدم . بعد ازانتخابات حواشي خاصي نداشتم. شايد ازاين منظركه مردم براي اولين باربه به يك خانم جوان اعتماد كردند كه با راي بالا به مجلس راه پيدا كرده است، براي‌شان جالب بوده باشد.
درحال حاضر مشكلات حوزه انتخابيه‌تان چيست؟
استان قزوين دردوحوزه صنعت وكشاورزي بيشترين فعاليت را داردكه غالب مشكلات در اين دو حوزه خلاصه مي شود. در حوزه صنعت مشكلات كارگران وحقوق آن هامطرح و درحوزه كشاورزي مشكل بحران آب هميشه وجود داشته است. اين روزها درحال پيگيري براي رفع كم بودآب از سد طالقان هستيم؛ سال اولي كه وارد مجلس شدم، توانستم براي آن رديف بودجه اي در نظر بگيرم ودرسال دوم اعتبار آن را افزايش داديم. آبي كه قرار است از سد طالقان به استان قزوين تخصيص داده شود ،براي رفع مشكل آب شرب خواهد بود.اين پروژه بايد در مدت پنج سال انجام شود كه اميدوارم اين مشكل هرچه زودتر حل شود. متاسفانه دركشور براي اتمام پروژ ه هاي عمراني عقب تر از برنامه زمان بندي شده آن هستيم. ازديگرمشكلات بخش كشاورزي ساماندهي چاه هاي آب است. استان قزوين به دليل همجواربودن با استان گيلان ، حقابه ازرودخانه شاهرود دارد. متاسفانه چند سالي است كه اين حقابه به ما داده نمي شود. درحال پيگيري براي تخصيص مجدد اين حقابه هستيم. ازجمله كارهايي كه در استان قزوين روي آن خوب كارشده، آبياري قطره اي و تحت فشاراست. دراستان سطح زيادي از زمين ها تحت آبياري قطره هستند. اين نوع آبياري درمصرف آب بسيارصرفه جويي مي‌كند و راه حل مناسبي براي مبارزه با بحران آب است .براي رفع مشكل آب در بعضي از محلات استان قزوين حلقه‌هاي آب اضافه شده است.
درحوزه اشتغال چه اقداماتي تاكنون انجام داده ايد؟
كارگروهي به طور مستمر دراستان براي توسعه اشتغال ورفع موانع توليدتشكيل شده است. اگربتوانيم مشكلات واحدهاي صنعتي راحل كنيم ، درزمينه اشتغال پيشرفت خوبي خواهيم داشت. درحوزه اشتغال بيشترين تمركز را روي تغيير نگرش گذاشته ايم .دراين زمينه روي حوزه گردشگري و صنايع دانش بنيان مطالعه بسياري شده است كه بايد به حوزه گردشگري و تكنولوژي اهميت بيشتري داد. در حال حاضر روي استارت آپ هاي روستايي كار مي‌كنيم كه اميدوارم اين كار نتيجه دهد. تاكنون دو استارت‌آپ با هماهنگي دفاترروستايي دراستان برگزارشده است. ازطرف ديگر دراستان قزوين دانشگاه و مراكزعلمي زيادي وجود دارد. براي مديريت علمي و بهتراستارت‌آپ ها مي‌توانيم از دانشگاه ها دراين زمينه كمك بگيريم. در حوزه اشتغال از طريق استارت‌آپ‌ها مي شودكارهاي زيادي در روستاها انجام داد. براي مثال فروش محصولات كشاورزي يا صنايعي دستي را دربرنامه داريم.براي توسعه گردشگري درمنطقه مي خواهيم خانه هاي بومگردي در مناطق روستاي ايجادكنيم.در برخي از روستاها مدارس ديگر قابل استفاده نيستند و قرار شده ساختمان اين مدارس به عنوان خانه‌هاي بومگردي براي گردشگران آماده شود. براي اشتغال زنان سرپرست خانواده باكميته امداد امام خميني(س) استان قزوين هماهنگي شده كه زنان سرپرست خانوار وتحت پوشش آن‌ها ازصنايع بزرگ استان و كار هاي راكه مي شود درخانه ياكارگاه هاي كوچك انجام داد، تحويل بگيرندو بعد به سازمان صنايع تحويل دهند.اين كار شروع شده و درحال گسترش است.
