پایگاه خبری کبنا نیوز 22 تير 1398 ساعت 10:18 http://www.kebnanews.ir/note/410997/نوروزی-صلابت-مدیریت -------------------------------------------------- یادداشت| به قلم؛ مهرداد ناددی عنوان : نوروزی با صلابت در مدیریت -------------------------------------------------- نوروزی، به صلابت در مدیریت در قامت مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه سرزمینش نه از هیچ بادی لرزید، و نه از هیچ قلمی آسیب و نه از هیچ تفکری بیم و نه از هیچ سختی و دشواری مغلوب و نه از برای توسعه استانش لحظه‌ای نه آرام گرفت و نه سکوت کرد. متن : متن ارسالی: فضای مدیریتی در استان مدت هاست در تمام حوزه ها بر اساس جریانات سیاسی می چرخد و برای پیمودن اهداف یک جریان تعبیه شده اند، تا آنجایکه مطالبات مردم در هر نهادی یا سازمانی با خودی، خویش و گروه های سیاسی اولویت بندی شده اند، و اولویت های که جلوتر از قوانین و وظایف قرار دارند و پیگیر درخواست های جریانات متبوع هستند. ولی چرا مدیران میزان پرداختن به وظایف را تنها برای دوست و اقوام و هم فکری ها می پندارند و در لایه های پایین تر به عامهٔ مردم نظر میندازند و رسیدگی می کنند؟ چرا باید مدیران استانی را در فضای رصد کنیم که بیشتر به خود بزرگنمایی می آید تا خدمت به مردم؟ حال که عملکرد مدیران استانی را نه بر حسب نگرش جامعه بلکه بواسطهٔ رسانه های کاسب و تملق گوی و مجیز گویی برخی ها باید ببینیم، حال که مدیران استان برای دفاع از عملکردهای ضعیف خود دست به دامان رسانه ها شده اند، حال که همین مدیران ناتوانی در مسولیت خود را برای توجیه به مردم به تمنا و خواهش از قلم بدستان مزد بگیر اینگونه می خواهند توضیح دهند، حال که کم کاری و کاهلی مدیران را ایستاگرام باید مبرا کند، حال که روابط قومی و سیاسی برخی مدیران چرخ توسعه این استان محروم را ویران ساخته اند و حال که برای گمراهی جامعه ببشتر از آنکه به فکر خدمت باشند به فکر عکس هستند برای تشبیه به تلاش و فعالیت، اینجاست که بی کفایتی برخی از همین مدیران مانعی می شوند برای رسیدن توسعه به استان ولی با تمام این مصائب در پشت میز مدیریت، انسان های پاک و شریفی هم هستند که دل در گرو توسعه استان دارند و برای چرخش چرخ های توسعه با دست های تنومند و قامتی استوار با تعهد و تخصص در مسولیت با جدیت در تلاشند تا محرومیتی که در عمق این استان درد کشیده و رنج کشیده فرورفته بیرون کشند و این مردم را از محرومیت به کامیابی برسانند. حسن نوروزی؛ ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیری توانمند که در جایگاهی به این مهمی با تسلط در مسولیت تا به امروز، نه برای نمایاندن و گزافه گویی و مبالغه کردن و نه برای حجم دادن به عملکرد خود گامی برداشته و نه برای بزرگنمایی و افراط در مسولیت حرکتی کرده، و نه برای مدیحه سرایان و تملق گویان مزدی داده و نه خود را منسوب به یک طرف پنداشته، و نه تصوری بر تشویق ها و تمجیدهای فضای مجازی دارد. نوروزی در مجموعه ای که قلب توسعه و کلید پیشرفت استان است، با تخصص و تعهد و جدیت در مسولیت برای پایان دادن به دردهای که این مردم بواسطه نبود توسعه به مجبور می کشند و تحمل کرده اند، تمام توان خود را بکار بسته تا نقطه ای باشد بر قصه پر درد و رنج این مردم، مردمی که از محرومیت در انبوهی از آلام غرق شده اند. نوروزی، یکی از محدود مدیران این استان است، که بدور از حواشی و دامن زدن به مسائل بی محتوا و بی ارزش در مسولیتی که عهده دار وظایفی سخت در حوزه بودجه است، تا به امروز نه کوتاهی کرده و نه خرده ای کم کاری در قامت این مجموعه برای مردمش کرده است. شاید در برخی از استان ها که مسیری هموارتر از کهگیلویه وبویراحمد در راه توسعه دارند چنین مسولیتی اندکی راحت تر باشد، ولی برای این استان که در نبود نیازهای اولیه همچون راه، مدرسه، آب،،، رنج می برند و در فقر تنگ دستی محروم و محدود مانده اند و همه کبودهایش با بودجه برای ساختن و آبادانی برطرف می شود سخت و دشوار است. پس چنین مدیری که با تلاش و مجاهدت برای رسیدن به آرامش قلبی مردمش از هیچ تلاشی و هیچ لحظه ای فروگذار نبوده شایستهٔ قدردانی است. نوروزی، نزدیک ترین گزینه برای استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود، که تنها برای صلابت مجموعه سازمان مدیریت در جذب بودجه و اعتبارات عمرانی برای استان و همچنین پیگیری مستمر به اجرا و تکمیل تمام پروژه ها از این جایگاه امتنا ورزید، و در سازمان مدیریت ایستاد، تا شایستگیش را بیش از گذشته اثبات کند. نوروزی، به صلابت در مدیریت در قامت مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه سرزمینش نه از هیچ بادی لرزید، و نه از هیچ قلمی آسیب و نه از هیچ تفکری بیم و نه از هیچ سختی و دشواری مغلوب و نه از برای توسعه استانش لحظه ای نه آرام گرفت و نه سکوت کرد. حال قضاوت را به مردمی بسپاریم که عمریست در این دامان زیسته اند، می بینند و می فهمند و لمس می کنند، امروز این استان با دیروز این استان فاصله ها دارد که به همت، تلاش و مشقت مدیران جوان و پویایی همچون دکتر حسن نوروزی رسیده است. که این نوشته هم تنها گریزی بود بر صلابت مدیری که نه برای خودنمایی وبزرگنمایی بلکه برای رساندن قطار توسعه به شهر به شهر و بخش به بخش و روستا به روستای استانش لحظه ای دریغ نکرد و مسولیت را در آسودگی مردمش خواسته نه نمایش در فضای مجازی.