پایگاه خبری کبنا نیوز 11 آبان 1397 ساعت 20:36 http://www.kebnanews.ir/gallery/404250/2/گزارش-تصویری-دیدار-دو-تیم-هندبال-فراز-بام-دهدشت-نفت-گاز-گچساران -------------------------------------------------- در هفته چهارم از لیگ برتر هندبال: عنوان : گزارش تصویری دیدار دو تیم هندبال فراز بام «دهدشت» و نفت و گاز گچساران -------------------------------------------------- هفته چهارم لیگ برتر هندبال آقایان پنجشنبه 10 آبان ماه با دو دیدار آغاز شد، که فرازبام خائیز دهدشت، توانست حریف خود نفت و گاز گچساران را با نتیجه ۳۲ بر ۲۸ در خانه با شکست بدرقه کند. متن : هفته چهارملیگبرتر هندبال آقایانپنجشنبه10آبانماهبادودیدارآغازشد، کهفرازبامخائیزدهدشت، توانست حریف خود نفتوگازگچساران را بانتیجه۳۲بر۲۸ در خانه با شکست بدرقه کند. همچنین تیم مس کرمان، در مقابل هیاتنجفآباد بانتیجه۳۰بر۲۴ به پیروزی رسید. دومین روز از هفته چهارم لیگ برتر هندبال نیز امروز جمعه آبان ماه با 2 دیدار برگزار شد که دراصفهانتیمفولادمبارکهسپاهان از سد سربدارانسبزوار گذشت، دیدارتیم های نیرویزمینیکازرونوزاگرساسلامآبادهمبهسودزاگرسبهپایانرسید. نتایجکاملهفتهچهارملیگبرترهندبالآقایان: پنجشنبه10آبانماهساعت16: فرازبامخائیزدهدشت۳۲-نفتوگازگچساران۲۸ صنعتمسکرمان۳۰-هیاتنجفآباد۲۴ جمعه11آبانماهساعت16: فولادمبارکهسپاهان۲۵-سربدارانسبزوار۲۰ نیرویزمینیکازرون۲۵-زاگرساسلامآباد۲۶