در رابطه با اقداماتي كه در حوزه گردشگري صورت گرفته، توضيحاتي تكميلي ارائه كنيد؟
استان قزوين طبيعت دست نخورده‌ و بيشترين آثارباستاني ثبت شده دركشور را دارد.ازطرف ديگر به دليل نزديك بودن به استان تهران،درمسير استان‌هاي ديگرقرارگرفته است وبيشترگذرگاه محسوب مي شود.از سال گذشته برگزاري جشن‌هاي دوره‌اي وبا شعار قزوين «شاداب، نزديك‌ترين مقصد» براي جذب گردشگرشروع كرده‌ايم. درنوروزامسال جشنواره اقوام وفرهنگ را دراستان داشتيم.9 شهريور استان قزوين به عنوان پايتخت گردشگري انتخاب شده است و به همين دليل درآن هفته برنامه‌هاي مختلفي در استان برگزارمي‌شود.درحوزه فرهنگي استان قزوين به دليل داشتن مفاخر بزرگ خوشنويسي به عنوان پايتخت خوشنويسي ايران درنظرگرفته شده است. خوشبختانه در نوروزامسال افزايش گردشگر داشتيم. دربحث زير ساخت ها مجوزساخت چندهتل را گرفته‌ايم كه اميدواريم هرچه سريع تر به بهره برداري برسد.
درحوزه راه ‌سازي و ترميم جاده چه اقداماتي انجام شده ؟
استان قزوين درحوزه راه‌سازي بسيار مشكل دارد ونيازمند آن است كه كارهاي زيادي دراين زمينه دراستان صورت گيرد. قراراست جاده الموت به تنكابن افتتاح شودكه اين جاده يكي از مسيرهاي گردشگري به سمت شمال كشور محسوب مي‌شودو براي منطقه الموت جذب گردشگر خواهد داشت. پروژه هاي راه سازي اعتبارات بسيارسنگين مي‌خواهد واستان قزوين به دليل كوهستاني بودن وداشتن شيب‌هاي تند براي ايجاد راه وجاده هزينه‌هاي بيشتري را مي‌خواهد؛ضمن اينكه نگه‌داري اين جاده ها نيز هزينه براست. به همين دليل درايجادراه هاي روستايي بامشكلات زيادي روبه‌روهستيم. درسفر رييس جمهور به استان، مصوب شد اعتباري خارج از اعتبارسالانه براي ساخت راه هاي روستاي اختصاص داده شود اما مشكلي كه درتخصيص اعتبار وجود دارد اين است كه مبلغ مصوب شده با مبلغي كه دريافت مي شود تفاوت داردو هميشه بسيار كمتر ازآن مي‌شود كه در مصوبه آمده است.
در استان قزوين رفع كدام مشكل اولويت بيشتري دارد؟
به نظرم براي توسعه بايد همه مشكلات را باهم ديد. وقتي اولويت براي مثال فقط راه باشد ودر زمينه اشتغال اقداماتي صورت نگيرد روستاها خالي از سكنه خواهدشد و ساختن جاده وراه بي فايده است . براي توسعه روستايي و مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها برنامه ريزي‌هايي شده است اماوقتي مهاجرت صورت گيرد اولين مشكلي كه ايجاد مي شود؛ نبود منابع كافي آموزش درروستاها است. بعضي ازافرادكل فصل تابستان رادرروستا زندگي مي كنندو باآغاز فصل پاييز وبازشدن مدارس دوباره به شهرها برمي‌گردند. براي رفع اين مشكل قرارشده اينترنت را درروستاها توسعه دهيم تاكلاس‌هاي درسي به صورت الكترونيكي برگزارشود.اگرزيرساخت‌ها درست ساخته شود مي‌توانيم آموزش الكترونيكي وپزشكي الكترونيكي درروستا ها داشته باشيم. وقتي براي بازديد به روستاها مي‌روم هميشه مردم از نبود درمانگاه شكايت مي كنند، وقتي پزشك الكترونيكي درروستا ايجاد شود ديگر لازم نيست مردم براي يك معاينه ساده به شهربروند؛مي توانند توسط اين شبكه الكترونيكي علايم حياتي خود را براي يك پزشك درشهربفرستند تا اقدامات اوليه انجام گيرد. اين‌گونه اقدامات به فرد امنيت مي‌دهدوهمچنين باعث صرفه جويي در هزينه ها مي‌شود. متاسفانه در روستاها زيرساخت‌هاي خوبي براي اينترنت وجودندارد. اگر اين شبكه‌ها درروستا ايجاد شود ارائه خدمات به روستاييان بسيار عالي خواهدشد.
