پایگاه خبری کبنا نیوز 3 تير 1398 ساعت 16:56 http://www.kebnanews.ir/note/410565/رسانه-های-استان-کهگیلویه-بویراحمد-نظریه-بازنمایی -------------------------------------------------- یادداشت| عنوان : رسانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد و نظریه بازنمایی صیاد خردمند -------------------------------------------------- چنین به نظر می‌رسد رسانه با فهم درستی وارد استان نشده و غالباً ارزش کار خود را در سطح ابزاری نمایش شخصیت‌ها برای دیده شدن، غیریت سازی‌های کاذب، انحراف اذهان عمومی از ضرورت‌های اجتماعی و بازتولید مسائل غیره مهم در حیات اجتماعی بدل گشته‌اند. متن : فضای رسانه نوپدید امروزه به اشکال مختلف مناسبات اجتماعی را دچار تغییر تحول کرده است. به گونه ای که بسیاری از اندیشمندان عصر امروز را عصر انفجار اطلاعات می خوانند. کانال ها، صفحات مجازی و صدها رسانه رسمی و غیره رسمی، هرروزه به اشکال مختلف، ذهن و روح میلیون ها مخاطب خود را از اطلاعات پراکنده، سطحی، دم دستی پر می کنند و نظام معنایی آن ها را شبانه روز با خود درگیر می سازند. به باور بسیاری از عالمان ارتباطات به دلیل وفور اطلاعات غیره مهم امروزه هیچ فرصتی برای اندیشیدن و همچنین هیچ رخصتی برای تفکر درباره آنچه در جهان پیرامون می گذرد باقی نمی ماند و انسان، در ساده اندیشی عجولانه چنان غوطه می خورد که در نمی یابد روزانه با چه ضرورت های روبه رو هستند. فضای رسانه ای استان امروزه به خوبی تبیین کننده تئوری بمباران اطلاعاتی می باشد. روزانه در گروه های مجازی موجی از لینک های خبری از سایت های خبری_ تحلیلی منتشر می شود که هیچ تناسبی با زیست روزمره بسیاری از مخاطبان و بدنه اجتماعی ندارند. ملغمه ای از اخبار در قالب گزارش عملکرد مدیران، جلسات تودیع و معارفه، انتصابات، مصاحبه های فاقد محتوا و درگیری های سیاسی کم اهمیت ... در فضای رسانه ای تولید و منتشر می شود. بازنمایی یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسانه و ارتباط جمعی است. بازنمایی راه و روشی است که از آن طریق، رسانه ها حوادث و واقعیت ها را نشان می دهند. دو روایت مختلف در باب بازنمایی وجود دارد. روایت اول: در بازنمایی، نظریه انعکاسی است. این رویکرد بر این باور است که رسانه در حال نشان دادن واقعیت است. قدرت فهم واقعیت وجود دارد و چیز مابه ازا در جهان خارج وجود ندارد به زبان ساده رسانه واقعیت را منعکس می کند. روایت دوم: این رویکرد با عنوان ارادی مطرح است. برعکس نظریه انعکاسی، این نظریه تبیین می کند هیچ عمل انعکاسی از جهان بیرونی وجود ندارد و آنچه رسانه نشان می دهد اراده و نیت پنهانی است که پشت تصاویر وجود دارد. رسانه واقعیت را منعکس نمی کند بلکه نمایش و تحریفی از واقعیت است. حال باید پرسیده شود رسانه در استان از کدام روایت پیروی می کنند؟ امروزه در استان ما رسانه ها بازنمای واقعیت های جامعه هستند یا به دست آویزی در دست مدیران و سیاست پیشه گان؟! چنین به نظر می رسد رسانه با فهم درستی وارد استان نشده و غالباً ارزش کار خود را در سطح ابزاری نمایش شخصیت ها برای دیده شدن، غیریت سازی های کاذب، انحراف اذهان عمومی از ضرورت های اجتماعی و بازتولید مسائل غیره مهم در حیات اجتماعی بدل گشته اند.