پایگاه خبری کبنا نیوز 19 بهمن 1397 ساعت 17:22 http://www.kebnanews.ir/news/407056/امام-جمعه-کبگیان-کسانیکه-ازتضمین-امضاءکری-حرف-میزدندامروزه-ارزش-اعتمادبه-آمریکارادرارزش-مصرف-جوهرخودکارخودهم-نمیدانند -------------------------------------------------- درخطبه های نمازجمعه کبگیان مطرح شد عنوان : امام جمعه کبگیان:کسانیکه ازتضمین امضاءکری حرف میزدندامروزه ارزش اعتمادبه آمریکارادرارزش مصرف جوهرخودکارخودهم نمیدانند!. -------------------------------------------------- دکتروحدانی فر:ناکام گذاشتن برنامه هاوانتظارات دشمن،پاسخ به جنگ تمام اقتصادی دشمن،داشتن پشتوانه ای برای دولتمردان انقلاب اسلامی،تجلی وحدت وهمبستگی چهل ساله ملت بانظام،وتجلی مردم سالاری دینی باآغازباشکوه پنجمین دهه انقلاب دربیعت نسل چهارم انقلاب باآرمانهای انقلاب اسلامیست که ازاثرات حضورانقلابی درسالگردپیروزی انقلاب است. متن : به گزارش خبرگزاری کبنانیوزازچیتاب حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی وحدانی فردرخطبه های19بهمن97کبگیان باتوصیه خودونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه باتسلیت ایام فاطمیه بااشاره به مَوّدت به ذی القُربی گفت:مودت به ذی القربی یاهمان رهروبودن،علاقه ومحبت ویاری کردن مختص پیامبراکرم بودکه خداوندسبحان دستوردادامابقیه پیامبران الهی دربرابرمردم هچ اجری نخواستندچون اجرخودراازخداوندمی خواستند. که،مَوَدَّت ازاهل بیت دربُعدهای متعددمانندمَوَدَّت زبانی مثلِ زیارت خواندنها،دفاع ازاهل بیت درمنابرومجالس و...میباشد. خطیب جمعه کبگیان باتبریک فرارسیدن دهه فجرگفت:به همت شمامردم عزیزوبه کوری چشم دشمنان ونوکرانشان،انقلاب اسلامی به چهلمین سالگردش رسیدکه به محضرامام زمان،شمامردم عزیزوامام امت،خمینی کبیروشهداءعزیزی که انقلاب راباخونشان آبیاری کردنداین جشن بزرگ راتبریک وتهنیت عرض می کنم. علی وحدانی فرافزود:بیست دوم بهمن روزپیروزی حق برباطل وجنودرحمانی براولیای شیطان،وحزب الله برطاغوت واستبدادبودکه بااستقرارحکومت عدل اسلامی دست انتقام ازآستین ملت رزمنده ایران بیرون آمدونصرت اعجازآمیزاسلام برکفرتحقق یافت. وی تصریح کرد:نظام سلطه باوجودآوردن فشارهای متعددازجمله تحاریم دنباله داردرشرایط حادگروههای ناراضی کشوربافراهم کردن شرایط سخت اقتصادی باسازماندهی برای ایجاداغتشاش درصددایجاددست اندازهای متعددبه اصل نظام ناموفق ماندکه به حمدالله درچله فجرپیروزی امسال باحضورهمگان سیلی محکمتری خواهندخورد. حجت الاسلام وحدانی فربیان کرد:ناکام گذاشتن برنامه هاوانتظارات دشمن،پاسخ به جنگ تمام اقتصادی دشمن،داشتن پشتوانه ای برای دولتمردان انقلاب اسلامی،تجلی وحدت وهمبستگی چهل ساله ملت بانظام،وتجلی مردم سالاری دینی باآغازباشکوه پنجمین دهه انقلاب دربیعت نسل چهارم انقلاب باآرمانهای انقلاب اسلامیست که ازاثرات حضورانقلابی درسالگردپیروزی انقلاب است. علی وحدانی فربااشاره به مسئله تجاری اروپاهم گفت:تنزل مسئله برجام،ورسیدن بهspvوتنزل مجددبه stxنشان ازبازی غرب درمیدان امریکاست که دست کمی ازبی اعتمادی آمریکاندارد. امام جمعه کبگیان بااشاره به مسئلهstxگفت:وقتی فروش نفت وگازماباسرمایه گذاری دراروپاوتقبل دریافت دارووغذادرقبال آن باممانلت دریافت ارز پول،تحت stxبه مادیکته میشودواقراربه بی ارزشی اعتمادبه آمریکاحتی به مصابه مصرف جوهرخودکارازطرف همان کسانیکه ازتضمین امضای کری حرف میزدند،کم ارزش است پس بایدازعمق تاثیرپذیری اروپابه امریکاپی بردونمایندگان ومسئولان مابایددراین قضیه خیلی مراقب باشند. این خطیب جمعه افزود:وقتی همان دارو وغذائیکه امریکاحتی تحریم نکرددرمتن خواسته اروپائیان برای سرمایه گزاری مادرآن کشورهابدون دریافت پول وارزمیباشدریاست محترم جمهورومسئولان بایددربیست دوم بهمن امسال پاسخ دندان شکنی به این خواسته لامعقول آنان بدهندتادیگربازیرابی رفتنشان نتوانندباعزت وآبروی یک ملت درقالب نظام بازی کنند. پایان خبر اسماعیل رسام