درحوزه بهداشت ودرمان چه اقداماتي دراستان انجام گرفته است؟
متاسفانه درحوزه بهداشت ودرمان،سرانه تخت بيمارستاني استان قزوين از استانداردهاي اصلي كمتراست. سال گذشته دركميسيون تلفيق بودجه مجوزساخت بيمارستان 700 تختخوابه راگرفتيماما باساخته شدن اين بيمارستان هم به حداستاندارد نخواهيم رسيد. درحوزه بهداشت به ويژه درروستاها مشكل كمبودآمبولانس هاي سيار وجود دارد. بايد دولت دراين زمينه به استان قزوين كمك بيشتري كند. به نظرم براي رفع مشكلات حوزه درمان مي توانيم جذب سرمايه گذار داشته باشيم. متاسفانه به دليل عدم ثبات قوانين موجود وهمچنين گرفتن مجوزهاي لازم، سرمايه گذاران تمايلي به سرمايه گذاري ندارند. وجود سرمايه گذار در حوزه هاي مختلف مي‌تواند كمك خوبي براي دولت باشد. براي جذب سرمايه گذار بايد قانون حمايتي را تقويت كرد .
شما چه اولويتي براي بهبود حوزه انتخابيه‌تان داريد؟
اولويتم اشتغال است. اشتغالي كه درآن نگرش سنتي تغييركرده باشد. براي اين تغيير ابتدا بايدآموزش صورت گيرد. وقت آن رسيده تعاوني‌ها فعال شوند وسرمايه گذاري بيشتري درحوزه اشتغال صورت گيرد . استان قزوين به دليل همجوار بودن با چند استان بزرگ وداشتن بسترهاي مناسب براي كشاورزي وصنعت، درزمينه اشتغال مهاجرپذيراست. متاسفانه امروزه به دليل ركود اقتصادي وضعيت اشتغال استان خوب نيست. امسال دربخش كشاورزي به دليل سرما زدگي خسارت هاي زياد به كشاورزان وارد شده و روند اشتغال دراين حوزه راكندكرده است. معتقدم بايد همه مشكلات را باهم ديد و بررسي كرد. وقتي مشكلي را به صورت مقطعي حل كنيم به مرور زمان كارها وخدماتي كه بايد براي حل آن مشكل انجام شودچندين برابر خواهدشد. به نظرم همه مسائل ومشكلات استان دراولويت هستند. دراستان قزوين دانشگاه هاي زيادي ماننددانشگاه آزاد، دانشگاه بين‌الملل ، دانشگاه پيام نور، دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي،دانشگاه غيرانتفاعي ،دانشگاه علوم پزشكي و چند دانشگاه مادر ديگر وجودداردكه هميشه نسبت به تعداد زياد دانشگاه ها معترض بودم. وقتي اين همه دانشگاه دريك شهرستان كوچك وجود داشته باشد، مردم گرايش بيشتري به درس خواندن پيدامي كنند ولي آيا براي اشتغال اين حجم از افراد تحصيلكرده فكرشده است؟ من هميشه اين سوال را از وزير علوم داشته‌ام كه براي اين موضوع چه ايده و تفكري دارند. براي هريك ازرشته هاي تحصيلي براساس كدام مطالعه وآمارصورت گرفته دانشجو جذب مي‌كنيد؟ آيارشته‌هاي تحصيلي براساس جامعه كار تعريف شده است؟ آياتحقيقاتي دراين زمينه‌ها انجام مي‌گيرد؟ بدون تحقيق ومطالعه ظرفيت برخي رشته ها را اضافه مي‌كنند. در برخي دانشگاه ها بدون كنكور دانشجو پذيرفته مي‌شود. درحال حاضربيشترين تمركز دانشگاه‌ها روي جذب دانشجوي دكتري است. درواقع دانشگاه‌ها به جاي ارتقايكيفيت علمي به عنوان يك منبع درآمدمحسوب مي‌شوند.
درباره قانون منع به‌كارگيري بازنشسته‌ها آيا اين قانون شامل حال استاندارقزوين مي شود؟
خير، ايشان درزمان دولت آقاي احمدي نژاد هشت سال كارشان را رها كردند وبعد ازآن دوره دوباره به كاردعوت شدند. افرادي كه شامل قانون باز‌نشستگي هستند بايد 30 سال بيمه داشته باشند. استاندارقزوين درآن هشت سالي كه كار را رها كرده بودند هزينه بيمه نپرداختند و30سال بيمه شان پرنشده است. از طرف ديگر اين موضوع را نمي دانم، افرادي كه حقوق از صندوق بازنشستگي دريافت مي كنند شامل اين قانون مي شوند ياخير؟
آيا قاضي‌پور براي استيضاح وزيرآموزش وپرورش ازشما امضاگرفت ؟ چه ارتباطي بين استيضاح وزير با زبان مادري وجود داشت ؟
من جزو امضاكنندگان استيضاح وزيرآموزش وپرورش بودم اما نمي دانم قاضي‌پور به چه دليل امضا جمع مي‌كرد. نمايندگان براي استيضاح دلايل خاص خودشان را دارند.وقتي تعداداستيضاح كنندگان زياد شود استيضاح رقم مي‌خورد. براي من توسعه كشور ازطريق آموزش موضوع بسيارمهمي است و به نظرم ارتباط چنداني ميان تدريس به زبان مادري و استيضاح وجود نداشت.
عملكرد وزير آموزش وپرورش را قبول نداريد؟
عملكرد دو وزارتخانه آموزش وپرورش وعلوم،تحقيقات وفناوري را قبول ندارم. هركشوري كه به آموزش اهميت داده ناخودآگاه توسعه پيدا كرده است، حتي اگر منابع وظرفيت هاي لازم وكافي نداشته باشد. به نظرم مهم‌ترين مسائل درتوسعه يافتگي يك كشور سيستم آموزشي آن كشوراست. متاسفانه دركشورما به آموزش وسيستم آموزشي آن اهميت داده نمي شود. تاكنون وزيران، وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم، وزراي قوي نبودند. بايددركنار آموزش مهارت‌هاي زندگي واخلاقي هم ديده شود. متاسفانه فقط آموزش‌هاي تئوري به محصلان داده مي‌شود و هيچ آموزش عملي وجودندارد. مساله بعدي اين است كه ثبات درسيستم آموزشي كشور وجود نداردومدام درحال تغييركردن است. در سيستم آموزشي دانشگاه ها بايد روي مديريت و ورود به بازار،كارشودكه چنين آموزشي دردانشگاه ها مطرح نيست. بيشتر پايان نامه‌هاي دانشجويي غير واقعي وروي مسائلي است كه اهميت ندارد.
گفته شده طرح ازدواج دختران ، بدون اذن پدر را شما به مجلس ارائه كرديد. درابتدا سه شرط پنج سال بيمه ، داشتن مدرك كارشناسي ارشد وسن 28 سال به عنوان شرط اصلي مطرح بوده ولي گويي برخي تغييرات داشت. درباره اين طرح توضيحاتي مي‌دهيد ؟
ازسه شرط پنج سال بيمه، داشتن كارشناسي ارشد وسن 28 سال ،فقط شرط سن مورد پذيرش واقع شد.اين مورديك موضوع فقهي است، درفقه آمده دختر بايد رشيده باشد. وقتي خانمي براي اجازه ازدواج به دادگاه مراجعه مي كند قاضي به استناد اين موضوع اجازه را صادرمي كند. مي‌خواستم با اجازه فقها يك وحدت رويه ايجادكنم تا براي شروع يك زندگي ديگر به دادگاه مراجعه نشود.با توجه به نظرات فقها شرايط را نوشتم وبعد روي اين موضوع كاركردم. از قاضي‌هايي كه دراين زمينه حكم صادر مي‌كردند نيز مشورت گرفتم. درابتدا سه شرط پنج سال بيمه، داشتن مدرك كارشناسي ارشد وسن 28 سال را درنظر گرفتيم،بعد با بررسي‌هاي مجدد و درنهايت فقط سن 28 سال مورد قبول واقع شد. اين سن به اين دليل درنظرگرفت شده زيراطبق آمار ازدواج از اين سن حركت به سوي تجرد قطعي دردختران صورت مي‌گيرد. اين طرح درنوبت رسيدگي است وباتصويب آن احتياج به دادگاه رفتن نيست.
اين روزها بحث قيمت خودرو داغ است؛ دركشور خودروهاي زيادي ساخته و انبار شده‌اند. درمجلس نسبت به اين موضوع چه موضع‌گيرهايي انجام گرفته است ؟
به نظر من در كشور ما درباره داخلي سازي تعريف خوبي صورت نگرفته است. براي مثال خودرو پرايد به عنوان يك خودرو داخلي شناخته شده است؛ درصورتي كه فقط در ماشين ،آينه، رنگ وروكش آن درداخل توليد مي‌شود. اگر يك قطعه كوچك آن وارد نشود خودرو حركت نخواهد كرد. درحال حاضرتعداد زيادي خودرو توليد شده اما قطعات اصلي كه بايد وارد مي شده دربازار موجود نيست وآن قطعه را نمي توانيم درداخل كشورتوليدكنيم. علاوه براين‌ها اختلاف قيمتي براي فروش خودرو دربازار با مشكلات زيادي روبه‌رو است.گاهي بين قيمتي كه خودروساز تعيين مي كند با قيمتي كه واسطه گرتعيين مي كند تا 150 ميليون تومان هم تفاوت قيمت وجود دارد و نمايندگان نيز به اين موضوع انتقاد دارند.
آيا با توجه به پايين آمدن قيمت دلار، خودرو ارزان مي شود يا به قيمت قبل برمي‌گردد؟
قانوني دراقتصاد وجود دارد به نام قانون چسبندگي؛ به اين معنا كه شوكي به بازار وارد مي‌شود، قيمت كالايي بالا مي رود بعد براي كنترل قيمت آن كالا فقط چنددرصد از قيمت را پايين مي‌آورند. هيچ وقت قيمت كالا به قيمت قبل يا ارزان‌تر برنخواهدگشت. براي مثال قيمت پرايدبه 40 ميليون تومان رسيد. بعد آن رابه 32 ميليون تومان پايين مي‌آورند كه بااستقبال مردم روبه‌رو شد! درصورتي كه قيمت پرايد 20 ميليون تومان بود.حتي قيمت 20 ميليون تومان هم براي پرايد زياداست زيرا12 ميليون تومان گران‌تر از ارزش واقعي خودرو است.
آيا مجلس نسبت به كيفيت خودروهاي ساخته شده نظارت دارد؟
خودروسازي درايران خصوصي نيست بلكه خصولتي بوده و درواقع دست دولت‌هاست. هرزمان درمورد خودروسازان صحبت مي‌كنيم بلافاصله عده‌اي موضع‌گيري مي كنند كه دركارخانه‌هاي خودروسازي اشتغال‌زايي خوبي صورت گرفته است وبلافاصله بحث بحران كارگري رامطرح مي‌كنند.درنتيجه اين مباحث هميشه كيفيت واستاندارها را تحت الشعاع خود قرارمي‌دهد.وقتي درحوزه خودروسازي با بحران مواجه مي‌شويم بلافاصله دولت پول تزريق مي‌كند ونمي‌گذارد خودروساز آن‌گونه كه بايدكاركند. اما اگر خودروسازي دركشورخصوصي باشد وخودروساز از هيچ‌جاحمايت نشودهم بازار رقابتي ايجادمي‌كند و هم مشتري مدارخواهدشد. هرزماني كه بين دولت وشركت‌هاي خودروسازي خصوصي رقابت ايجاد مي شود، شركت‌هاي خصوصي شكست مي‌خورند زيرا دولت با صدور يك بخشنامه به نفع خود مي تواند رويكرد بازار را تغييردهد. متاسفانه به دليل اينكه صنعت خودروسازي ايران دولتي است خودروسازان به كيفيت توجه نمي‌كنند و مشتري مدار نيستند. با توجه به‌فضاي رواني ايجاد شده در حوزه اقتصاد مردم فكرمي‌كنند اوضاع اقتصادي بدترخواهد شد؛ به همين دليل پول و پس اندازشان رانگه نمي دارند. همين امر باعث شده عرضه وتقاضا براي خريدكالا هاي غير ضروري زياد و نتيجه آن بالا رفتن قيمت‌ها باشد.
شركت‌هاي خودروسازي بسياري از خودروهاي ثبت‌نامي را به مردم تحويل نداده‌اند و هرروز تحويل را به عقب مي اندازند اگرمردم اعتراض كنند، مي‌گويند برويد پول‌تان را پس بگيريد، نظر شما چيست؟
تمامي خودروسازان داخلي و خارجي درايران زماني كه نتوانند قطعه‌اي را واردكنند به مشتري مي‌گويند پول‌تان را پس بگيريد. درصورتي كه آن پول مدتي نزد آن‌ها سرمايه گذاري شده است و بايد جوابگوي اين موضوع باشند. البته نكته ديگر بسيار مهم اين است كه افراد به متن قراردادها توجه نمي كنند؛ درقراردادها قيد شده اگر خودرو تازمان تعيين شده تحويل داده‌نشود مي‌توانيد پول‌تان را پس بگيريد. خودروساز به استناد آن قرارداد كه مشتري بدون توجه آن را امضا كرده است مي‌گويدبيايدپول‌تان را پس بگيريد. اصل مشتري‌مداري درايران رعايت نمي‌شود وبه همين دليل خودروسازان به خودشان اجازه مي‌دهند با مردم هرطوركه دوست دارند، رفتاركنند. اين موضوع به دليل امضاي مشتري ازلحاظ حقوقي قابل پيگيري نيست. متاسفانه دركشور آموزش حقوق اوليه صورت نمي گيرد. مردم نمي دانند وقتي بابت خريدكالايي پول مي دهند درقبال آن بايد چه موئلفه‌هايي را مطالبه كنند.
شما به عنوان يك زن، عملكرد فراكسيون زنان اين دوره مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
از 17 خانمي كه درفراكسيون زنان حضوردارند 9 نفرجوان و زير40سال هستند.دراين دوره بيشترين حضورزنان در مجلس را داريم. باتوجه به فعاليت‌هايي كه خانم ها دراين دوره ازمجلس دارند(مثل حضور درصحن، مشاركت درطرح ها ولوايح، مخالف وموافق صحبت كردن) و مقايسه آن با دوره‌هاي قبل مي توانيم بگوييم خانم‌ها دراين دوره ازهمه دوره‌هاي مجلس فعال‌تربودند. خوشبختانه دراين دوره زنان توانستند طرح هاي خوبي را به مجلس ارائه دهند و مشاركت بالايي در تصويب طرح ها ولوايح داشته باشند. نكته جالبي كه در مورد زنان اين دوره از مجلس وجود دارد، اين است كه بيشتر خانم‌ها ازشهرستان‌هاي كوچك به مجلس راه پيداكرده‌اندكه اين نشان مي دهد جامعه به حضور زنان وجوان‌ها بسياراعتماد دارد. بي‌شك فعاليت پررنگ فراكسيون زنان دراين دوره مجلس براي حضور در دوره‌هاي بعد تاثيرات خوبي برجا خواهدگذاشت. وقتي از حوزه انتخابيه آبيك كانديدا شدم، دويا سه مدير زن در شهرستان وجود داشت كه دراين مدت به حدود 15 نفر رسيده است. خوشبختانه درسيستم مديريتي استان‌ها اين موضوع جا افتاده است كه خانمي مي تواند بخشدار يا مدير باشد.
چراخانم ها درحوزه اقتصاد فعاليت كمتري دارند ؟
دركميسيون اقتصادي مجلس سه خانم حضور دارند. متاسفانه هنوزدر برخي ازرده‌هاي مديريتي اعتمادبه مديريت خانم‌ها وجود ندارد. دركابينه دولت يازدهم ودوازهم منتظر معرفي وزير زن بوديم كه اتفاق نيفتاد. امروز وقت خوبي است كه دولت براي معرفي دو وزيري كه به تازگي استيضاح شده‌اند به خانم ها اعتماد كند و وزير زن معرفي كندزيرا صنعت گردشگري به نوعي درحوزه اقتصاد هم فعال است . مساله مهمي كه براي حضور خانم‌ها در حوزه مديريتي وجود دارد، اين است كه زنان براي رده‌هاي مديريتي كشور رزومه مناسبي ندارند. درزمينه حضور زنان حوزه اقتصاد طبق پيگيري هاي انجام شده قرار براين است كه در هيات مديره بانك‌ها يك خانم حضور داشته باشد.رييس جمهور زماني كه وزير زن معرفي نكرد به همه دستگاه ها بخشنامه فرستادند كه يك معاون وزير زن درآن دستگاه بايد حضور داشته باشد ولي بعضي از دستگاه ها اين كار را نكردند.
مجلس دهم با دولت روحاني بسيار همراهي و همكاري مي كرد ولي دولت نسبت به وضعيت موجود پاسخگو نبود. اين رويه سبب انتقاد برخي شده است در اين‌باره توضيحاتي ارائه مي‌دهيد؟
به نظرم اين تغيير رويكرد مجلس درنتيجه رسيدن به شرايط فعلي كشور و پاسخگو نبودن دولت است.
در دولت يازدهم شرايط اين‌گونه نبود، البته رويكرد دولت يازدهم با دوازدهم فرق مي‌كند. دوسال آخر مجلس نهم با دولت يازدهم همراه بود؛ دولت درآن دو سال مجلسي را تجربه كردكه هيچ همراهي با دولت نداشت.درمجلس دهم خوشبختانه همراهي خوبي با دولت صورت گرفت كه براي مثال مي توان گفت در ابتداي تشكيل مجلس آن سه وزيري كه براي كابينه راي نياورده بودند، دوباره معرفي شدند و راي آوردند. اين همراهي به دليل اين بود كه كارها روي يك روال صحيحي حركت كند. بعد ازانتخابات سال 96 رويكرد دولت تغيير پيداكرد؛ انگار دولت مسيرش را ازكساني كه او را حمايت مي كردند جدا كرده است. اين تغيير رويكرد ضربه بزرگي به دولت خواهد زد. رييس جمهور بايد به مردم پاسخگو باشد و به تعهداتش عمل كند، 24 ميليون راي يك سرمايه عظيم و پشتوانه خوبي براي انجام بسياري ازكارهاست.
مردم هيچگاه به فردي راي نمي دهندبلكه به‌ديدگاه‌ها وبرنامه هاي مطرح شده توسط او راي مي دهند. بي‌شك دولت دروضعيت اقتصادي ومعيشتي پيش آمده مقصر است زيرا تصميمات عجولانه وغيركارشناسي زيادي گرفته است. بايد اشاره كرد كه صدور بخشنامه هاي معتدد و متناقض شوك هايي را ايجاد مي كند.
نظر شما درباره استيضاح‌ وزرا چيست؟
به نظر من با توجه به مشكلاتي كه در كشور به وجود آمده است، استيضاح وزرا وسوال ازرييس‌جمهور دراين شرايط وضع را بدتر خواهدكرد .
نام شما

آدرس ايميل شما

روایت ارمان از سفره افطار احمدی‌نژاد در محمودیه! (+ تصاویر)

روایت ارمان از سفره افطار احمدی‌نژاد در محمودیه! (+ تصاویر)

احمدی‌نژاد و تیم او از استقبال خوبی درکشور به‌ویژه تهران برخوردار نیستند و مدت‌هاست در ...
دزدی که خود را زنده به گور کرد!

دزدی که خود را زنده به گور کرد!

تحقیقات پلیس بیانگر آن بود که دو برادر 28 و 30 ساله از سارقان حرفه ای هستند که چند ساعت ...